Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1792. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve), stran 4778.

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) župan Mestne občine Murska Sobota izdaja
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti.
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 94/05), kateri je bil izdelan po določilih Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 49/10).
(4) Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti bodo preklicana tista določila sedaj veljavnega odloka, ki se bodo na novo definirala.
(5) V skladu s 97. členom ZPNačrt se bo novi akt Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti štel za občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev LN)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 94/05) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 49/10). Odlok med drugim predpisuje v poglavju zunanje ureditve, da se ob cestah izvede ograja kot živa meja. Posamezni lastniki parcel pa želijo ob cestah imeti grajene ograje, za katero pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte.
Kljub temu, da veljavni odlok dopušča nekatera odstopanja, takega gradbenega dovoljenja za postavitev grajene ograje ni bilo možno pridobiti. Zato se veljavni prostorski akt spremeni in dopolni.
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev LN)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev LN je glede na pobudo, izdelati novo določilo glede postavitve grajenih ograj na parcelah, ki mejijo na ceste. Spremenil se bo samo tekstualni del odloka, grafični del ostane nespremenjen.
(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev LN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, štiri izvode akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri spremembi določil odloka posebne strokovne podlage niso potrebne.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev LN)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev LN.
Izvedejo se naslednji postopki:
FAZE
objava Sklepa o začetku priprave akta
priprava osnutka prostorskega akta
pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO
dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic
(in morebitna priprava okoljskega poročila)*
preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
Javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
stališča do podanih pripomb
I. obravnava na seji Mestnega sveta
priprava predloga akta
pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni
Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta
objava odloka v Uradnem listu RS
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev LN so:
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p. 144
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
– UPC Telemach, Lendavska ulica 29, Murska Sobota
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
– V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev LN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev LN morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev LN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti za zunanje ureditve, zagotovi Mestna občina Murska Sobota.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0003/2011-1(182)
Murska Sobota, dne 20. aprila 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti