Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1788. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4763.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-21/2011
Koper, dne 22. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in 51/10) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. aprila 2011 sprejel naslednji
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Pri nepremičnini s parc. št. 491/2 k.o. Oltra, nepremičninah s parc. št. 1657/2, 1657/3, 1666/2 k.o. Pomjan, nepremičninah s parc. št. 741/7, 1232/4, 2584/4 k.o. Sveti Anton, nepremičninah s parc. št. 319/4, 264/2 k.o. Šmarje, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s parc. št. 491/2 k.o. Oltra, nepremičninah s parc. št. 1657/2, 1657/3, 1666/2 k.o. Pomjan, nepremičninah s parc. št. 741/7, 1232/4, 2584/4 k.o. Sveti Anton, nepremičninah s parc. št. 319/4, 264/2 k.o. Šmarje, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-21/2011
Koper, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
di acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-21/2011
Capodistria, 22 aprile 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 100/08 – Sentenza della CC, 79/09 e 51/10), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/0, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e 126/07), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 aprile 2011, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
di acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
I
Riguardo al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 491/2, c.c. di Oltra, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1657/2, 1657/3, 1666/2, c.c. di Pomjan, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 741/7, 1232/4, 2584/4, c.c. di Sveti Anton ed ai beni immobili insistenti sulle particelle n. 319/4, 264/2, c.c. di Šmarje tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquistano lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 491/2, c.c. di Oltra, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1657/2, 1657/3, 1666/2, c.c. di Pomjan, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 741/7, 1232/4, 2584/4, c.c. di Sveti Anton ed ai beni immobili insistenti sulle particelle n. 319/4, 264/2, c.c. di Šmarje.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-21/2011
Capodistria, 21 aprile 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti