Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih, stran 4756.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih
Št. 373-1/2009
Koper, dne 22. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 35. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06, PZ-UPB2 in 88/10), drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. aprila 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih
1. člen
Besedilo tretjega odstavka 27. člena Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10 in 65/10) se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Izjemoma se dovoli prenos pravice uporabe priveza, če se pravica prenese na enega od soglasodajalcev (iz tretje alinee sedmega odstavka 20. člena odloka) in to samo v primeru, če ta soglasodajalec zaradi prenosa solastniškega deleža nanj postane edini lastnik plovila in se kot tak vpiše v register plovil.«
2. člen
Besedilo šestega odstavka 34. člena spremeni tako, da se glasi:
»(6) Po preteku ali prenehanju pogodbe o uporabi priveza ne glede na način ali razlog prenehanja, je dosedanji pogodbeni uporabnik priveza dolžan v celoti poravnati vse zapadle obveznosti po pogodbi. Uporabo priveza po prenehanju pogodbe, oziroma v času, ko nima veljavne pogodbe, pa je dolžan uporabnik poravnati po veljavnem ceniku za dnevno uporabo priveza, za ves čas do odstranitve plovila.«
3. člen
V 38. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni službi se financirata iz:«.
Tretji odstavek se črta.
4. člen
Četrti odstavek 39. člena se spremeni tako, da glasi:
»(4) Sklep o določitvi pristojbin oziroma cen javne službe se javno objavi. V primeru, da mora posamezno ceno (ali pristojbino) na podlagi veljavnih predpisov odobriti pristojni organ, se sklep objavi po odobritvi pristojnega organa.«
5. člen
Besedilo tretjega odstavka 41. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Pristojbino za privez plačujejo uporabniki letno.«
6. člen
V naslovu 53. člena se črta beseda »stalni«.
Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Do sklenitve nove pogodbe iz prvega odstavka tega člena se lahko uporaba priveza prenese na enega izmed solastnikov samo v primeru, če ima ta solastnik vsaj 50% lastniški delež plovila in izpolnjuje druge pogoje skladno s tem odlokom ter je solastnina med prenosnikom in novim uporabnikom razvidna iz vpisnika morskih čolnov in je obstajala pred uveljavitvijo Odloka o pristaniščih (pred 23. 1. 2010).«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 373-1/2009
Koper, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazione al decreto sui porti
N. 373-1/2009
Capodistria, 22 aprile 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, e dell’articolo 47, secondo comma, del Codice marittimo (G. U. della RS, n. 120/06, PZ-UPB2 e 88/10), dell’articolo 3, secondo comma, e dell’articolo 7 della Legge sui servizi pubblici economici (G. U. della RS, n. 32/93, 30/98, 127/06), visti gli articoli 3 e 17 della Legge sulle infrazioni (G. U. della RS, n. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 aprile 2011, ha accolto il seguente
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazione al decreto sui porti
Articolo 1
Il testo dell’articolo 27, terzo comma, del Decreto sui porti (G.U. della RS, n. 4/10 e 65/10) è modificato e recita:
“(3) Eccezionalmente, si consente il trasferimento del diritto di utilizzo dell’ormeggio, se il diritto viene trasferito ad uno dei comproprietari chiamati a dare il proprio assenso (ai sensi dell’articolo 20, settimo comma, terzo alinea), ma solamente nel caso in cui, il suddetto comproprietario, dopo aver acquisito la quota di comproprietà, diventa l’unico proprietario dell’imbarcazione e viene iscritto come tale nel registro delle imbarcazioni.”
Articolo 2
Il testo dell’articolo 34, sesto comma, è modificato e recita:
“(6) A termine od a cessazione per qualsiasi motivo del contratto di ormeggio l’assegnatario – titolare del contratto di ormeggio è tenuto ad onorare gli obblighi contrattuali. L’assegnatario – titolare è tenuto a pagare, applicando il tariffario giornaliero in vigore, l’utilizzo dell’ormeggio durante il periodo successivo alla cessazione del contratto, ovvero, durante il periodo nel quale egli non è in possesso di un contratto valido, fino alla rimozione dell’imbarcazione.”
Articolo 3
Nell’articolo 38 è modificata la prima frase del primo comma e recita:
“(1) I due servizi pubblici reperiscono i fondi per il proprio funzionamento da:”
Il terzo comma è depennato.
Articolo 4
Il quarto comma dell'articolo 39 è modificato e recita:
“(4) L'atto deliberativo sulla determinazione dei canoni ovvero dei prezzi del servizio pubblico è pubblicato pubblicamente. Nel caso in cui, le normative vigenti stabiliscano che ogni singolo prezzo (o canone) deva essere approvato dall'organo competente, l'atto deliberativo viene pubblicato dopo l'approvazione di tale organo.”
Articolo 5
Il testo dell’articolo 41, terzo comma, è modificato e recita:
“(3) Il canone di ormeggio è versato annualmente.”
Articolo 6
Nel titolo dell’articolo 53 sono depennate le parole “permanentemente esistenti.”
È aggiunto un nuovo quarto comma che recita:
“(4) In attesa della conclusione del contratto di cui al primo comma del presente articolo, l’utilizzo dell’ormeggio può essere trasferito ad uno dei comproprietari, solamente se il suddetto comproprietario è in possesso di almeno 50% della quota di proprietà dell’imbarcazione, se adempie ad altre condizione in conformità del presente decreto e se la comproprietà tra il trasmettitore ed il nuovo assegnatario – titolare risulta evidente dal registro delle imbarcazioni marittime ed esisteva prima dell’entrata in vigore del Decreto sui porti (prima del 23. 1. 2010).”
Articolo 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 373-1/2009
Capodistria, 21 aprile 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti