Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 8/2011 Ob-2962/11 , Stran 1130
Št. 8/2011 Ob-2962/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet najema Predmet najema sta dva sklopa poslovnih prostorov, na naslovu Kersnikova cesta 2b v Velenju (Rudnik pub) v poslovni stavbi z identifikacijsko številko 1193, ki stoji na nepremičninah parceli št. 1930/3 in 1930/20, vpisanih pri vl. št. 3047, k.o. 964 Velenje, in sicer: a) poslovna prostora v 1. etaži (klet) z naslednjimi oznakami in izmerami: – prostor št. 1.E, v izmeri 37 m2, – prostor št. 2.E, v izmeri 90 m2, poslovni prostori v 2. etaži (1. nadstropje) z naslednjimi oznakami in izmerami: – prostor št. 4.E, v izmeri 52,71 m2, – prostor št. 12.E, v izmeri 30,23 m2, – prostor št. 13.E, v izmeri 35,17 m2, – prostor št. 14.E, v izmeri 30,33 m2, v skupni izmeri (1. + 2. etaža) 275,44 m2 ter, b) poslovne prostore v 3. etaži (mansarda) z naslednjimi oznakami in izmerami: – prostor št. 6.E, v izmeri 40 m2, – prostor št. 7.E, v izmeri 63 m2, – prostor št. 9.E, v izmeri 7,70 m2, v skupni izmeri (3. etaža) 110,70 m2. Poslovni prostori so močno dotrajani in so potrebni večjega finančnega vložka. Stanje prostorov se lahko obravnava kot tretja gradbena faza. Stenske obloge v kletni etaži so odstranjene, talna obloga je dotrajana, stene so deloma grobo ometane, deloma so vidni betonski zidaki. V 2. etaži (1. nadstropje) stene niso ometane in slikane; stene in strop mansarde so leseni, tla pa kovinska plošča (konstrukcija). III. Izhodiščna najemnina Izhodiščna mesečna najemnina znaša za: a) sklop: 2,00 EUR/m2 oziroma za skupno površino poslovnih prostorov v 1. in 2. etaži, v izmeri 275,44 m2 znaša najemnina 550,88 EUR ter b) sklop: 4,50 EUR/m2 oziroma za skupno površino poslovnih prostorov v 3. etaži, v izmeri 110,70 m2 znaša najemnina 498,15 EUR. Izhodiščna najemnina za oba sklopa je določena glede na trenutno stanje poslovnih prostorov ter predvidena potrebna vlaganja izbranega najemnika. IV. Pogoji najema 1. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj. 2. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče vzdrževanje predmeta najema. Tekoče vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal je izključno stvar in breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon in drugo ter stroške zavarovanj). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Objekt se oddaja za dobo petih let z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih pet let. V poslovnih prostorih se lahko izvaja izključno mirna, negostinska dejavnost, zlasti pisarniška in administrativna dejavnost, ki ni moteča za objekt in okolico. Najemnik se zavezuje, da najetih prostorov ne bo uporabljal za potrebe bivanja in jih ne bo spreminjal v stanovanja. Najemodajalec bo objekt redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost poslovnega prostora. Vse obveznosti najemnika prično teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti. 3. Najemnik lahko prevzema tudi investicijska vlaganja v objekt, pri čemer pa najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovne prostore niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. 4. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik v navedenem roku ne sklene najemne pogodbe, lahko najemodajalec podaljša rok še za 15 dni. Kolikor izbrani najemnik ne podpiše najemne pogodbe niti v podaljšanem roku se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. 5. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo mesečne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. V. Pogoji sodelovanja a) Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja ponovno za določen čas petih let. b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), pravne osebe ali društva, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične osebe (samostojnega podjetnika posameznika) si, po pooblastilo ponudnika, pridobi najemodajalec pri pristojnem upravnem organu. Sedež pravne osebe ali društva se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi najemodajalec. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine za posamezen sklop. Kolikor ponudnik odda ponudbo za oba sklopa je dolžan plačati varščino v višini, ki predstavlja seštevek najemnin za oba sklopa, in sicer na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411, pri Banki Slovenije, sklic 28 76333-7141998-13051111. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. d) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1). – Fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki): pooblastilo ponudnika najemodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2). – Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 3). – Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (Priloga št. 4). – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 5). – Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 6). – Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411, v višini izhodiščne mesečne najemnine oziroma seštevek najemnin za oba sklopa, kolikor se ponudnik prijavlja na oba sklopa, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-13051111. – Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu. e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. 5. 2011 do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za najem poslovnih prostorov v objektu Rudnik PUB«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. VI. Merila za ocenjevanje ponudb Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena najemnina za vsak posamezen sklop. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 30. 5. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi št. 5-PRO3, v 3. nadstropju. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo najemnino. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VIII. Informacije Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu Čampi, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na tel. 03/896-16-34. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević, v Uradu za javne finance in splošne zadeve v 6. nadstropju upravne stavbe Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti