Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-3012/11 , Stran 1115
Ob-3012/11
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2011
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža v višini 17.000 EUR. 2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci kulturnih programov: – društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost, – samostojni ustvarjalci na področju kulture, – zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, – javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: – da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža, – da so registrirani za opravljanje programov na področju kulturne, – da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v občinski kulturni program, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti, – da imajo urejeno evidenco o članih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva) ter da delujejo v skladu z zakonom, – da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih vajah in nastopih, – aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa. 4. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje programe: – ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini), – strokovno izpopolnjevanje kadrov. Kulturna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2011. 5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave Prijavitelji morajo prijavo oddati do 13. 6. 2011, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kultura 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa. 6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog Prispele vloge bo 15. 6. 2011 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava, ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za kulturne programe. Sklep o izbiri programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju športnih programov. Občina Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo. 7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža, www.obcina-straza.si. Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali na tel. 07/384-85-56.
Občina Straža

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti