Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 4301-32/2011 Ob-2945/11 , Stran 1106
Št. 4301-32/2011 Ob-2945/11
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo
1. Ime in sedež posredniškega telesa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, tel. 01/400-33-11, faks 01/433-10-31 (v nadaljevanju: MG). 2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. X435/2009), Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredba Sveta (ES), št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1260/1999 (UL L, št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredba Sveta (ES), št. 1084/2006, z dne 11. julija 2006, o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1164/94 (UL L, št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1084/2006/ES); Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (Odločba Evropske Komisije z dne 27. 8. 2007), Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo št. KS OP ROPI/6/3/005-0 – MG, z dne 21. 4. 2011. 3. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir. Vgradnja KNLB je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom in smernicami EU. Uporaba KNLB prispeva tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve. Javni razpis za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 85:15. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji in EU. V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list 89/08 in 25/09). V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 5. in 6. členu. Za prijavitelje po IV. poglavju pravilnika pa se sofinanciranje vrši v obliki subvencij. 3.1 Upravičeni nameni V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji. Upravičeni nameni so: 1. vgradnja KNLB z avtomatskim dodajanjem goriva (kurilna naprava, sistem za doziranje goriva, čiščenje dimnih plinov, hranilnik toplote) (*1); (*1) Skladno z navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (marec 2009) mora biti oprema trajno instalirana in povezana z operacijo. 2. dodatna dela (npr. montaža KNLB, kotlovnica, dimnik, zalogovnik za gorivo) v skupni v višini največ 75% stroškov KNLB za operacije, ki se izvajajo po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Kolikor se operacija izvaja kot investicijsko vzdrževanje, lahko znašajo stroški dodatnih del največ 50% stroškov KNLB; 3. izvedba oziroma posodobitev primarnega dela mikro daljinskega razvoda s skupno dolžino trase do max. 300 m, do največ štirih uporabnikov toplote, ki so v objektih izven objekta, kjer se vgrajuje KNLB. Uporabljeno gorivo je lahko izključno čista lesna biomasa brez kemijskih primesi (ostanki iz žagarskih in lesnopredelovalnih obratov, gozdni sekanci, lubje, žagovina). V primeru, da ostane stara kotlovska naprava na fosilni vir v obratovanju, mora biti najmanj 80% letnih potreb po gorivu pokritih z lesno biomaso. (Star kotel lahko služi le za pokrivanje koničnih obremenitev ali kot rezerva). Operacija po tem razpisu je: 1. Vgradnja kotlovske naprave na lesno biomaso moči najmanj 150 kW in največ 10 MW. 2. Izgradnja oziroma posodobitev (obstoječega) mikrosistema daljinskega ogrevanja. Kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti proizvodnje toplote, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode, ki služi za pripravo tople sanitarne vode v poletnem času. 3.2 Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: a) stroški nakupa in dobave KNLB s sistemom doziranja, čiščenja dimnih plinov, krmiljenja in regulacije ter hranilnika toplote;. b) dodatni stroški, tj. stroški izvedbe gradenj (novogradnja/adaptacija/rekonstrukcija kotlovnice, zalogovnik za gorivo) in stroški montaže KNLB z izvedbo obrtniških ter instalacijskih del. Dodatni stroški so upravičeni največ do višine 75% oziroma 50% stroškov pod tč. a); c) stroški izgradnje primarnega dela mikro daljinskega razvoda v višini do največ 100 €/m trase, vendar največ do 30.000 €; d) stroški posodobitve mikrodaljinskega razvoda, ki vključuje izvedbo sistema daljinskega nadzora in upravljanje toplotnih postaj (žični prenos podatkov) ter vgradnjo toplotnih podpostaj, če je obstoječi mikro sistem deloval brez njih, vendar največ do 15.000 €; e) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema.Stroški solarnega sistema lahko znašajo največ 350 € na m2 površine sistema s ploščatimi sprejemniki in največ 500 € na m2 površine sistema z vakumskimi sprejemniki. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Upravičeni stroški navedeni zgoraj od točke b) do točke e) so upravičeni le kot vzporedni stroški stroškom pod točko a). Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Predmet operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25% lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem. Stroški in izdatki so upravičeni, če: a) so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije; b) so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene; c) so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; d) nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; e) temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi. Neupravičeni stroški so: a) stroški nakupa naprav za proizvodnjo toplote iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev); b) stroški projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja; c) stroški investicijske dokumentacije; d) komunalna priprava zemljišča in pristojbine za komunalne priključke; e) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav; f) stroški izgradnje centralnega ogrevanja v zgradbi (cevovodi, črpalke, grelna telesa); g) stroški izgradnje primarnega dela mikrodaljinskega razvoda, ki so višji od 100 € /m trase; h) DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki; i) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing; j) stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd. 3.3. Upravičenci in prijavitelji Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09), Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci do subvencije po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) ter Zakona o ustanovah, (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo, 91/05 (popr.)), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost. Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč morajo izpolnjevati pogoje od 5. do 9. člena, prijavitelji, ki kandidirajo za subvencijo, pa pogoje od 25. do 28. člena Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju. V primeru pogodbenega financiranja(*2) operacije je prijavitelj lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: (*2) Partnerja v pogodbenem financiranju sta pogodbenik/contracor, ki je lastnik in obratovalec kotlovske naprave, in uporabnik oziroma uporabniki naprave oziroma njenih storitev (=pogodbena stranka) a) sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o dobavi toplote med partnerjema; b) ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika lastnika javnega objekta/pogodbene stranke. Za operacije, ki se ne nahajajo v enem od mestnih naselij v Sloveniji(*3) velja omejitev, da prijavitelj ne morejo biti mikropodjetja, ki so upravičenci po javnem razpisu MKGP za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij. (*3) Med mestna naselja spada 67 naselij, ki so definirana v publikaciji Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003, Statističnega urada RS Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del operacije. Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti: a) primarna kmetijska proizvodnja kmetijskih izdelkov iz seznama v Prilogi I PES, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvodov, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4501 in 4504 (plutasti izdelki), b) pomoč v korist dejavnosti v pridelavi in trženju kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo na trg, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, c) ribištvo in ribogojništvo, d) premogovništvo, e) jeklarstvo, f) promet, g) ladjedelništvo, h) industrija sintetičnih vlaken, i) proizvodnja orožja in streliva. Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja(*4), ki: (*4) Pojem podjetja vključuje gospodarske družbe, zadruge, zavode ter samostojne podjetnike a) prijavijo projekt za isti namen, kateri že vsebuje elemente državnih pomoči in je že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja državnih pomoči, b) so insolventna, c) so v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, š. 126/07), d) je zoper njih uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, e) so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije, f) imajo neporavnane račune do Republike Slovenije, g) ob oddaji vloge za dodelitev spodbude prejemajo ali so v postopku pridobivanja finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: 4.1. Splošni pogoji 1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. 3. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta se vloga zavrne. 4. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. 5. Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih MG ali njegovih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena. 6. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: a) o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa, b) o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 126/07), c) o hranjenju dokumentacije o operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, d) o dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, e) o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, f) o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji, g) o označevanju operacij, informiranju javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in veljavnim Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskih in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, h) o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, i) da operacije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati, j) o upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 45/10, k) da bo operacijo zaključil najkasneje 12 mesecev po podpisu pogodbe; l) da bo dostavil na MG merilno poročilo o emisijah pooblaščene organizacije najkasneje 12 mesecev po oddaji zahtevka za izplačilo sredstev. 4.2. Posebni pogoji 1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). ID ne sme biti starejši kot eno leto in mora jasno izkazovati namen, ustrezen z razpisom in razpisno dokumentacijo in mora jasno izkazovati izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji; dokument ne sme izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: a) učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin), b) okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov), c) zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 2. Tehnično-gospodarski pogoji a) Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 86%. b) Za kotlom na lesno biomaso mora biti vgrajen števec toplote. Poročanje o proizvedeni toploti mora izhajati iz odčitkov na števcu (-ih). 3. Dovoljene emisije Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema KNLB, mora izpolnjevati emisijske zahteve, ki so podane v naslednji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Mejne vrednosti so preračunane na suhe dimne pline pri 0 °C, 1013 hPa in 13% vsebnosti kisika. Pri kurilnih napravah do max. 300 kW nazivne toplotne moči, se lahko kot dokaz o upoštevanju mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani akreditirane inštitucije. Kolikor veljavna zakonodaja, ki ureja izpuste / emisije, predpisuje druge pogoje preračuna in nižje vrednosti emisij, kot so navedene v tabeli, se upošteva veljavna zakonodaja, v nasprotnem primeru operacija ni upravičena do sofinanciranja. 4. Drugi pogoji Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, ki: a) zoper njih s pravnomočno odločbo sodišča ni začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, b) nimajo neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije. c) Če je prijavitelj veliko podjetje, mora v vlogi dodatno izkazati spodbujevalni učinek, in sicer: – bistveno razširitev velikosti projekta zaradi pomoči ali – bistveno razširitev obsega projekta zaradi pomoči ali – bistveno povečanje skupnega zneska, potrebnega za izvedbo projekta zaradi dodeljene pomoči ali – bistveno skrajšanje časa izvajanja projekta ali – da projekt kot tak v zadevni regiji, ki prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč ne bi bila dodeljena. 5. Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč oziroma subvencijo v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09). Izvedba projekta, tj. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis MG, razen za velika podjetja, kjer se navedene aktivnosti lahko začnejo šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008. Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis ali prejel potrdilo, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena. Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. 6. Oddaja naročil Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev je potrebno k oddaji ponudbe pozvati najmanj 3 potencialne ponudnike. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja tega načela lahko pride do zavrnitve zahtevka. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot eno ponudbo, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev. 5. Merila za izbiro operacij Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Merilo so specifični stroški kotlovske naprave na kW toplotne moči inštaliranega kotla in vrednost skupnega prahu v emisijah. Merila so enakovredna za prijavitelje, ki kandidirajo za državno pomoč, kakor tudi za tiste, ki kandidirajo za subvencijo. MERILO 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izračun specifičnih stroškov kotlovske naprave bo upošteval navedbe v prijavnem obrazcu (Obrazec 0):  tč. 1.2 Nazivna toplotna moč kotla [kW] ter tč. 5.1 Stroški kotlovske naprave, brez dodatnih stroškov in stroškov event. omrežja [EUR]. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! MERILO 2 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V okviru posameznega odpiranja vlog bodo ugotovljeni specifični stroški operacije na kW toplotne moči inštaliranega kotla in vrednost skupnega prahu v emisijah. Skupno število doseženih točk vloge je vsota merila 1 in merila 2. Komisija za vodenje postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev bo vloge obravnavala po številu doseženih točk, začenši z vlogo, katera je dosegla največ točk. Vloga mora doseči minimalno vsaj 40 točk, drugače se zavrne. Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim številom točk. V primeru, da je število doseženih točk za dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima manjše specifične stroške kotlovske naprave. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 6. Višina sredstev: 6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu Nepovratna sredstva so namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013, razvojna prioriteta Trajnostna raba energije, prednostna usmeritev Inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo, dejavnost Individualno ogrevanje na lesno biomaso. Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 9.000.000 EUR, in sicer: · 7.650.000,00 – PP 9622 Trajnostna energija – 07-13 – EU, · 1.350.000,00 – PP 9624 Trajnostna energija – 07-13 – slovenska udeležba. V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena: · PP za leto 2011 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU, v višini 850.000,00 EUR, – PP 9624 Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba, v višini 150.000,00 EUR. · za leto 2012 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU, v višini 1.955.000,00 EUR, – PP 9624 Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba, v višini 345.000,00 EUR. · za leto 2013 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU, v višini 1.955.000,00 EUR, – PP 9624 Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba, v višini 345.000,00 EUR. · za leto 2014 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU, v višini 1.955.000,00 EUR, – PP 9624 Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba, v višini 345.000,00 EUR. · za leto 2015 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU, v višini 935.000,00 EUR, – PP 9624 Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba, v višini 165.000,00 EUR. Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Kohezijski sklad v 85% deležu. 6.2 Višina sofinanciranja Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije lahko znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30% za velika podjetja – 35% za srednja podjetja – 40% za mikro/mala podjetja – 40% za društva in ustanove. Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev finančne spodbude, upravičenih stroškov ter z upoštevanjem dovoljene intenzivnosti državne pomoči oziroma subvencije. Finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za izplačilo, s priloženimi fotokopijami računov (kopijo je potrebno označiti s pečatom »kopija je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je enaka računu« ali s podpisom odgovorne osebe in pečatom upravičenca) oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter Končno poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 7 RD), ki podaja bistvene podatke o operaciji. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Za izplačilo zahtevka iz tekočega proračuna leta je rok za predložitev le tega 30.09. za tekoče leto. Rok je pred potekom mogoče zaradi utemeljenih razlogov podaljšati kolikor obstajajo proračunske zmožnosti. Upravičenec mora najkasneje v enem letu po oddaji zahtevka za izplačilo na MG dostaviti poročilo pooblaščene organizacije(*5) z dokazilom, da emisije kotla in izkoristek ustrezajo zahtevam tega razpisa. Eno leto po oddaji zahtevka ter v naslednjih dveh letih mora upravičenec tudi po končanju kurilne sezone oziroma najkasneje do 15. junija dodatno dostaviti na MG izpolnjen obrazec iz Priloge 2 Preglednica obratovalnih podatkov za projekt kotlovske naprave na lesno biomaso. (*5) Spletna stran http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20snovi%20v%20zrak/emisije%20iz%20naprav/ - Seznam pooblaščencev: emisija snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja Kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih emisij ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 2, lahko MG odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vrednosti nepovratnih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. MG in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja. Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti prijavitelj. Slednje velja tudi za eventualno povečane upravičene stroške. 6.2.1. Velikost podjetij Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 38). Pod pojmom podjetja se razumejo tako družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o zavodih ter po Zakonu o zadrugah, kakor tudi samostojni podjetniki posamezniki. 7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev 7.1. Obdobje upravičenosti stroškov Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis MG, pri velikih podjetjih pa pred prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Izdatki, ki bodo nastali po 31. 12. 2014, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Operacija se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje 12 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 12. 2014. Rok je pred potekom mogoče zaradi utemeljenih razlogov podaljšati kolikor obstajajo proračunske zmožnosti. Podaljšanje po 31. 12. 2014 ni več mogoče. 7.2. Obdobje za porabo sredstev S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva za obdobje 2011 do 2015. V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu izvajanja investicije, glede na rok 30. 9. za izstavitev zahtevka za tekoče leto. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum oddaje zahtevka za plačilo s strani upravičenca na MG), se zaključi 31. 12. 2014. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, niso več mogoča. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MG (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP ROPI – Trajnostna raba energije – KNLB 3« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo je potrebno oddati v zunanji ovojnici. Če je map ali fasciklov več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 2. 6. 2011, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali vrnjene prijavitelju, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MG v Uradnem listu RS ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge prejete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG, na naslovu http://mg.gov.si/, najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. 9. Datum odpiranja vlog Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MG v prostorih MG, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 10. 6. 2011. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila šesti delovni dan po roku, do katerega so morale biti predložene vloge. Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže. 10. Obveščanje o izboru Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za dodelitev sredstev. 11. Razpisna dokumentacija Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.mg.gov.si/«, v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 01/400-33-48 ali po elektronski pošti na naslovih: tomaz.svensek@gov.si in jani.turk@gov.si, do objave o porabi sredstev. 12. Dodatne informacije Kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Tomaž Svenšek in mag. Jani Turk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: tomaz.svensek@gov.si in jani.turk@gov.si oziroma po faksu: 01/400-33-48.
Ministrstvo za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti