Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2995/11 , Stran 1148
Ob-2995/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., sklicuje uprava
17. skupščino
delničarjev družbe SVEA Lesna industrija Litija, d.d.,
ki bo dne, 13. 6. 2011, ob 14. uri, v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: za predsednika skupščine se izvoli Aleksandra Čuk Dobič, za preštevalca glasov se imenujeta Davorin Visočnik in Bojana Ručman, skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus. 2. Sprememba Statuta delniške družbe. a) Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: Spremeni se točka I.0. Statuta družbe, in sicer: 1.1. Firma družbe je: Lesna industrija Litija d.d. (v nadaljnem besedilu statuta: družba). 1.2. Skrajšana firma družbe je: Lesna Litija d.d. Ostala določila točke 1.0, kakor tudi vsa ostala določila Statuta ostanejo nespremenjena. b) Predlog sklepa: Sprejmejo se čistopis Statuta delniške družbe usklajen z zgoraj navedenimi predlaganimi spremembami. Pooblasti se vodstvo družbe, da spremembe priglasi v Sodni register. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe SVEA Lesna Litija d.d., prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani, in sicer najmanj 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki mora biti ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi in širitve dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko v skladu z določbo 300. in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar- predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave družbe in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti. Družba ima 625 525 kosovnih delnic. Lastnih delnic družba nima. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo in dostopnost dokumentov Sklic skupščine in gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem službi družbe SVEA Lesna Litija d.d. Breg pri Litiji 53, vsak delovnik, od 8. do 12. ure.
SVEA Lesna industrija Litija d.d. uprava Boštjan Bedrač inž. les.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti