Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1761. Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije, stran 4701.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena in 37. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o sporočanju podatkov za kemikalije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen predpisa)
(1) Ta pravilnik določa način predložitve in obnavljanja podatkov ter izjeme iz sporočanja podatkov o kemikalijah. Podatki se sporočajo za vzpostavitev in vodenje nacionalnega seznama kemikalij, ki se proizvajajo v Republiki Sloveniji ali se vnašajo v Republiko Slovenijo.
(2) Seznam kemikalij se vzpostavi in vodi pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) in se uporablja za potrebe varovanja zdravja ljudi in okolja v Republiki Sloveniji.
(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za kemikalije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku se poleg izrazov iz Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: zakon), uporabljata tudi naslednja izraza:
– »EC številka« je identifikacijska številka snovi iz seznamov snovi Evropske unije;
– »vnos« je vsako dejanje, ki povzroči prenos kemikalije iz druge države na ozemlje Republike Slovenije. Tranzit kemikalije se ne šteje kot vnos kemikalije.
II. SPOROČANJE PODATKOV
3. člen
(obseg kemikalij in roki za sporočanje podatkov)
(1) Najpozneje ob prvi prepustitvi kemikalije tretjemu ali ob prvem vnosu kemikalije v Republiko Slovenijo mora zavezanec za vsako nevarno kemikalijo, ki je glede na njene lastnosti razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 286/2011 z dne 10. marca 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 83 z dne 30. 3. 2011, str. 1), uradu sporočiti naslednje podatke:
1. splošni podatki zavezanca,
2. trgovsko ime kemikalije,
3. označevanje kemikalije in varnostni list.
(2) Najpozneje do 31. marca v naslednjem letu po prvi prepustitvi nevarne kemikalije tretjemu ali prvem vnosu kemikalije v Republiko Slovenijo, mora zavezanec sporočiti uradu še naslednje podatke:
1. oznaka po nomenklaturi carinske tarife,
2. ali je kemikalija snov ali zmes,
3. ali se kemikalija proizvaja pri zavezancu ali se vnaša v Republiko Slovenijo,
4. ali je kemikalija delno ali v celoti namenjena splošni uporabi,
5. sektor uporabe kemikalije (NACE),
6. kategorija kemikalije,
7. kemijska sestava.
(3) Najpozneje do 31. marca tekočega leta mora zavezanec za vse kemikalije iz prvega odstavka tega člena, ki so vpisane v seznam kemikalij, sporočiti uradu podatke o proizvodnji in dajanju v promet ter vnosu kemikalij v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
4. člen
(obnavljanje podatkov)
(1) Zavezanec mora najpozneje do 31. marca sporočiti uradu spremembe katerih koli podatkov o kemikaliji iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena v preteklem letu.
(2) Sporočanje sprememb splošnih podatkov zavezanca iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ni potrebno, če so bile te spremembe sporočene na podlagi predpisa, ki ureja postopke pridobitve dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora zavezanec, ki v skladu z zakonom ne potrebuje dovoljenja za opravljanje dejavnosti, sporočiti uradu spremembe splošnih podatkov zavezanca iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora zavezanec takoj ob uvedbi spremembe sporočiti uradu:
1. spremembe trgovskega imena kemikalije iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
2. spremembe varnostnega lista, ki so potrebne zaradi ugotovljene povečane nevarnosti kemikalije za zdravje ljudi.
5. člen
(vpis v seznam kemikalij)
(1) Urad po prejemu podatkov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika vnese kemikalijo v seznam kemikalij, za vsako sporočeno kemikalijo določi evidenčno in sporočilno številko ter sporočilno številko sporoči zavezancu.
(2) Urad po prejemu podatkov iz prejšnjega člena po potrebi, glede na vsebino spremenjenih podatkov, spremeni evidenčno in sporočilno številko kemikalije ter sporočilno številko sporoči zavezancu.
6. člen
(izbris iz seznama kemikalij)
Zavezanec, ki je umaknil kemikalijo iz prometa na ozemlju Republike Slovenije ali kemikalije ne vnaša več v Republiko Slovenijo, mora to sporočiti uradu najpozneje ob letnem sporočanju količin iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika in pri tem navesti datum umika ali datum prenehanja vnosa kemikalije. Urad vnese spremembo v seznam kemikalij.
7. člen
(sporočanje v elektronski obliki)
(1) Podatke iz 3., 4. in 6. člena tega pravilnika sporočajo zavezanci z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko zavezanci za sporočanje v elektronski obliki pooblastijo drugo pravno ali fizično osebo, pri čemer morajo uradu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo za sporočanje podatkov za kemikalije z uporabo spletne aplikacije, preko spletne strani urada, ki je objavljen na spletni strani urada.
(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena morajo zavezanci potrditi s kvalificiranim digitalnim potrdilom izdajatelja SIGEN.CA ali drugega izdajatelja, ki ga odobri urad.
(4) Spletna aplikacija in navodila v zvezi s sporočanjem podatkov v elektronski obliki so na spletni strani urada http://www.uk.gov.si, pod naslovom »E-sporočanje«.
8. člen
(sporočanje v papirni obliki)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko zavezanci sporočajo podatke iz 3., 4. in 6. člena tega pravilnika v papirni obliki, in sicer:
– podatke iz 1. do 3. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika na obrazcu Sporočilo o kemikalijah,
– podatke iz 4. do 8. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika na obrazcu Dopolnilno sporočilo o kemikalijah,
– podatke iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika na obrazcu Letno poročilo o proizvodnji in dajanju v promet ter vnosu kemikalij,
– podatke iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika na obrazcih Sporočilo o kemikalijah in Dopolnilno sporočilo o kemikalijah.
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka so objavljeni na spletni strani urada http://www.uk.gov.si.
9. člen
(tajnost podatkov)
(1) Urad kot poslovno skrivnost obravnava naslednje podatke zavezanca:
– podatki o sestavi kemikalije, ki predstavljajo dodatne podatke glede na navedbe 3. točke varnostnega lista v skladu s Prilogo II (Navodila za pripravo varnostnih listov) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 366/2011 z dne 14. aprila 2011 o spremembi Priloge XVII (akrilamid) k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 101 z dne 15. 4. 2011, str. 12),
– natančna količina kemikalije, ki se proizvede, vnese ali da v promet;
– podatki, ki bi pomenili povezavo med zavezancem in njegovimi distributerji ali nadaljnjimi uporabniki.
(2) Če zavezanec ustrezno utemelji, da mu razkritje določenih podatkov, ki predstavljajo proizvodne ali poslovne skrivnosti in niso navedene v prejšnjem odstavku, drugim osebam razen pooblaščenim organom in ustanovam lahko povzroči poslovno škodo, jih lahko označi kot poslovno skrivnost.
(3) Če se zavezanec odloči, da bo razkril podatke, ki jih je označil kot poslovno skrivnost, mora o tem pisno obvestiti urad.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(razveljavitev pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 104/03).
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 7. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2012.
Št. 0070-69/2010
Ljubljana, dne 5. maja 2011
EVA 2010-2711-0054
Dorijan Marušič l. r.
Minister
za zdravje
              Priloga 1

     Kemikalije, za katere ni treba sporočiti podatkov

  1. Kemikalije, ki so glede na nevarne lastnosti razvrščene
samo na podlagi kriterijev za fizikalne nevarnosti in se letno na
zavezanca proizvajajo ali vnašajo v količinah manjših od 100 kg.
  2. Ne glede na določbo prejšnje točke ni treba sporočiti
podatkov za kemikalije, ki so glede na nevarne lastnosti
razvrščene kot »plini pod tlakom« ali »jedko za kovine«.
  3. Kemikalije, ki so izključno namenjene uporabi v
laboratorijih (laboratorijske kemikalije) in se letno na
zavezanca proizvajajo ali vnašajo v količinah manjših od 100 kg.
  4 Kemikalije, ki so izključno namenjene preskušanju z uporabo
le nekaj oseb in se letno na zavezanca proizvajajo ali vnašajo v
količinah manjših od 100 kg.
  5. Kemikalije, ki so izključno namenjene izdelavi zdravil
(surovine za zdravila).
  6. Nafta in naftni derivati ter druge organske kemikalije, ki
se uporabljajo za pogonsko gorivo ali kurjavo.
  7. Naslednje kemikalije, glede na nomenklaturo carinske
tarife:


+---------------+---------+-------------------------------------+
|– celotno   |25    |– sol; žveplo; zemljine in kamen;  |
|poglavje    |     |sadra, apno in cement,        |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– celotno   |26    |– rude, žlindre in pepeli,      |
|poglavje    |     |                   |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– tarifne   |2701   |– črni premog, tudi briketi raznih  |
|oznake     |     |oblik iz črnega premoga,       |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|        |2702   |– rjavi premog (lignit), aglomeriran |
|        |     |ali neaglomeriran, razen gagata,   |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|        |2703   |– šota (vključno šotna slama),    |
|        |     |neaglomerirana ali aglomerirana,   |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|        |2704   |– koks in polkoks iz črnega premoga, |
|        |     |rjavega premoga, lignita ali šote,  |
|        |     |neaglomeriran ali aglomeriran;    |
|        |     |retortno oglje,           |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|        |2705   |– plin iz črnega premoga, vodni   |
|        |     |plin, generatorski plin in podobni  |
|        |     |plini, razen naftnih plinov in    |
|        |     |drugih plinskih ogljikovodikov,   |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|        |2714   |– bitumen in asfalt, naravni;    |
|        |     |bituminozni ali oljni skrilavci in  |
|        |     |katranski pesek; asfaltiti in    |
|        |     |asfaltne kamnine,          |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– tarifna   |3101   |– gnojila živalskega ali       |
|oznaka     |     |rastlinskega izvora, nepomešana ali |
|        |     |med seboj pomešana ali kemično    |
|        |     |obdelana; gnojila, dobljena z    |
|        |     |mešanjem ali kemično obdelavo    |
|        |     |proizvodov živalskega ali      |
|        |     |rastlinskega izvora,         |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– tarifna   |3406   |– sveče vseh vrst in podobni     |
|oznaka     |     |izdelki,               |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– celotno   |39    |– plastične mase in proizvodi iz   |
|poglavje    |     |plastičnih mas,           |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– celotno   |47    |– celuloza, lesna ali iz drugih   |
|poglavje    |     |vlaknastih celuloznih materialov;  |
|        |     |papirni ali kartonski odpadki in   |
|        |     |ostanki,               |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– celotna   |68 do 81.|                   |
|poglavja    |     |                   |
+---------------------------------------------------------------+
|Ne glede na zgoraj navedena poglavja je za naslednje      |
|kemikalije treba sporočiti podatke za vpis v seznam      |
|kemikalij:                           |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– tarifna   |2503   |– žveplo vseh vrst, razen      |
|oznaka     |     |sublimiranega, oborjenega in     |
|        |     |koloidnega žvepla,          |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– tarifna   |2511   |– naravni barijev sulfat (barit),  |
|oznaka     |     |naravni barijev karbonat (viterit), |
|        |     |žgan ali nežgan, razen barijevega  |
|        |     |oksida iz tarifne številke 2816,   |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– tarifna   |2524   |– azbest,              |
|oznaka     |     |                   |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– tarifne   |3901 do |– primarne oblike plastičnih mas, ki |
|oznake     |3914   |so namenjene uporabi kot surovine,  |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– tarifna   |6812 80 |– predelana azbestna vlakna;     |
|oznaka     |10    |mešanice na osnovi azbesta ali na  |
|        |     |osnovi azbesta z magnezijevim    |
|        |     |karbonatom,             |
+---------------+---------+-------------------------------------+
|– tarifna   |7804 20 |– prah in luskine iz svinca.     |
|oznaka     |     |                   |
+---------------+---------+-------------------------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti