Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1759. Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, stran 4697.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) in za izvrševanje 153.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa metodologijo za določanje višine nadomestila za pridobitev služnosti na vodnih ali priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije in upravljanju ministrstva, pristojnega za vode (v nadaljevanju: nadomestilo), ki ga mora plačati služnostni upravičenec služnostnemu zavezancu za izvajanje posega, ki je predmet služnosti.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo pri določitvi nadomestil v vodnih soglasjih.
2. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Služeče zemljišče je zemljišče v lasti Republike Slovenije, na katerem se ustanavlja služnost.
2. Služnostni upravičenec investitor gradnje, zaradi katere se ustanavlja služnost.
3. Služnostni zavezanec je Republika Slovenija, ki je lastnik služečega zemljišča.
3. člen
(osnova za določitev nadomestila)
Osnova za določitev nadomestila je temeljna vrednost služečega zemljišča z upoštevanjem površine vplivnega območja posega, vrste služečega zemljišča, vpliva posega na vodni režim, vpliva posega na služeče zemljišče, emisije v vode in trajanje služnosti.
4. člen
(višina nadomestila)
(1) Višina nadomestila N je izražena v eurih in se določi po naslednji enačbi:
N = P(m2) x TV (EUR/ m2) x F(vrsta) x F(režim) x F(vpliv) x F(emisija) x F(čas)
pri čemer je
P      –  površina vplivnega območja posega, izražena
        v m2
TV     –  temeljna vrednost služečega zemljišča
F (vrsta)  –  faktor vrste služečega zemljišča
F (režim)  –  faktor vpliva posega na vodni režim
F (vpliv)  –  faktor vpliva posega na služeče zemljišče
F (emisija) –  faktor emisije v vode
F (čas)   –  faktor trajanja služnosti.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je najnižja vrednost nadomestila 10,00 eurov.
5. člen
(površina vplivnega območja posega)
Površina vplivnega območja (P) se določi na podlagi podatkov iz dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja v skladu s tabelo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(temeljna vrednost služečega zemljišča)
(1) Temeljna vrednost služečega zemljišča (TV) je tržna vrednost kmetijskega zemljišča glede na lokacijo zemljišča.
(2) Temeljna vrednost zemljišča se določi skladno s četrtletnimi povprečnimi cenami nepremičnin, ki jih skladno predpisom o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin objavlja Geodetska uprava Republike Slovenije na svoji spletni strani vsako četrtletje, in sicer za prejšnje četrtletje izraženo v euro/m2.
7. člen
(faktor vrste služečega zemljišča)
(1) Faktor vrste služečega zemljišča (F(vrsta)) se določi glede na to, ali je služeče zemljišče vodno ali priobalno zemljišče.
(2) Če je služeče zemljišče vodno zemljišče, znaša faktor vrste služečega zemljišča (F(vrsta)):
F(vrsta) = 2,00
(3) Če je služeče zemljišče priobalno zemljišče, znaša faktor vrste služečega zemljišča (F(vrsta)):
F(vrsta) = 1,50
(4) Kolikor gre za poseg na vodno in priobalno zemljišče hkrati, se za določitev nadomestila upošteva vrednost faktorja vrste zemljišča iz drugega odstavka tega člena.
8. člen
(faktor vpliva posega na vodni režim)
(1) Faktor vpliva posega na vodni režim (F(režim)) se določi glede na vrsto in način posega na služeče zemljišče.
(2) Faktorji vpliva posega na vodni režim so določeni v tabeli 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(faktor vpliva posega na služeče zemljišče)
(1) Faktor vpliva posega na služeče zemljišče se določi glede na okrnjeno možnost rabe zemljišča zaradi posega na služeče zemljišče.
(2) Če je služeče zemljišče vodno ali priobalno zemljišče vode 1. reda, znaša faktor vpliva posega na služeče zemljišče (F(vpliv)):
F(vpliv) = 2,00
(3) Če je služeče zemljišče vodno ali priobalno zemljišče vode 2. reda, znaša faktor vpliva posega na služeče zemljišče (F(vpliv)):
F(vpliv) = 1,50
10. člen
(faktor emisije v vode)
Faktor emisije v okolje (F(emisija)) se določi zaradi tveganja negativnih vplivov (emisij) posega na vode, in sicer:
– faktor 2,00 za poseg: izpust padavinske odpadne vode
– faktor 3,00 za poseg: izpust komunalne ali industrijske odpadne vode
– faktor 1,00 za druge posege.
11. člen
(faktor trajanja služnosti)
(1) Faktor trajanja služnosti (F(čas)) se določi glede na dobo trajanja služnosti, in sicer:
0,30 za služnosti do 1enega leta,
1,00 za služnosti nad enim letom.
(2) Če služnostna pravica ni časovno opredeljena, se upošteva faktor trajanja nad enim letom.
12. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-164/2010
Ljubljana, dne 10. maja 2011
EVA 2010-2511-0026
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti