Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1786. Sklep o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe, stran 4760.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe
Št. 371-134/2011
Koper, dne 22. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah (Uradne objave, št. 20/1999 in Uradni list RS, št. 23/07 in 98/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. aprila 2011 sprejel
S K L E P
o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe
1.
Izvajalec gospodarske javne službe “vzdrževanje občinskih cest” iz 1. točke prvega odstavka 31. člena Odloka o javnih cestah in drugih javnih površinah (UO št. 20/99 in Uradni list RS, št. 23/07 in 98/09) – Javno podjetje Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. – izvaja vzdrževanje naslednjih kategoriziranih občinskih cest, opredeljenih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljevanju: odlok o kategorizaciji):
a) vse občinske ceste, navedene v 4., 5. in 6. členu odloka o kategorizaciji;
b) naslednje javne poti v naseljih Ankaran in Prade, izmed naštetih v 7. členu odloka o kategorizaciji od zaporedne št. 370 do vključno zaporedne št. 403: JP 680 110 (Prade – cesta VII), JP 680 120 (Prade – cesta IX), JP 680 130 (Prade – cesta XI), JP 680 140 (Prade – cesta XIII), JP 680 150 (Prade – cesta XV), JP 680 160 (Prade – OD ceste XV), JP 680 170 (Prade – OD ceste XV), JP 680 180 (Kurirska cesta), JP 680 190 (Prade – cesta XVIII), JP 680 200 (Prade – cesta XVI), JP 680 210 (Prade – OD ceste XVI), JP 680 220 (Prade – OD ceste XVI), JP 680 230 (Prade – OD ceste X), JP 680 240 (Prade – OD ceste XII), JP 680 250 (Prade – OD ceste XIV), JP 680 260 (Oljčna pot, mimo cerkve), JP 680 270 (Bertokova/Via Bertok), JP 680 280 (Pervanjeva/Via Pervanje), JP 680 290 (Oljčna pot odsek), JP 680 300 (Povezava 406 in 680311), JP 680 310 (od Regentove mimo pošte), JP 680 320 (Jadranska/Via Adriatico), JP 680 330 (Hrvatinova/Via Hrvatin), JP 680 340 (Del Jadranske), JP 680 350 (PO/COLL.Regentova/Via Regent – Hrvatinova/Via Hrvatin), JP 680 360 (Vlahovičeva/Via Vlahovič), JP 680 370 (Bevkova/Via Bevk), JP 680 380 (Kocjančičeva/Via Kocjančič), JP 680 390 (Frenkova/Via Frenk), JP 680 400 (Larisova/Via Laris), JP 680 410 (Tomažičeva/Via Tomažič), JP 680 420 (Rudija Mahniča/Via Rudi Mahnič), JP 680 430 (Cahova/Via Cah) in JP 680 440 (PO/COLL.Regentova/Via Regent – Cahova/Via Cah).
2.
Vse ostale kategorizirane občinske ceste vzdržuje izvajalec iz 2. točke prvega odstavka 31. člena Odloka o javnih cestah in drugih javnih površinah – pogodbeni izvajalec vzdrževanja.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-134/2011
Koper, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla distribuzione delle aree di manutenzione delle strade comunali tra gli esecutori di servizi pubblici
N. 371-134/2011
Capodistria, 22 aprile 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 31, secondo comma, del Decreto sulle strade comunali e su altre superfici pubbliche (Bollettino uff., n. 20/1999 e Gazzetta uff., n. 23/07 e 98/09) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 aprile 2011, ha accolto la seguente
L A D E L I B E R A
sulla distribuzione delle aree di manutenzione delle strade comunali tra gli esecutori di servizi pubblici
1.
L’esecutore del servizio pubblico economico “manutenzione delle strade comunali” di cui all’articolo 31, primo comma, punto primo, del Decreto sulle strade comunali e su altre superfici pubbliche (Bollettino uff., n. 20/99 e Gazzetta uff. della RS, n. 23/07 e 98/09) – l’Azienda pubblica Komunala Koper, s.r.l. – esegue la manutenzione delle seguenti strade comunali classificate, definite nel Decreto sulla classificazione delle strade comunali (Gazzetta uff., n. 20/11; nel seguito decreto sulla classificazione):
a) tutte le strade comunali, citate negli articoli 4, 5 e 6 del decreto sulla classificazione;
b) i seguenti passaggi pubblici negli abitati di Ancarano e Prade, tra quelli elencati nell’articolo 7 del decreto sulla classificazione, dal numero progressivo 370 al numero 403 incluso: JP 680 110 (Prade – strada VII), JP 680 120 (Prade – strada IX), JP 680 130 (Prade – strada XI), JP 680 140 (Prade – strada XIII), JP 680 150 (Prade – strada XV), JP 680 160 (Prade – OD/DIR. della strada XV), JP 680 170 (Prade – OD/DIR. della strada XV), JP 680 180 (Kurirska cesta), JP 680 190 (Prade – strada XVIII), JP 680 200 (Prade – strada XVI), JP 680 210 (Prade – OD/DIR. della strada XVI), JP 680 220 (Prade – OD/DIR. della strada XVI), JP 680 230 (Prade – OD/DIR. della strada X), JP 680 240 (Prade – OD/DIR. della strada XII), JP 680 250 (Prade – OD/DIR. della strada XIV), JP 680 260 (Vicolo degli olivi, vicino alla chiesa), JP 680 270 (Bertokova/Via Bertok), JP 680 280 (Pervanjeva/Via Pervanje), JP 680 290 (Vicolo degli olivi tratto stradale), JP 680 300 (Collegamento 406 e 680311), JP 680 310 (da Via Regent lungo la posta) JP 680 320 (Jadranska/Via Adriatico), JP 680 330 (Hrvatinova/Via Hrvatin), JP 680 340 (Parte di Via Adriatico), JP 680 350 (PO/COLL.Regentova/Via Regent – Hrvatinova/Via Hrvatin), JP 680 360 (Vlahovičeva/Via Vlahovič), JP 680 370 (Bevkova/Via Bevk), JP 680 380 (Kocjančičeva/Via Kocjančič), JP 680 390 (Frenkova/Via Frenk), JP 680 400 (Larisova/Via Laris), JP 680 410 (Tomažičeva/Via Tomažič), JP 680 420 (Rudija Mahniča/Via Rudi Mahnič), JP 680 430 (Cahova/Via Cah) e JP 680 440 (PO/COLL.Regentova/Via Regent – Cahova/Via Cah).
2.
Per tutte le altre strade comunali classificate, i lavori di manutenzione sono effettuati dall'esecutore stabilito nell'articolo 31, primo comma, punto secondo, del Decreto sulle strade comunali e su altre superfici pubbliche – esecutore contrattuale per la manutenzione.
3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-134/2011
Capodistria, 21 aprile 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti