Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja VS 21/3-1 Kamnik pod Krimom, stran 4744.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja VS 21/3-1 Kamnik pod Krimom
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za prostorski akt)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98, 81/04, 82/05, 70/09), sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju besedila: OPPN) za območje urejanja, ki na severovzhodnem robu naselja Kamnik pod Krimom na pobočju predela Lazi pod lokalno cesto z oznako LC 022071, opredeljuje prostorsko enoto z oznako VS 21/3-1, v kateri so po namenski rabi prostora predvidene površine za izključno stanovanjsko rabo. Odgovorni prostorski načrtovalec in vodja projekta je Tomaž Jelovšek, u.d.i.a., ZAPS A-1100.
(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih idejnih načrtov in strokovnih podlag:
– Geodetski načrt, Geomeja d.o.o.
– Prikaz stanja prostora za območje VS 21/3-1 (Matrika svetovanje, prostorske storitve, d.o.o., Tacenska 93, 1000 Ljubljana, april 2010).
(3) OPPN je izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve, d.o.o., v decembru 2010, pod št. projekta OPPN-001/2010-BRE.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
(1) Opis in umestitev prostorske ureditve, zasnovo projektnih rešitev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
(2) Sestavine OPPN iz prejšnjega odstavka so obrazložene v 3. členu tega odloka.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
I. Besedilni del
1.1 Besedilo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
II. Grafični del
List 1.1   Izsek iz kartografskega dela
       prostorskega plana občine        M 1:250
List 1.2   Lega prostorske ureditve v širšem
       območju (aeroposnetek)         M 1:2000
List 1.3   Območje urejanja             M 1:250
List 1.4   Geodetski načrt             M 1:500
List 1.5   Vplivno območje             M 1:500
List 2.1   Načrt parcelacije            M 1:500
List 3.1   Načrt prometne infrastrukture      M 1:500
List 3.2   Načrt komunalne in energetske
       infrastrukture              M 1:500
List 3.3   Načrt ureditve              M 1:200
List 4.1   Prikaz ureditev potrebnih
       za varovanje kulturne dediščine     M 1:200
List 4.2   Prikaz ureditev potrebnih za
       varovanje okolja, naravnih virov
       in ohranjanja narave           M 1:500
List 4.3   Rešitve in ukrepi za varstvo
       okolja, obrambo ter varstvo pred
       naravnimi in drugimi nesrečami      M 1:500
List 4.4   Razporeditev javnih in zasebnih
       površin                 M 1:500
List 4.5   Faznost izgradnje            M 1:500
List 5.1   Značilni prerezi             M 1:200
Priloge OPPN:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
– Povzetek za javnost;
– Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.
II. SKUPNA DOLOČILA
4. člen
(prostorska ureditev)
Z OPPN-jem se znotraj ureditvenega območja predvidi minimalna razširitev naselja ter prometna in infrastrukturna ureditev z navezavo na obstoječo infrastrukturo. Načrtujejo se naslednje ureditve: gradnja enostanovanjske hiše s komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo (zemeljska dela z ureditvijo ustreznega dostopa in ureditvijo dvorišča oziroma parkirišča, gradnja stanovanjskega objekta, ureditev priključkov na javno infrastrukturo in prostora za odvoz odpadkov.
5. člen
(obseg ureditvenega območja OPPN)
Ureditveno območje OPPN zajema parcele: 86/1 – del, 86/2 – del in 3340/1 – del, vse v k.o. Kamnik (1704). Parcela 3340/1 – del k.o. Kamnik je v naravi lokalna cesta z oznako LC. 022071. Površina ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta znaša 1145 m2 (86/1 – del, 86/2 – del in 3340/1 – del). Območje obdelave je prikazano na grafični prilogi (št. lista 1.3).
6. člen
(trajne in začasne ureditve)
Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vplivno območje)
(1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja OPPN
– širše vplivno območje (priključitev na obstoječo javno infrastrukturo).
(2) V času uporabe bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja OPPN.
(3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je prikazano v grafični prilogi »Vplivno območje« (št. lista 1.5).
8. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Območje urejanja meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:
– z južno, vzhodno in delom severne meje na kmetijska zemljišča,
– z delom zahodne in severne meje na območja stanovanj z individualnimi stanovanjskimi objekti.
(2) V času gradnje bo poseg vplival na okolico:
– z izgradnjo komunalnih priključkov,
– s postavitvijo gradbiščne ograje,
– s hrupom gradbenih strojev,
– s prašenjem ob izvajanju gradbenih del,
– s povečanim prometom tovornih vozil.
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno cesto.
(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
– minimalni hrup z dostopne ceste,
– občasno delo na okoliških kmetijskih površinah.
(5) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
9. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
Načrtovana je gradnja stanovanjske hiše s komunalno in prometno ureditvijo ter nadstreškom za osebna vozila na območju, ki se nahaja na severovzhodnem robu naselja Kamnik pod Krimom, na pobočju predela Lazi, na nagnjenem terenu, kjer teren pada v vzhodni smeri proti Barju, na zahodni strani pa se navezuje na obstoječo lokalno cesto. Zemljišče je delno obdano z visoko vegetacijo. Načrt ureditve je prikazan na grafični prilogi (št. lista 3.3).
10. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Gabariti objektov:
(1) Višinska regulacija terena se prilagodi arhitektonski rešitvi zunanje ureditve.
(2) Predvideni so podolgovati tlorisni gabariti objekta, dimenzij max 20 x 12 m.
(3) Kapacitete območja:
Površina ureditvenega območja OPPN zajema zemljišča s parc. št. 86/1 – del, 86/2 – del in parcela 3340/1 – del k.o. Kamnik, ki je v naravi lokalna cesta z oznako LC 022071.
(4) Dimenzije objekta so prikazane na grafični prilogi (št. lista 2.1).
11. člen
(pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov in površin)
(1) Na območju OPPN je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov. Merila in pogoji glede oblikovanja:
– podolgovati tlorisni gabarit objekta je max 20 x 12 m, vendar ne večji kot so tlorisni gabariti sosednjih objektov,
– višinski gabarit: K + P + M,
– streha mora biti dvokapnica z naklonom med 38° in 45°, s smerjo slemena vzporedno daljši fasadi in prilagojena smeri slemen sosednjih objektov oziroma prilagojena plastnicam terena,
– odpiranje strešin v obliki frčad in čopi so dovoljeni,
– okna in vrata osno simetrično razporejena,
– fasade v ometu umirjenih barjanskih tonov,
– napušči ne smejo tvoriti masivnih elementov,
– streha krita z opečno ali sivo betonsko kritino,
– balkonske ograje so lesene, kovinske ali steklene izvedbe,
– novogradnja mora biti v skladu z oblikovno identiteto in homogenostjo območja in se prilagajati sosednjim objektom glede zasnove izrabe funkcionalnega zemljišča, odmikov od sosednjih objektov in usmerjenosti objekta.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti so nadstreški, škarpe in podporni zidovi, ograje, pomožni cestni, energetski in komunalni objekti ipd. Pomožni objekti se lahko gradijo v skladu z določili veljavnih predpisov o vrstah objektov, ob upoštevanju naslednjih pogojev:
Oporni zidovi:
– v območju gradnje ni dopustno postavljati visokih opornih zidov, dopustni so nižji oporni zidci (do 0,50 m), ki morajo biti obraščeni, tako da ne bodo vidno zaznavni in da krajinska slika ne bo izstopala iz kulturno krajinskega okvira,
Medsosedske ograje:
– gradnja zidanih ograj ni dopustna – meja naj se uredi z zasaditvijo žive meje, ob kateri je dopustna žična ograja,
– ograja sme biti postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;
– ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
Ograje, ki mejijo na cesto:
– postavitev ograje ni dovoljena na cestnem zemljišču;
– odmik skrajnega roba ograje od skrajnega roba asfalta vozišča ali pločnika je najmanj 1,00 m;
– višina ograje v 3,00 m širokem varovalnem pasu (merjeno od roba asfalta) ob vseh kategoriziranih lokalnih cestah, javnih poteh, državnih cestah v občini je lahko največ 1,80 m.
(3) Dvorišče je ozelenjeno, parkirna mesta so urejena v območju dvorišča in nadstreška. Mirujoči promet na območju OPPN se zagotovi z ustreznim številom parkirnih mest. V skladu z normativi je potrebno projektirati in urediti parkirna mesta ter prostor za manipulacijo vozil.
(4) Posegi v prostor se skladajo z elementi, prikazanimi v grafični prilogi »Načrt ureditve« (št. lista 3.3).
12. člen
(zelene površine)
(1) Za zatravitev zelenih površin se uporabi travna mešanica za trate v krajini. Zelene površine se opremi s tlakovanimi pešpotmi.
(2) Drevesne vrste in grmičevje za ozelenitev:
V območju OPPN ni dopustno zasajevanje s tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Dopustna je uporaba sadne drevnine in rastlin, ki so značilne za obravnavano območje.
(3) Načrt ozelenitve je prikazan na grafični prilogi »Načrt ureditve« (št. lista 3.3).
13. člen
(posegi v teren)
(1) Teren pada v smeri proti jugovzhodu. Obstoječi dostop iz lokalne ceste je na višini 315,0 n.m.v., kota pritličja bo približno na višini 311,5 n.m.v.
(2) Prečne povezave so izvedene kot klančine, da se omogoči dostop funkcionalno oviranim osebam.
(4) Višinske točke nove ureditve so prikazane na grafični prilogi »Geodetski načrt« (št. lista 1.4).
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(splošni pogoji glede priključevanja na komunalno in energetsko infrastrukturo)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– vsi objekti znotraj območja urejanja morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno komunalno ter energetsko infrastrukturno omrežje,
– vsi primarni in sekundarni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah,
– gradnja komunalnih naprav mora potekati usklajeno,
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda.
(2) Novo območje urejanja se priključi na obstoječo komunalno infrastrukturo. Opremljanje naselij se zagotavlja v skladu s predpisi, ki določajo program opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica ter drugimi veljavnimi predpisi s področja priključevanja na obstoječo komunalno infrastrukturo.
(3) Potek komunalne, energetske in prometne infrastrukture je prikazan na grafičnih prilogah »Načrt prometne infrastrukture (št lista 3.1) in »Načrt komunalne in energetske infrastrukture« (št. lista 3.2).
15. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Občina Brezovica skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Brezovica.
(2) Nova območja opremljanja bodo uporabljala obstoječo infrastrukturo, kjer ta obstaja, do izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Do izgradnje kanalizacijskega omrežja se mora odpadna komunalna voda voditi v zaprte sisteme greznic z urejenim odvozom odpadnih voda ali v male čistilne naprave. Priključevanje na novo kanalizacijsko omrežje bo obvezno, ko bo kanalizacijsko omrežje zgrajeno.
(3) Objekt bo priključen na kanalizacijsko omrežje takoj, ko bo omrežje zgrajeno. Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja zaprositi za soglasje k priključitvi.
(4) Padavinsko odpadno vodo z utrjenih površin se mora odvajati preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj v načrtovano ponikovalnico za padavinsko odpadno vodo. Ureditev in ponikanje meteornih vod mora biti projektirano in izvedeno na investitorjevi parceli. Odvodnjavanja meteornih voda je potrebno speljati preko peskolovov v meteorni kanal. Če ta ne obstaja, se meteorna voda ponikne na mestu, kjer ne prizadene zemljišč sosedov ali pa se odvodnjavanje uredi skupno v dogovoru s sosedom.
(5) Kanalizacija se izvede vodotesno. Za meteorne kanale se uporabijo plastične cevi, za kanalizacijo pa materiali, ki jih predpisuje projekt kanalizacije Podpeč – Preserje (IEI).
16. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Občina Brezovica skrbi za oskrbo občanov s pitno vodo v skladu s sprejetimi akti. Oskrba območij s pitno vodo se ureja v skladu z veljavnimi predpisi o oskrbi s pitno vodo in v skladu s predpisi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane. OPPN se nahaja izven tega območja.
(2) Odvzem pitne vode je mogoč iz vodooskrbnega sistema Podpeč–Notranje–Vnanje Gorice, katerega upravlja JKP Brezovica in se nahaja na parceli 86/1 k.o. Kamnik približno 10 m od predvidene gradnje stanovanjskega objekta.
(3) Vodovodno omrežje na območju OPPN je že zgrajeno, sestavljeno je iz omrežja za oskrbo s pitno vodo in omrežja za zagotavljanje požarne varnosti z nadzemnim hidrantom.
(4) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je potrebno upravljavca javnega vodovodnega omrežja zaprositi za soglasje k priključitvi.
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Napajanje predvidenega stanovanjskega objekta se zagotovi iz bližnjega NN nadzemnega voda, ki poteka zahodno od ureditvenega območja preko NN priključnega podzemnega voda minimalnega prereza A1 4x35+2,5 mm2. Pri križanju voznih površin in komunalnih vodov se priključni zemeljski vod uvleče v zaščitno PVC cev premera 110 mm.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Predvidena je priključitev na obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki poteka vzhodno od območja OPPN.
(2) Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekoma Slovenije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
19. člen
(ogrevanje)
(1) Znotraj območja OPPN je predviden individualni način ogrevanja.
(2) Potrebno je upoštevati veljavne predpise s področja načina izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v občini Brezovica in druge veljavne predpise s področja ogrevanja.
20. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na območju OPPN je že zgrajena javna razsvetljava (lokalna cesta z oznako LC 022071).
(2) Svetilke se pregleda in po potrebi zamenja. Vse svetilke morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja in predpisi s področja javne razsvetljave.
21. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Občina Brezovica ima ravnanja z odpadki urejeno v skladu s predpisi o javni službi zbiranja in o prevozu komunalnih odpadkov ter drugih veljavnih predpisov s področja ravnanja z odpadki. Na celotnem teritorialnem območju občine je urejeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v skladu s programom ravnanja s komunalnimi odpadki, katerega izvaja Snaga javno podjetje d.o.o. Vsebina programa ravnanja s komunalnimi odpadki vsebuje navodila za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki, organskimi kuhinjskimi odpadki, zbiralnice za ločene frakcije, kosovni material, nevarne frakcije in obveščanje občanov. Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi na krajevno običajen način, lokacije zabojnikov se določijo v dogovoru s Snago, javnim podjetjem, d.o.o.
(2) Načrtovana ureditev predvideva odjemno mesto za odpadke ob lokalni cesti z oznako LC 022071. Ločeno zbiranje odpadkov je zagotovljeno na lokacijah, določenih s strani Občine Brezovica in Snage, javno podjetje, d.o.o. Dostop do zabojnikov mora biti vedno prost.
22. člen
(splošni pogoji glede priključevanja na javno cesto)
(1) Občina Brezovica ne nasprotuje uporabi obstoječih cestnih priključkov, pogojuje pa izboljšanje priključkov. Ureditev in razširitev dostopnih poti se pri zatečenem stanju ureja dogovorno glede na možnosti. V primeru, da je dostopna pot z lokalne ceste ali javne poti privatna lastnina, si mora investitor za uporabo te poti pridobiti ustrezna soglasja lastnikov, urediti služnost (pri notarju overjena služnostna pogodba in služnostna pravica vpisana v zemljiško knjigo) ali zagotoviti odkup zemljišča.
(2) Občina Brezovica ima glede cest sprejet Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/98, 87/02 in 106/05), Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 36/09). Javno službo (vzdrževanje cest, zimska služba) izvaja JKP Brezovica d.o.o.
(3) Priključek, ureditev in razširitev dostopne poti se urejajo skladno z določili predpisov o občinskih cestah in predpisi o cestnih priključkih na javne ceste oziroma v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje cest in prometa.
(4) Dovoz in dostop za motorni promet in komunalna ter intervencijska vozila je omogočen neposredno z lokalne ceste z oznako LC 022071. Priključek s parcele 86/1 k.o. Kamnik (uvoz na parcelo) naj bo širok najmanj 3,50 m z ustreznimi priključnimi radiji. Lokalna cesta ima urejeno meteorno odvodnjavanje. Priključek ne bo imel vpliva na obstoječo lokalno cesto. Meteorne vode in druge odpadne vode ne smejo pritekati na cesto ali v naprave za odvodnjavanje ceste.
(5) Vhodi, primarne peš površine in parkirni prostori morajo biti urejeni tako, da omogočajo nemoteno uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
(6) Prometna ureditev je prikazana v grafični prilogi »Načrt prometne infrastrukture« (št. lista 3.1).
23. člen
(motorni promet)
Dovoz in dostop za motorni promet in komunalna ter intervencijska vozila je omogočen neposredno iz lokalne ceste z oznako LC 022071.
24. člen
(mirujoči promet)
Mirujoči promet na območju OPPN se zagotovi z ustreznim številom parkirnih mest. V skladu z normativi je potrebno projektirati in urediti parkirna mesta ter prostor za manipulacijo vozil. Vsi dostopi se navezujejo na lokalno cesto. Vhodi, primarne peš površine in parkirni prostori morajo biti urejeni tako, da omogočajo nemoteno uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
25. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Zemljišča s parc. št. 86/1 – del, 86/2 – del in 3340/1 – del k.o. Kamnik se nahajajo v območju kulturne dediščine. Pred vsakim posegom v evidentiran objekt ali območje kulturne dediščine je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenja pristojnega Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. Enako je potrebno pridobiti smernice in mnenja Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine tudi pred načrtovanjem gradnje in prostorske ureditve, ki lahko vpliva na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine.
(2) Zunanja ureditev predvideva zasaditev z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, ki bo zmanjšala vidni degradacijski vpliv.
(3) Na območju OPPN so bile izvedene predhodne arheološke raziskave – predhodna ocena arheološkega potenciala, katere poročilo je sestavni del OPPN Kamnika.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
26. člen
(splošni pogoji glede varovanja okolja in naravnih virov)
(1) Upoštevati je potrebno smernice posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.
(2) V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) naj se upoštevajo omilitveni ukrepi, določeni v okoljskem poročilu in njegovem dodatku za varovana območja.
27. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Obravnavano območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem območju in po razpoložljivih podatkih ni erozijsko in poplavno ogroženo. Na območju urejanja ni površinskih vodotokov. Načrtovani OPPN se nahaja na območju, ki je opredeljeno kot obširni in visoko do srednje izdatni vodonosnik.
(2) Odpadne padavinske vode iz območja OPPN se preko peskolovov in ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob zberejo v načrtovano ponikovalnico.
28. člen
(varstvo zraka)
Po končani izvedbi OPPN se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom kot je dovoljeno v predpisih o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa.
(3) Za obvladovanje emisije hrupa se mora v času gradnje izvajati omilitveni ukrep, in sicer prilagajanje režima delovanja gradbenih strojev.
30. člen
(ohranjanje naravne dediščine)
(1) Zemljišče parc. št. 86/1 – del k.o. Kamnik se nahaja v območju ekološko pomembnega območja – Ljubljansko barje.
(2) Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(3) Posege naj se načrtuje izven najbolj občutljivih in biotsko najvrednejših delov ekološko pomembnih območij (vodotoki z obrežno vegetacijo, mokrotne površine, ekstenzivni travniki in steljniki, omejki, barjanski gozd).
(4) Zemljišče se nahaja v območju krajinskega parka Ljubljansko Barje (KPLB). Zemljišče se nahaja v območju Natura 2000.
(5) Na mestih, kjer bo avtohtona vegetacija zaradi posega prizadeta, naj se po zaključku del prevzamejo vsi ukrepi, ki bodo omogočili ponovno vzpostavitev avtohtone vegetacije. Varovano območje naj se ne zasipava ali onesnažuje; za deponirane odkopnega idr. materiala naj se izberejo ustrezna za to določena mesta, izven varovanih območij.
31. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Odpadki, ki nastanejo v času gradnje in obratovanja objektov, se odstranjujejo v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
32. člen
(splošne določbe)
(1) Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
(2) V fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.
(3) Lokacija OPPN se nahaja v območju, ki je na karti potresne nevarnosti definirano s projektnim pospeškom tal 0,225 g (vir: Atlas okolja).
(4) Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je prikazana v načrtu »Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami« (št. lista 4.3).
33. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Občina Brezovica zagotavlja požarno varnost v skladu z veljavnimi občinskimi akti.
(2) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– neovirane dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.
(3) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe OPPN ne bo spremenila. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(4) V okviru zaščite pred požarom je na parceli 86/1 k.o. Kamnik že obstoječi nadzemni hidrant. Stanovanjski objekt se opremi z ročnim gasilnim aparatom.
(5) V projektu PGD je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom, podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.
(6) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
34. člen
(etapnost izvedbe)
Izvajanje OPPN-ja je mogoče v eni ali v več etapah. Prva faza vključuje komunalno in energetsko infrastrukturo ter prometno infrastrukturo do stopnje polaganja grobega asfalta. Druga faza vključuje gradnjo objektov. Tretja faza vključuje hortikulturno ureditev območja občinskega podrobnega prostorskega načrta in polaganje finalne plasti asfalta. Pridobivanje gradbenega dovoljenja je mogoče za vsako fazo posebej ali za vse faze hkrati.
35. člen
(načrt parcelacije)
(1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss – Krüegerjevem koordinatnem sistemu.
(2) Celotno ureditveno območje obsega površino 1145 m2.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
36. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Višinska regulacija terena se prilagodi arhitektonski rešitvi zunanje ureditve ob tem, da se upošteva niveleto dostopne ceste kot izhodiščno točko ureditve.
(2) Komunalni vodi, objekti in naprave:
Pri realizaciji so dopustni premiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno infrastrukturo.
37. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
38. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
OPPN preneha veljati, ko je zgrajena komunalna oprema in stanovanjski objekt s pripadajočo komunalno opremo. Po prenehanju veljavnosti OPPN se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom.
39. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na pristojnem oddelku Občine Brezovica, na Upravni enoti Ljubljana in na Ministrstvu za okolje in prostor.
40. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/11
Brezovica, dne 28. aprila 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti