Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2963/11 , Stran 1123
Ob-2963/11
Na podlagi 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) ter v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10) JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice objavlja
javno dražbo
za prodajo Mobilaro počitniški blok z nadstreškom
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice. 2. Predmet prodaje: Mobilaro počitniški blok z nadstreškom in terasa v masivni izvedbi v avtokampu INdie v Banjolah, Republika Hrvaška. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnega premoženja – Mobilaro počitniški blok z nadstreškom in teraso po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Izklicna cena: 3.450,00 EUR (brez DDV). Najnižji znesek višanja izklicne cene je 200,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjšano za vplačano varščino na transakcijski računa podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Datum, čas in kraj javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 30. 5. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi, na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. 7. Višina varščine Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji plačati varščino v višini 345,00 EUR (10% izklicne cene) na transakcijski račun podjetja JEKO-IN,d.o.o. pri Gorenjski banki d.d. Kranj, št.: 07000-0000492171, sklic 231000. Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brez obresti v roku 15 dni po končani javni dražbi na njihov transakcijski račun. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe, se varščina ne vrne. 8. Drugi pogoji: – Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. – Vse stroške, vključno z davkom, v zvezi s pogodbo oziroma prenosom lastništva poravna kupec. – Prenos in izročitev premičnine se opravi po celotnem plačilu kupnine. – Premičnina – Mobilaro počitniški blok z nadstreškom in teraso je naprodaj po načelu »videno - kupljeno«. 9. Pravila javne dražbe: – Dražbo vodi predsednik/ca komisije ob navzočnosti dveh članov komisije. – Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. – Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe predložiti komisiji: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti pisno pooblastilo, – osebni dokument, – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali teh navedenih pogojev, bodo po sklepu komisije,ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. – Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. – Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Dražba je končana, ko predsednik/ca komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. – Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. – Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. 10. Pristojna komisija lahko s soglasjem z direktorja podjetja JEKO-IN,d.o.o, Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpise dokumentacije. 11. Brezplačno razpisno dokumentacijo z vzorcem prodajne pogodbe in fotografijami premičnine, ki je predmet javne dražbe, ter vse druge informacije v zvezi s prodajo premičnine lahko zainteresirani dražitelji dobijo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice, tel. 04/581-04-26, in na spletni strani www.jeko-in.si (javni razpisi).
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti