Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1744. Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1), stran 4657.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1)
Razglašam Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-2
Ljubljana, dne 11. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O OSEBNI IZKAZNICI (ZOIzk-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba osebne izkaznice)
(1) Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljanka oziroma državljan Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) dokazuje istovetnost in državljanstvo.
(2) Osebno izkaznico lahko državljan uporablja za prehod državne meje držav Evropske unije in Schengenskega prostora ter drugih držav, ki so za to izrazile privolitev.
2. člen
(pravica in dolžnost imetništva osebne izkaznice)
(1) Osebno izkaznico lahko pridobi državljan.
(2) Osebno izkaznico mora imeti državljan po dopolnjenem 18. letu starosti, kadar nima drugega veljavnega uradnega identifikacijskega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (v nadaljnjem besedilu: uradni identifikacijski dokument), razen v primeru, če stalno prebiva v tujini.
(3) Državljan ima lahko samo eno osebno izkaznico.
3. člen
(dolžnost in prepovedi)
(1) Osebno izkaznico ali drug uradni identifikacijski dokument, na katerem so navedeni točni osebni podatki, na katerem fotografija izkazuje imetnikovo podobo in ki ni poškodovan oziroma obrabljen, mora imeti državljan pri sebi, razen kadar bi bilo glede na okoliščine to nesmotrno, in ga na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to pooblaščena, dati na vpogled za preverjanje istovetnosti.
(2) Osebne izkaznice državljan ne sme dati, prodati ali posoditi drugi osebi. Druga oseba ne sme vzeti, kupiti ali uporabiti tuje osebne izkaznice kot svoje.
(3) Osebne izkaznice državljan ne sme zastaviti za zavarovanje koristi ali pravice. Druga oseba ne sme vzeti tuje osebne izkaznice za zavarovanje koristi ali pravice.
(4) Na osebni izkaznici je prepovedano spreminjanje, dopisovanje ali brisanje katerega koli podatka.
4. člen
(kopiranje osebne izkaznice)
(1) Osebne izkaznice smejo kopirati upravljavci zbirk osebnih podatkov samo v primerih, ki jih določa zakon.
(2) Osebno izkaznico lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje istovetnosti državljana. Pojma finančna družba in finančna storitev po tem zakonu imata enak pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo.
(3) Osebno izkaznico je za vnaprej določene namene dovoljeno kopirati tudi na podlagi pisne privolitve imetnika osebne izkaznice.
(4) Za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva je dopusten vpogled v osebno izkaznico imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje.
(5) Ob kopiranju osebne izkaznice je treba z ustrezno oznako na kopiji zagotoviti, da se kopija osebne izkaznice ne bo uporabljala za druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije.
(6) Na vlogo imetnika osebne izkaznice je upravljavec zbirk osebnih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji osebne izkaznice, na katerem je naveden namen rabe in rok hrambe kopije.
(7) Kopijo osebne izkaznice je prepovedano hraniti v elektronski obliki.
II. PRISTOJNOST IN NAČIN IZDAJE OSEBNE IZKAZNICE
5. člen
(organi, pristojni za izdajo osebne izkaznice)
(1) Osebno izkaznico izda upravna enota.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme osebno izkaznico v nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana ter nujni službeni opravki, izdati ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini in se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko izda osebno izkaznico tudi diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije.
6. člen
(obrazec osebne izkaznice)
(1) Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, ki določi tudi ceno osebne izkaznice.
(2) Osebna izkaznica vsebuje naslednje podatke:
– serijsko številko osebne izkaznice;
– fotografijo državljana;
– priimek in ime;
– državljanstvo;
– rojstni datum;
– EMŠO;
– spol;
– stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče oziroma oznako, da državljan nima prebivališča;
– datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice;
– organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice;
– lastnoročni podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati;
– oznako prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje (v primeru iz prvega odstavka 17. člena tega zakona);
– trivrstični strojno čitljiv zapis podatkov iz prve, tretje, četrte, pete, šeste in sedme alineje tega odstavka.
7. člen
(obrazci osebnih izkaznic)
(1) Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki se tiska v slovenskem in angleškem jeziku.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu s prijavljenim stalnim prebivališčem na območju, določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, izda osebna izkaznica na obrazcu, ki se tiska v slovenskem, angleškem in italijanskem oziroma slovenskem, angleškem in madžarskem jeziku.
(3) Osebna izkaznica se na obrazcu iz prejšnjega odstavka izda tudi državljanu s prijavljenim začasnim prebivališčem na območju iz prejšnjega odstavka, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali v tujini, in državljanu, ki nima prebivališča, če vloži vlogo pri upravni enoti, ki posluje na tem območju.
(4) Osebno izkaznico iz drugega in tretjega odstavka tega člena izda upravna enota, ki posluje na območju, določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.
8. člen
(izdelava, skladiščenje, personalizacija in prenos osebnih izkaznic)
(1) Obrazce osebnih izkaznic na območju Republike Slovenije izdeluje, skladišči in personalizira izvajalec, izbran v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, v skladu s sklenjeno pogodbo. Zaposlena oseba izvajalca, ki opravlja naloge izdelave, skladiščenja in personalizacije osebnih izkaznic, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je polnoletna;
– da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece;
– da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– da je bila varnostno preverjena in da zanjo ne obstaja varnostni zadržek.
(2) Prenos vlog za izdajo osebnih izkaznic in personaliziranih osebnih izkaznic med organi, pristojnimi za izdajo osebnih izkaznic, in izvajalcem iz prejšnjega odstavka ter vročitev osebne izkaznice na naslov za vročanje izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
III. VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICE
9. člen
(veljavnost osebne izkaznice)
(1) Osebna izkaznica s triletno veljavnostjo se izda državljanu, mlajšemu od 3 let starosti. Osebna izkaznica s petletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od 3 do 18 let. Osebna izkaznica z desetletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se izda državljanu osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.
(2) Osebna izkaznica z enoletno veljavnostjo se izda državljanu, ki je v obdobju 5 let pred dnem vložitve vloge za izdajo nove osebne izkaznice zaradi neskrbnega ravnanja uničil, pogrešil oziroma izgubil 2 osebni izkaznici ali več, kot tudi če sta mu bili 2 osebni izkaznici ali več odtujeni. Primere neskrbnega ravnanja z osebno izkaznico predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Po poteku obdobja iz prejšnjega odstavka oziroma po poteku enoletne veljavnosti osebne izkaznice se nova osebna izkaznica izda z veljavnostjo iz prvega odstavka, če državljan v tem času ni zaradi neskrbnega ravnanja ponovno uničil, pogrešil ali izgubil osebne izkaznice ali mu je bila ta odtujena.
(4) Osebna izkaznica z oznako prepovedi prehoda državne meje se izda z veljavnostjo enega leta, pod pogoji, določenimi v prvem odstavku 17. člena tega zakona.
(5) Osebna izkaznica z enoletno veljavnostjo se izda državljanu z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča, v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
(6) Osebna izkaznica velja z dnem izdaje.
10. člen
(prenehanje veljavnosti osebne izkaznice)
Ne glede na prejšnji člen veljavnost osebne izkaznice preneha po zakonu z dnem naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev), uničenja zaradi neskrbnega ravnanja, s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije in s smrtjo državljana.
11. člen
(izročitev osebne izkaznice v uničenje)
(1) Osebno izkaznico mora državljan izročiti organu, pristojnemu za izdajo osebne izkaznice, v uničenje ob vložitvi vloge za izdajo nove osebne izkaznice, razen ob vložitvi vloge za izdajo prve osebne izkaznice ali ob vložitvi vloge za izdajo nove osebne izkaznice po pogrešitvi, izgubi ali tatvini prejšnje osebne izkaznice.
(2) Na izrecno prošnjo državljana, če za to obstaja razlog iz naslova dnevnega prehoda meje ali drug upravičen razlog, lahko uradna oseba uniči osebno izkaznico šele ob vročitvi nove. V takšnem primeru mora biti nova osebna izkaznica vročena pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice.
(3) Osebno izkaznico mora državljan izročiti organu, pristojnemu za izdajo osebne izkaznice, v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:
– spremeni priimek ali ime;
– spremeni stalno prebivališče;
– fotografija na osebni izkaznici ne kaže več njegove prave podobe;
– je osebna izkaznica poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna.
(4) Imetnik osebne izkaznice, ki mu je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije, mora osebno izkaznico izročiti organu, pristojnemu za izdajo osebne izkaznice, v uničenje najkasneje ob vročitvi odločbe o prenehanju državljanstva Republike Slovenije.
IV. IZDAJA OSEBNE IZKAZNICE
12. člen
(vložitev vloge)
(1) Vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži državljan osebno pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice.
(2) Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, in tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo ali je postal roditelj in mu je z odločbo sodišča priznana popolna poslovna sposobnost.
(3) Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.
(4) Pooblaščena oseba organa, pristojnega za izdajo osebne izkaznice, ob vložitvi vloge preveri istovetnost državljana, v primerih, ko vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži zakoniti zastopnik, pa tudi istovetnost zakonitega zastopnika. Istovetnost se lahko preveri tudi z vpogledom v uradne evidence.
13. člen
(oblika in vsebina vloge za izdajo osebne izkaznice)
(1) Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži na predpisanem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki.
(2) V vlogi za izdajo osebne izkaznice je treba navesti resnične podatke.
(3) Obrazec iz prvega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– oznako in naziv izdajatelja;
– registrsko številko;
– serijsko številko;
– tip osebne izkaznice;
– EMŠO;
– priimek;
– ime;
– stalno prebivališče;
– fotografijo državljana;
– lastnoročni podpis državljana, ki se zna in zmore podpisati;
– datum vloge;
– datum izdaje;
– datum veljavnosti;
– priimek in ime ter podpis zakonitega zastopnika, kadar vlogo vloži zakoniti zastopnik;
– naslov in vrsta prebivališča zakonitega zastopnika, kadar vlogo vloži zakoniti zastopnik;
– podpis uradne osebe, ki je sprejela vlogo;
– način in datum vročitve ter osebo, ki ji je bila osebna izkaznica vročena;
– podpis uradne osebe, ki je vročila osebno izkaznico, kadar je osebna izkaznica vročena pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice;
– podpis osebe, ki je prejela osebno izkaznico, kadar je osebna izkaznica vročena pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice.
(4) K vlogi za izdajo osebne izkaznice mora državljan priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo pravo podobo. Fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki. Fotografije v digitalni obliki se hranijo na elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente 1 leto in se lahko na vlogo državljana uporabijo tudi za izdajo drugega uradnega identifikacijskega dokumenta.
(5) Organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, lahko za namene izdaje osebne izkaznice ali katerega drugega identifikacijskega dokumenta v elektronskem odložišču fotografij obdeluje naslednje osebne podatke:
– ime in priimek;
– referenčno številko;
– fotografijo državljana v digitalni obliki;
– datum fotografiranja in veljavnost fotografije;
– ime in priimek ali firmo fotografa.
(6) Za izdajo osebne izkaznice se lahko uporabi tudi fotografija v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega uradnega identifikacijskega dokumenta, če kaže pravo podobo državljana.
(7) Ustreznost fotografije ter način predložitve, hranjenja in uporabe fotografije v digitalni obliki predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
14. člen
(vročitev osebne izkaznice)
(1) Osebna izkaznica se vroči pri organu, pristojnem za izdajo osebne izkaznice ali po pošti, v nujnih primerih (npr.: zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) pa tudi pri izvajalcu iz prvega odstavka 8. člena tega zakona. Način vročitve predlaga državljan ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice. Osebna izkaznica, izdana na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, se vroči na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije.
(2) Osebno se vroči osebna izkaznica:
– poslovno sposobnemu državljanu;
– državljanu po dopolnjenem 15. letu starosti, če temu ni ob vložitvi vloge nasprotoval zakoniti zastopnik.
(3) Zakonitemu zastopniku, ki je vložil vlogo za izdajo osebne izkaznice oziroma ki je bil ob vlogi določen za vročitev, se vroči osebna izkaznica:
– državljana, ki ni poslovno sposoben;
– državljana do dopolnjenega 15. leta starosti;
– državljana od 15. do 18. leta starosti, če je osebni vročitvi imetniku ob vložitvi vloge nasprotoval zakoniti zastopnik.
(4) Osebno izkaznico lahko organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, vroči osebi, ki jo je za to pooblastil državljan.
(5) Osebna izkaznica se lahko pri izvajalcu iz prvega odstavka 8. člena tega zakona vroči osebam iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, če tako odloči pristojni organ ob vložitvi vloge.
(6) Vročitev po pošti ali pri izvajalcu iz prvega odstavka 8. člena tega zakona je opravljena, ko državljan oziroma njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba prevzame osebno izkaznico. Če osebne izkaznice ne prevzame v 8 dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki, kadar je določen način vročitve po pošti, ali v 8 dneh po izdelavi, kadar je določen način vročitve pri izvajalcu iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, se osebna izkaznica vrne pristojnemu organu, ki jo je izdal.
15. člen
(naznanitev pogrešitve osebne izkaznice)
(1) Pogrešitev osebne izkaznice v Republiki Sloveniji mora imetnik oziroma njegov zakoniti zastopnik najpozneje v 8 dneh naznaniti organu, pristojnemu za izdajo osebne izkaznice.
(2) Naznanitev pogrešitve na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, se lahko opravi samo v primeru izdaje nove osebne izkaznice v nujnih primerih, skladno z določbo drugega odstavka 5. člena tega zakona.
(3) Pogrešitev osebne izkaznice v tujini mora imetnik oziroma zakoniti zastopnik najpozneje v 8 dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti organu, pristojnemu za izdajo osebne izkaznice.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pogrešitev osebne izkaznice v tujini imetnik osebne izkaznice oziroma njegov zakoniti zastopnik naznani tudi na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v 30 dneh od pogrešitve.
(5) V naznanitvi pogrešitve je treba navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve osebne izkaznice.
(6) Način naznanitve pogrešitve predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
16. člen
(rok za odločitev o vlogi)
(1) O vlogi za izdajo osebne izkaznice mora organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, odločiti v 15 dneh po njeni vložitvi.
(2) Rok, v katerem mora biti izdana osebna izkaznica, se lahko podaljša še za 3 mesece, če je za osebo, rojeno v tujini, ki še ni vpisana v matični register, treba ugotoviti državljanstvo ali druge osebne podatke. Organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, lahko v tem primeru zahteva predložitev izpiska iz rojstne matične knjige in dokazilo o državljanstvu.
(3) Rok, v katerem mora biti izdana osebna izkaznica, s katero se nadomesti pogrešana osebna izkaznica, se lahko podaljša za čas do 60 dni, če organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, podvomi in ugotavlja resničnost podatkov iz petega odstavka prejšnjega člena.
17. člen
(izdaja osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje)
(1) Organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, izda na vlogo za izdajo osebne izkaznice, osebno izkaznico s prepovedjo prehoda državne meje:
1. če je zoper državljana, ki prosi za izdajo osebne izkaznice, uveden kazenski postopek oziroma teče postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki, dokler postopek traja – če to zahteva pristojno sodišče;
2. če obstajajo interesi obrambe države, določeni v zakonu – če to zahteva ministrstvo, pristojno za obrambo;
3. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena kazen zapora za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ponarejanja denarja, tihotapstva, ponarejanja listin, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, trgovine z ljudmi, terorizma, financiranja terorizma, ščuvanja in javnega poveličevanja terorističnih dejanj, novačenja in usposabljanja za terorizem, novačenja vojaških najemnikov in oseb, mlajših od 18 let, za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ali za kazniva dejanja, povezana s tujino, za katera je v zakonu predpisana kazen 8 ali več let zapora – če to zahteva policija na podlagi pravnomočnih sodb in če kazen ni izbrisana.
(2) Sodišče mora o pravnomočni sodbi za kazniva dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka obvestiti policijsko enoto, na območju katere ima državljan prijavljeno stalno prebivališče, oziroma policijsko enoto, na območju katere je sedež sodišča, če državljan nima stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije, ki vloži zahtevo iz 3. točke prejšnjega odstavka.
(3) Če je kakšen od razlogov iz prvega odstavka nastal po izdaji osebne izkaznice brez prepovedi prehoda državne meje, organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, izda odločbo o odvzemu osebne izkaznice in o tem obvesti organ iz prvega odstavka, ki je zahtevo podal. Državljan, ki ima veljavno osebno izkaznico brez prepovedi, mora to nemudoma izročiti v hranjenje pristojnemu organu.
(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.
18. člen
(prenehanje razlogov za izdajo osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje)
(1) O vseh dejstvih, katerih posledica je prenehanje razlogov za izdajo odločbe o odvzemu osebne izkaznice oziroma za izdajo osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje, mora pristojno sodišče, ministrstvo, pristojno za obrambo ali policija takoj obvestiti upravno enoto, na območju katere ima državljan stalno prebivališče, ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če državljan nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
(2) Šteje se, da ni več razlogov za izdajo odločbe o odvzemu osebne izkaznice oziroma za izdajo osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje iz prvega odstavka prejšnjega člena, če pristojno sodišče, ministrstvo, pristojno za obrambo ali policija ne obnovi zahteve po preteku 1 leta od dneva vložitve.
(3) Po prenehanju razlogov se odvzeta osebna izkaznica iz tretjega odstavka prejšnjega člena vrne imetniku.
V. EVIDENCE
19. člen
(vsebina in pristojnost za vodenje evidence)
(1) Organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, vodi in vzdržuje evidenco izdanih osebnih izkaznic za namene preverjanja istovetnosti in državljanstva ter prehoda državne meje držav članic Evropske unije in Schengenskega prostora ter drugih držav, ki so to privolile. Evidenca se vodi na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke iz tretjega in četrtega odstavka 13. člena tega zakona,
– datum izdelave osebne izkaznice in njenega prevzema na pošto,
– podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah.
(3) Obdelava osebnih podatkov iz evidence izdanih osebnih izkaznic je dopustna le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena iz prvega odstavka tega člena.
(4) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa so na enotnem državnem portalu e-uprava dostopni podatki o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah iz tretje alineje drugega odstavka, in sicer:
– organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice,
– serijska številka,
– datum izdaje in datum veljavnosti,
– datum naznanitve pogrešitve, izgube ali kraje.
(5) Podatek o obstoju zahteve iz prvega odstavka 17. člena in predloga iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona se v evidenco izdanih osebnih izkaznic prevzema s samodejnim povezovanjem z evidenco potnih listin, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja izdajo potnih listin in kjer se označi zahteva iz prvega odstavka 17. člena in predlog iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona. Prevzemanje teh podatkov poteka z uporabo EMŠO ali imena in priimka ter stalnega prebivališča državljana.
(6) Fotografijo v digitalni obliki, ki se hrani na elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente, se v evidenco izdanih osebnih izkaznic na podlagi četrtega odstavka 13. člena tega zakona prevzema s samodejnim povezovanjem z elektronskim vložiščem fotografij. Prevzemanje teh podatkov poteka na podlagi privolitve posameznika z uporabo referenčne številke fotografije.
(7) Fotografijo v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci drugega uradnega identifikacijskega dokumenta na podlagi šestega odstavka 13. člena tega zakona, se v evidenco izdanih osebnih izkaznic prevzema s samodejnim povezovanjem z evidenco potnih listin, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja izdajo potnih listin, in evidenco voznikov, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja izdajo vozniških dovoljenj. Prevzemanje teh podatkov poteka na podlagi privolitve posameznika z uporabo EMŠO.
(8) Podatke iz evidence vodi organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, 5 let po prenehanju veljavnosti osebne izkaznice.
(9) Način vodenja evidence izdanih osebnih izkaznic predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
20. člen
(uporaba podatkov iz evidence)
(1) Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko uporabljajo delavci pristojnega organa iz 5. člena tega zakona za opravljanje nalog s svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi drugi organi za izvrševanje z zakonom določenih nalog.
(2) Osebne podatke iz 13. člena tega zakona sme uporabljati izvajalec iz prvega odstavka 8. člena tega zakona za potrebe personalizacije osebnih izkaznic in jih mora takoj, najpozneje pa v roku 30 dni od prejema, uničiti.
(3) Podatek o registrski in serijski številki osebne izkaznice sme uporabljati podjetje ali organizacija iz drugega odstavka 8. člena tega zakona za potrditev prevzema poštnih pošiljk in ga mora v 30 dneh od prejema uničiti.
VI. NADZOR
21. člen
(pristojnost za nadzor)
(1) Nadzor nad izvrševanjem določb drugega in tretjega odstavka 2. člena, 3. člena, četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 13. člena, prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 15. člena, drugega in tretjega odstavka 20. člena ter 22. člena tega zakona opravlja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve.
(2) Nadzor nad izvrševanjem določb drugega in tretjega odstavka 2. člena, 3. člena, prvega, tretjega in četrtega odstavka 15. člena ter tretjega odstavka 17. člena tega zakona opravlja tudi policija.
(3) Nadzor nad izvrševanjem določb 4. člena izvaja informacijski pooblaščenec.
(4) Organa iz prvega in drugega odstavka izvršujeta pristojnosti iz teh odstavkov kot prekrškovna organa.
22. člen
(nadzor izvajalca, ki opravlja naloge izdelave, skladiščenja in personalizacije osebnih izkaznic)
Izvajalec iz prvega odstavka 8. člena tega zakona mora osebam, določenim s pogodbo iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, omogočiti nadzor prostorov, v katerih poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz 8. člena tega zakona, ter jim dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in izpolnjevanje pogojev za osebe, ki opravljajo naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
(1) Z globo od 400 do 830 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. nima uradnega identifikacijskega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (drugi odstavek 2. člena);
2. svojo osebno izkaznico da, proda ali posodi drugi osebi oziroma vzame, kupi ali uporabi tujo osebno izkaznico kot svojo ali ki spremeni, dopiše ali briše katerekoli podatke na osebni izkaznici (drugi in četrti odstavek 3. člena);
3. svojo osebno izkaznico zastavi ali vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (tretji odstavek 3. člena);
4. v vlogi za izdajo osebne izkaznice in naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice navede neresnične podatke (drugi odstavek 13. člena in peti odstavek 15. člena);
5. veljavne osebne izkaznice ne izroči v hrambo pristojnemu organu (tretji odstavek 17. člena).
(2) Z globo od 400 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost, ki vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (tretji odstavek 3. člena).
(3) Z globo od 400 do 830 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali osebe, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost.
24. člen
(1) Z globo od 50 do 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. identifikacijskega dokumenta, na katerem so navedeni točni osebni podatki, na katerem fotografija izkazuje pravo podobo imetnika in ki ni poškodovan oziroma obrabljen, nima pri sebi ali ga noče dati na vpogled uradni osebi, ki je po zakonu za to pooblaščena (prvi odstavek 3. člena);
2. osebne izkaznice v predpisanem roku ne izroči v uničenje organu, pristojnemu za izdajo (četrti odstavek 11. člena).
(2) Z globo od 125 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. že ima veljavno osebno izkaznico, pa si pridobi drugo (tretji odstavek 2. člena);
2. pogrešitve osebne izkaznice ne naznani pristojnemu organu v določenem roku in na predpisan način (prvi, tretji in četrti odstavek 15. člena).
25. člen
(1) Z globo od 1.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 20. člena zakona.
(2) Z globo od 1.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek podjetje ali organizacija iz drugega odstavka 8. člena tega zakona, ki ne uniči podatka o registrski in serijski številki osebne izkaznice v roku 30 dni od prejema (tretji odstavek 20. člena).
(3) Z globo od 1.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, če pooblaščeni osebi ne omogoči nadzora skladno z 22. členom tega zakona.
(4) Z globo od 200 do 2.080 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
26. člen
Za prekrške iz 23., 24. in 25. člena tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
27. člen
(1) Z globo od 4.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost, ki:
– kopira osebno izkaznico v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 4. člena,
– vpogleda v osebno izkaznico ali prepiše osebne podatke iz nje v nasprotju s četrtim odstavkom 4. člena,
– ob kopiranju osebne izkaznice z ustrezno oznako na kopiji ne zagotovi, da se kopija osebne izkaznice ne bo uporabljala za druge namene ali kopira kopijo (peti odstavek 4. člena),
– posamezniku na njegovo zahtevo ne izda potrdila o kopiji osebne izkaznice (šesti odstavek 4. člena)
– kopijo osebne izkaznice hrani v elektronski obliki (sedmi odstavek 4. člena).
(2) Z globo od 200 do 2.080 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti.
(3) Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše:
– obrazec osebne izkaznice iz prvega odstavka 6. člena,
– primere neskrbnega ravnanja z osebno izkaznico iz drugega odstavka 9. člena,
– obrazec vloge iz prvega odstavka 13. člena,
– ustreznost fotografije in način njene predložitve, hranjenja in uporabe v digitalni obliki iz sedmega odstavka 13. člena,
– način naznanitve pogrešitve iz šestega odstavka 15. člena in
– način vodenja evidence izdanih osebnih izkaznic iz devetega odstavka 19. člena.
29. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 71/08 – uradno prečiščeno besedilo in 11/09 – popr.).
(2) Pravilnik o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 68/08) in Odredba o določitvi cene osebne izkaznice (Uradni list RS, št. 16/02) se uporabljata do izdaje novega predpisa po tem zakonu, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.
30. člen
Določbe zakona, ki se nanašajo na izdajo osebnih izkaznic pri diplomatskem predstavništvu in konzulatu Republike Slovenije v tujini (tretji odstavek 5. člena), vročitev osebnih izkaznic v tujini (prvi odstavek 14. člena) in naznanitev pogrešitve osebne izkaznice pri tem organu (četrti odstavek 15. člena), se začnejo uporabljati 1. marca 2013.
31. člen
Šesti odstavek 13. člena tega zakona se začne uporabljati 1. junija 2011.
32. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-06/10-2/54
Ljubljana, dne 3. maja 2011
EPA 1460-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti