Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 10033 Ob-2988/11 , Stran 1147
Št. 10033 Ob-2988/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40, Radlje ob Dravi, uprava delniške družbe sklicuje
17. redno skupščino
gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi,
ki bo v četrtek, dne 16. 6. 2011, ob 16. uri, v sejni sobi gospodarske družbe. Vabimo delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence, da se skupščine udeležijo. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine. 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe GP Radlje d.d. in skupinskim letnim poročilom za leto 2010, z revizorjevim poročilom za leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010. 5. Obravnava in potrditev uporabe bilančnega dobička za leto 2010 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta in seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta, ki ga je imenoval svet delavcev. 7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011. 8. Vprašanja in pobude delničarjev. Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta za 17. redno skupščino GP Radlje d.d. K tč. 1 – Skupščina ugotavlja, da je na skupščini navzočih _________% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost podana. K tč.2 – Za predsednika skupščine se izvoli Mirko Petrič, za preštevalki glasov pa Tadeja Kovačič in Urška Hribernik. Skupščini prisostvuje notarka Sonja Kralj, Francetova cesta 1A, Slovenj Gradec. K tč. 3 – Sprejme se predlagani dnevni red. K tč. 5 – Bilančni dobiček za leto 2010 znaša 0 EUR in se ne uporabi. K tč. 5.1. – Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu GP Radlje d.d. za poslovno leto 2010. K tč. 6 – Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina Gradbenega podjetja Radlje d.d. za mandatno obdobje štirih let, od dne 30. 7. 2011 dalje, naslednja člana, ki zastopata interese delničarjev: Marjana Markon, Edvard Marčič. K tč. 6.1. – Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Gradbeno podjetje Radlje d.d. z dne 3. 5. 2011 o spremembi predstavnika delavcev družbe v nadzornem svetu, s katerim se za mandatno obdobje štirih let od dne 30. 7. 2011 dalje izvoli Leopold Mithans kot član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce. K tč. 7 – Za revizorja za leto 2011 skupščina Gradbenega podjetja Radlje d.d. imenuje revizorja ABC revizija d.o.o., družba za revizijo in sorodne storitve, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana. Letno poročilo za leto 2010, skupinsko letno poročilo za leto 2010, poročilo nadzornega sveta in revizorjevo poročilo za leto 2010 oziroma vso gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami za točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled in dostopne na sedežu družbe, v tajništvu uprave Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40, vsak delovni dan (od objave sklica do seje skupščine), od 11. ure do 13. ure. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način kot ta sklic skupščine le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu z določbo 305. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1. Presečni dan in udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – presečni dan. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev. Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za skupščino. Glasovanje V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna. Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo odprt eno uro pred predvidenim začetkom skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in razdelile glasovnice. Opozorilo Če je sklic skupščine neuspešen, se skupščina ponovi istega dne, v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje d.d. uprava Marjan Potnik, inž. grad.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti