Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-3000/11 , Stran 1149
Ob-3000/11
Na podlagi določb Statuta in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe Komunaprojekt d.d. v dogovoru z nadzornim svetom te družbe dne 4. 5. 2011 sklicuje
17. skupščino
delničarjev delniške družbe Komunaprojekt d.d.,
ki bo v četrtek, dne 9. 6. 2011 ob 14. uri, v prostorih družbe Komunaprojekt d.d., v 5. nadstropju, na Partizanski cesti 3 – 5, v Mariboru. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine je izvoljen: Ivan Bezjak univ dipl. prav., za preštevalki glasov: Gizela Janžekovič, Danica Vodenik, vabljeni notar je Stanislav Bohinc za sestavo notarskega zapisnika. 2. Poročilo o poslovanju Komunaprojekta d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu. Skupščina se seznani s poslovanjem Komunaprojekt d.d. v letu 2010, s poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. 3. Informacija o gospodarskem načrtu za leto 2011. Skupščina se seznani z gospodarskim načrtom za leto 2011. 4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: 1. 4.1.Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010, v višini 39.940,78 €, ki se nameni: a) 5.496,78 € za druge rezerve iz dobička; b) bilančni dobiček v višini 34.444,00 € ostane nerazporejen. 4.2. Skupščina Komunaprojekt d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Za revizorja se imenuje: Valuta družba za revizijo d.o.o., Slovenska 39, 2000 Maribor. 6. Razno (vprašanja in pobude delničarjev). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri dni pred skupščino. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in druga dokumentacija je delničarjem na voljo od objave sklica skupščine dalje dostopno na vpogled v pravni pisarni na sedežu družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure po predhodni najavi. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisno obrazloženi in vloženi v tajništvu družbe najkasneje sedem dni pred datumom skupščine.
Komunaprojekt d.d. direktor: Marjan Bastič, univ. dipl. ekon.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti