Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 3528-/2011 Ob-2987/11 , Stran 1134
Št. 3528-/2011 Ob-2987/11
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, objavlja na podlagi 14. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem (Uradne objave PN, št. 23/04 in Uradni list RS, št. 32/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani Občine Piran, www.piran.si od dne 13. 5. 2011. I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine: Poslovni prostori: 1. Bonifacijeva 3, Piran, pritličje, parc. št. 528, k.o. Piran. Skupna površina: 16,90 m2. Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne ali druge mirne dejavnosti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: neurejen. Potrebno je urediti sanitarije, keramiko, okna, vrata, ogrevanje, električno instalacijo. Občina bo pridobila vsa potrebna soglasja in poskrbela za ločene števce. Za notranjo opremo mora poskrbeti najemnik sam. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 81,86 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 2. Goriška 4, Piran, pritličje, parc. št. 1011, k.o. Piran. Skupna površina: 25,10 m2. Predvidena dejavnost: dejavnost trgovine, pisarne ali opravljanje obrti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima ločene števce za vodo, elektriko, telefon. Za notranjo opremo mora poskrbeti najemnik sam. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 270,76 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 3. Ulica svobode 95, Piran, pritličje, parc. št. 977, k.o. Piran. Skupna površina: 29,20 m2. Predvidena dejavnost: dejavnost trgovine, pisarne ali druge mirne dejavnosti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo in elektriko. Za notranjo opremo mora poskrbeti najemnik sam. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 163,57 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 4. Savudrijska 9, Piran, I. nadstropje, parc. št. 680, k.o. Piran. Skupna površina: 26,00 m2. Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo, elektriko in telefon. Za notranjo opremo mora poskrbeti najemnik sam. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 181,93 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 5. Ulica IX. korpusa 8, Piran, pritličje, parc. št. 849, k.o. Piran. Skupna površina: 23,38 m2. Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali opravljanje obrti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo, elektriko in telefon. Za notranjo opremo mora poskrbeti najemnik sam. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 162,54 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 6. Ulica IX. korpusa 10, Piran, pritličje, drugi prostor levo, parc. št. 854, k.o. Piran. Skupna površina: 8,73 m2. Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali opravljanje obrti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima souporabo čajne kuhinje in sanitarij in ima skupne priključke za vodo, elektriko, telefon. Prostor nima okna. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 34,48 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 7. Ulica IX. korpusa 10, Piran, pritličje, drugi prostor desno, parc. št. 854, k.o. Piran. Skupna površina: 12,05 m2. Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali opravljanje obrti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima souporabo čajne kuhinje in sanitarij in ima skupne priključke za vodo, elektriko, telefon. Prostor nima okna. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 47,59 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 8. Ulica IX. korpusa 10, Piran, pritličje, prvi prostor levo, parc. št. 854, k.o. Piran. Skupna površina: 12,44 m2. Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali opravljanje obrti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima souporabo čajne kuhinje in sanitarij in skupne priključke za vodo, elektriko, telefon. Prostor ima okno na ulico IX. korpusa. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 98,26 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 9. Ulica IX. korpusa 10, Piran, pritličje, prvi prostor desno, parc. št. 854, k.o. Piran. Skupna površina: 14,23 m2. Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali opravljanje obrti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima souporabo čajne kuhinje in sanitarij in skupne priključke za vodo, elektriko, telefon. Prostor ima okno na ulico IX. korpusa. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 112,39 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 10. Ulica IX. korpusa 11, Piran, pritličje, parc. št. 840, k.o. Piran. Skupna površina: 19,07 m2. Predvidena dejavnost: atelje – galerija ali opravljanje obrti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: neurejen. Prostor ima ločene priključke za vodo in elektriko. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 81,86 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 11. Belokriška 56, Portorož, pritličje, parc. št. 868, k.o. Portorož. Skupna površina: 99,95 m2. Predvidena dejavnost: opravljanje obrti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: neurejen. Urediti je potrebno sanitarije s priključkom, inštalacije, toplotno in zvočno izolacijo ter obnoviti streho. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 573,70 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 12. Župančičeva 14, Piran, mansarda, parc. št. 1205, k.o. Piran. Skupna površina: 116,60 m2. Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima souporabo sanitarij in ločene števce za elektriko in telefon, ter skupni števec za vodo. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 1.223,65 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 13. Tartinijev trg 10, Piran, I. nadstropje, parc. št. 1062, k.o. Piran. Skupna površina: 98,65 m2. Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo, elektriko in telefon. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 1.353,81 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 14. Trg bratstva 9, Piran, pritličje, parc. št. 1211, k.o. Piran. Skupna površina: 43,70 m2. Predvidena dejavnost: dejavnost pisarne, trgovine ali opravljanje obrti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: urejen. Prostor ima ločene priključke za vodo, elektriko in telefon. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 208,36 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. 15. Sečovlje 21, Sečovlje, pritličje, parc. št. 3588/2, del 3587/1 in del 3587/2, k.o. Sečovlje. Skupna površina: 214,85 m2. Predvidena dejavnost: opravljanje gostinske dejavnosti. Urejenost in opremljenost poslovnega prostora: prostor je potreben celovite prenove. Potrebno je ločiti tudi priključke za vodo in elektriko. Začetna – izklicna višina mesečne najemnine: 2.146,78 EUR. Poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let. Posebni pogoji najema za vse poslovne prostore: – za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se ne poračunava z najemnino; – v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj; – najemnik mora skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici prostora. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. Ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika. 2. Navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah). 3. Navedbo poslovnega prostora, ki je predmet ponudbe. 4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. 5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma: 1. za s.p.: priglasitveni list; 2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje; 3. za društva: odločbo o vpisu v register društev; 4. za druge fizične in pravne osebe: izpisek iz drugega registra. Na javni natečaj se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki nimajo še registrirane dejavnosti (registracije kot samostojni podjetnik) ali so v fazi ustanavljanja gospodarske dejavnosti oziroma pridobitve drugega dovoljenja za opravljanje dejavnosti. V tem primeru mora ponudnik predložiti izjavo, da bo v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri (pred podpisom najemne pogodbe) Občini Piran predložil dokazila o izvršeni registraciji (ali kot samostojni podjetnik ali kot gospodarska družba ali dovoljenje za opravljanje dejavnosti). Kolikor v navedenem roku izbrani ponudnik ne bo predložil dokazil o izvršeni registraciji, bo Občina Piran razveljavila sklep o izbiri in poslovni prostor dodelila v najem drugemu najugodnejšemu ponudniku. Kolikor bo izbrani ponudnik v zahtevanem roku predložil dokazilo o izvršeni registraciji, bo Občina Piran sklenila najemno pogodbo z novoustanovljeno družbo oziroma samostojnim podjetnikom. 6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru, predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika ter višino ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja od začetne-izklicne najemnine. 7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom. III. Pogoji najema – Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, z možnostjo podaljšanja še za pet let. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradnjo. – Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih prostorov. – Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni s pogodbo drugače določeno. IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Piran, Urad za premoženjsko pravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 30. 5. 2011 do 12. ure, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji: – nova ali edina dejavnost v kraju, – prva zaposlitev ali brezposelni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, – ponujena višina mesečne najemnine za poslovni prostor, – da ponudnik nima v lasti niti v najemu praznega poslovnega prostora na območju občine, – da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Občine Piran in do ostalih javnih podjetij in zavodov, ki so v lasti Občine Piran. Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 50 točk, od tega za vsak posamezen kriterij največ 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki ima dalj časa stalno bivališče in sedež dejavnosti v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Sklep o izboru najugodnejšega ponudnika bo sprejet najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. Obveznost Občine Piran, da sklene najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo o najemu poslovnega prostora najkasneje v roku 15 dni po izdaji sklepa o izbiri in v tem roku tudi plačati varščino za izpolnitev obveznosti po pogodbi skladno z določili odloka, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil. Plačilo varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi je pogoj, da stopi najemna pogodba v veljavo. Varščina je enaka 3 mesečni ponujeni najemnini, ki se poračuna takoj, ko najemnik prične z izvajanjem dejavnosti. Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najkasneje v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice zahtevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v torek, 31. 5. 2011 ob 14. uri, v prostorih občinske uprave na naslovu: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Odpiranje ponudb je javno. 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Uradu za premoženjsko pravne zadeve pri ga. Šalkovič, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure, petek od 8. do 12. ure) ali po tel. 05/671-03-49.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti