Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1779. Navodilo o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za izvedbo referendumov, stran 4754.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11 in 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19) in 8. člena Odloka o plakatiranju v Občini Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/96) Občina Dravograd obvešča organizatorje referendumske kampanje, da je določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z referendumsko propagandnimi sporočili v času referendumske kampanje za izvedbo referendumov in izdaja
N A V O D I L A
o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za izvedbo referendumov
1. Za organizatorje referendumske kampanje je Občina Dravograd določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z referendumsko propagandnimi sporočili.
Lepljenje in nameščanje plakatov z referendumsko propagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih plakatnih mestih:
– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc. št 485/1, k.o. Dravograd
– javna zelena površina, parc. št. 1365/7, k.o. Dravograd – »Hattenberger«
– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc. št. 1365/6, k.o. Dravograd
– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033, k.o. Dravograd
– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc. št. 891, k.o. Dravograd
– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Robindvoru, parc. št. 960/1, k.o. Dravograd
– Zadruga Trbonje, parc. št. 20/3, k.o. Trbonje
– nasproti Trgovine »Interokno« v Šentjanžu, parc. št. 794, k.o. Šentjanž pri Dravogradu
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. Črneče
– pri gostilni »Mošti« Libeliče, parc. št. 370/2, k.o. Libeliče.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11 in 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19). Upoštevati je treba tudi ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko, predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest.
2. Občina brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, v skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem organizatorjem referendumske kampanje lepljenje in nameščanje plakatov z referendumsko propagandnimi sporočili na območju Občine Dravograd na za to posebej določenih plakatnih mestih tako, da njihovo število in skupna površina posameznemu organizatorju referendumske kampanje omogoča vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o referendumskem vprašanju.
Organizatorji referendumske kampanje lahko pridobijo dovoljenje za plakatiranje na predvidenih lokacijah na Občini Dravograd, na podlagi pisne vloge. Brezplačni oglasni panoji bodo razdeljeni na mrežo polj. Vrstni red organizatorjev referendumske kampanje pri nameščanju plakatov na predvidenih lokacijah se določi glede na datum prejema pisne vloge. Kolikor prispeta dve ali več vlog na isti dan, šteje abecedni vrstni red po organizatorju kampanje.
Za označbo posameznih lokacij, postavljanje panojev in lepljenje plakatov ter nameščanje transparentov v času referendumske kampanje je pooblaščeno Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Stroške nameščanja plakatov krijejo organizatorji referendumske kampanje sami.
3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s temi navodili, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11 in 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19).
Soglasje izda občinska uprava Občine Dravograd na podlagi predhodne vloge organizatorja referendumske kampanje. V primeru, da namerava organizator referendumske kampanje posegati na območje, ki ni v lasti Občine Dravograd, si mora ustrezno soglasje pridobiti od lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. Za nameščanje teh plakatov se komunalna taksa ne zaračuna.
4. Organizatorji referendumske kampanje so dolžni najpozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. V primeru neupoštevanja navedenega, bo plakate na stroške organizatorja referendumske kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik Občine Dravograd.
5. Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz teh navodil nadzoruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.
6. Navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavijo se tudi na spletni strani Občine Dravograd, www.dravograd.si, ter na oglasni deski organa.
Št. 042-0002/2011
Dravograd, dne 9. maja 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti