Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-3006/11 , Stran 1150
Ob-3006/11
Uprava družbe IMP PROMONT d.d., Pot k sejmišču 30A, 1231 Ljubljana-Črnuče, na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta družbe vabi družbenike na
skupščino družbe IMP PROMONT d.d.,
ki bo dne 13. 6. 2011 ob 9. uri, v prostorih notarja Jožeta Sikoška, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o imenovanju delovnih teles. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Boštjan Jernejc. Preštevalec glasov: Minu Gvardjančič. Sprejme se dnevni red skupščine. Seji bo prisostvoval vabljen notar Jože Sikošek iz Ljubljane. 2. Objava letnega poročila za leto 2010, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: 1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2010 znaša 1.096.684,00 EUR. 3. Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene: – Za razdelitev med delničarje se uporabi 491.055,00 EUR, tako da dividenda na delnico znaša 1,90 EUR; – O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 605.629,00 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih listinah (preneseni dobiček). Dividende se izplačajo delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani kot imetniki delnic s pravico do dividend v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. Izplačilo se izvede v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice. Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2010. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 4. Preoblikovanje družbe IMP PROMONT d.d. iz delniške družbe (d.d.) v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o preoblikovanju družbe iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa: 4.1. Družba IMP PROMONT d.d. se iz delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Firma delniške družbe bo: IMP PROMONT d.o.o. Sedež družbe bo: Ljubljana. Poslovni naslov bo: Pot k sejmišču 30A, 1231 Ljubljana - Črnuče. 4.2. Osnovni kapital delniške družbe se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo. 4.3. Navadne imenske kosovne delnice se spremenijo v poslovne deleže tako, da skupna vrednost zneskov v osnovnem kapitalu, ki pripada posameznim imetnikom navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so na dan skupščine vpisani kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ustreza višini poslovnih deležev. 4.4. Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe IMP PROMONT d.o.o. v predlaganem besedilu. Akt o ustanovitvi družbe nadomesti doslej veljavni Statut delniške družbe. Za izdelavo čistopisa Akta o ustanovitvi glede pretvorbe delnic v osnovne vložke skupščina pooblašča direktorja družbe. Predlagano besedilo Akta o ustanovitvi je skupaj z izjavo družbe s katero se tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudi, da bo družba pridobila njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino, in ostalim gradivom za skupščino, na vpogled na sedežu družbe. 4.5. Družba IMP PROMONT d.o.o. je po preoblikovanju univerzalni pravni naslednik družbe IMP PROMONT d.d. in bo po preoblikovanju nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba ter zadrži zaposlene z vsemi pravicami, ki jim pripadajo iz pravnega nasledstva. Vsi splošni akti ostanejo v veljavi in se prilagodijo statusni spremembi družbe. 5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic IMP PROMONT d.d. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Predlog sklepa: v skladu z 247. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se upravi podeljuje pooblastilo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala, hkrati pa se poslovodstvo pooblasti za sprejem sprememb statuta v soglasju z nadzornim svetom. 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep o imenovanju revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2011 se imenuje revizorska hiša UHY revizija in svetovanje d.o.o. 7. Razno. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice. Prijava in udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kot imetniki delnic vpisani delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke o stanju ob prijavi. Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15% vseh delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi scenirane po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: info@imp-pro-mont.si. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1. Nasprotni predlog se objavi oziroma sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, le če bo družbi poslan v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bo izpolnjeval pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1 in bo razumno utemeljen. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi scenirane po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: info@imp-pro-mont.si. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo in vpogled v gradivo skupščine Gradivo za skupščino, ki vključuje: – letno poročilo družbe za leto 2010, – poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010, – obrazložitev predlogov sklepa k posameznim točkam dnevnega reda, – osnutek Akta o ustanovitvi družbe IMP PROMONT d.o.o. – osnutek izjave po tretjem odstavku 246. člena ZGD-1 in osnutek drugih dokumentov potrebnih za preoblikovanje družbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Obrazec pooblastila za glasovanje lahko delničar na svojo zahtevo pridobi v fizični obliki brezplačno na sedežu družbe, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Uprava družbe IMP PROMONT d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti