Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1791. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti), stran 4777.

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) župan Mestne občine Murska Sobota izdaja
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti), katerega osnutek je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska ulica 57 A, Murska Sobota v maju 2011.
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za Lendavsko – sever je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka), (Uradni list RS, št. 110/09 z dne 29. 12. 2009).
(4) Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti) bodo določila sedaj veljavnega akta preklicana za določbe, ki se bodo na novo definirala.
(5) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt štel za občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka), (Uradni list RS, št. 110/09 z dne 29. 12. 2009). Veljavni odlok med drugim predpisuje v 5. členu maksimalne vertikalne gabarite za predvidene objekte, ki obsegajo največ šest nadstropij nad pritličjem (K+P+6). Investitor želi nad šestim nadstropjem postaviti še dve stanovanji v zmanjšanem horizontalnem gabaritu. Kljub temu, da veljavni odlok dopušča nekatera odstopanja, gradbenega dovoljenja za postavitev dveh stanovanj nad šesto etažo ni bilo možno pridobiti. Zato je potrebno veljavni prostorski akt spremeniti in dopolniti.
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev ZN)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev ZN je glede na pobudo, izdelati novo določilo glede višinskih gabaritov objekta. Minimalno se bo spremenil tekstualni in grafični del odloka.
(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, štiri izvode akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri spremembi določil odloka posebne strokovne podlage niso potrebne.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev ZN)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN.
Izvedejo se naslednji postopki:
FAZE
objava Sklepa o začetku priprave akta
priprava osnutka prostorskega akta
pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO
dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic
(in morebitna priprava okoljskega poročila)*
preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
Javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
stališča do podanih pripomb
I. obravnava na seji Mestnega sveta
priprava predloga akta
pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni
Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta
objava odloka v Uradnem listu RS
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev ZN so:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p. 144
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– UPC Telemach, Lendavska ulica 29, Murska Sobota
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
– V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti), zagotovi investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0005/2011-2(182)
Murska Sobota, dne 3. maja 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti