Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 410-14/2011-4 Ob-2969/11 , Stran 1114
Št. 410-14/2011-4 Ob-2969/11
Na podlagi Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07), Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2011 (Uradni list RS, 103/10) in sklepa župana št. 410-13/2011-1 z dne 15. 2. 2011, Občina Postojna objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – območje Majlonta v Občini Postojna v letu 2011
I. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje sanacije obstoječega stavbnega fonda na širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – Majlonta v Občini Postojna v letu 2011 v skladu z 40. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11) in Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10) z namenom spodbujanja obnove kulturne dediščine v starem mestnem jedru in razvoja mesta Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo vitalnega in urejenega mesta. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, predvsem za prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo objektov na širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – območje Majlonta, v Občini Postojna v letu 2011. Občina Postojna bo sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju ulic: – Vegova ulica, – Tomšičeva ulica, – Kot, – Jurčičeva ulica, – Ulica Luke Čeč, – Za Sovičem. III. Sredstva in višina subvencioniranja Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – območje Majlonta, in sicer predvsem za prenovo fasad ter celovito prenovo objektov, znaša 30.000 EUR. Na osnovi tega razpisa se v letu 2011 za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 sofinancira do 50% ocenjene vrednosti investicije prenove ene stavbe z DDV; vendar ne več kot 4.000 EUR na eno stavbo. Predmet javnega razpisa so investicije, izvedene v skladu s pogoji tega javnega razpisa v letu 2010, in še ne izvedene investicije, dokončane v letu 2011. Dosedanji prejemniki subvencije za obnovo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta po javnih razpisih iz preteklih let niso upravičeni do ponovne dodelitve finančnih sredstev. V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ točk, do višine razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu. IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem letu 2011 in pri katerih bodo situacije oziroma računi za dokončno opravljena dela izstavljeni najkasneje do 31. oktobra 2011. V. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb, na območju, navedenem v predmetu tega razpisa in so polnoletni državljani Republike Slovenije. Upravičenci (fizične in pravne osebe) so do finančnih sredstev upravičeni le v primeru: 1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 50 točk glede na točkovnik in merila iz VII. točke tega razpisa in 2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna (predvsem barva fasade). VI. Vsebina prijave Prijava mora vsebovati: – izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna skupaj z zahtevano dokumentacijo; – predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del; – izjavo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe; – izjavo najemnikov v občinskih stanovanjih; – podpisana izjava solastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi deli. VII. Merila Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih kriterijih: 1. Celovita prenove stavbe – 30 točk – prenova strešne kritine – 15 točk – prenova celotne fasade – 25 točk – prenova celotne fasade in prenova celotnega objekta – 30 točk (kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi zamenjava zunanjih oken in vrat in zamenjava strešne kritine) (Op. točke se med seboj ne seštevajo). 2. Stavba je evidentirana kot – 25 točk – enota kulturne dediščine po predpisih o varovanju kulturne dediščine – 25 točk – stavba je vpisana v zbirni register kulturne dediščine – 15 točk (Op. točke se med seboj ne seštevajo). 3. Obdobje zadnje prenove stavbe – 20 točk – nad 20 let – 20 točk – nad 10 let – 10 točk – pod 10 let – 0 točk (Op. točke se med seboj ne seštevajo). 4. Prenova stavbe je predvidena z Odlokom o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del na območju PO9/2 (Majlont-sever), PO19/4 (Majlont-jug) in PO39/1(Zgornja Kolodvorska), ki se urejajo z Občinskim prostorskim načrtom Občine Postojna: – obnova je predvidena z odlokom – 30 točk – obnova ni predvidena z odlokom – 0 točk. VIII. Rok za oddajo vlog Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno v zapečatenem ovitku po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj - Javni razpis – Fasade Majlont 2011«. Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS in je odprt do 30. 5. 2011. Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v sprejemno informacijsko pisarno (pisarna št. 3/2) najkasneje do vključno 30. 5. 2011, do 12. ure. Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2, vsak dan, v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog. IX. Koriščenje odobrenih sredstev Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta v Občini Postojna v letu 2011, v kateri se bodo določile medsebojne obveznosti in pravice. Upravičenec je dolžan predložiti Občini Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2011. Obvezna priloga zahtevka je projektno-tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor kolikor veljavna zakonodaja to predpisuje. Upravičenec je dolžan upoštevati pogoje in merila, ki jih določa Občinski prostorski načrt Občine Postojna za predmetno območje. X. Naslov in rok za reševanje pritožbe Če se upravičenec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti