Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-3021/11 , Stran 1119
Ob-3021/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11) in Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2011
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2011, v skupni vrednosti 75.492,26 EUR, od tega: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 36.481,35 EUR, in sicer za izvedbo interesnih programov 14.592,54 EUR in za izvedbo programov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 21.888,81 EUR. 1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok – 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: – Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa); – Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni kader in uporaba bazena, izven redne dejavnosti vrtca); – Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca); – Drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta). 1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok – 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: – Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa; za 10-urni plavalni tečaj v 1. razredu 9-letke, ki se izvaja izven redne dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena); – Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa); – Drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta, če to ni šolski objekt); – Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja); – Programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta, če to ni šolski objekt). – 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se objekt, strokovni kader in materialne stroške programa). – 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven redne dejavnosti se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta). 1.3 Športna vzgoja mladine – 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta). – 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta). – 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta). 1.4 Športna dejavnost študentov – 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta). 2. A/Kakovostni šport, v višini 3.894,60 EUR – kakovostni šport (sofinancira se najemnina objekta za 320 ur programa). B/ Vrhunski šport, v višini 17.525,70 EUR – vrhunski šport (sofinancira se največ 1200 ur programa). 3. Športna rekreacija, v višini 4.543,70 EUR – za 80-urne programe se sofinancira uporaba objekta, – za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let se dodatno sofinancira strokovni kader. 4. Šport invalidov, v višini 973,65 EUR – sofinancira se 80-urne programe. 5. Razvojne in strokovne naloge v športu v višini 12.073,26 EUR, in sicer za: – 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov, v višini 973,65 EUR (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij), – 5.2 Športne prireditve, v višini 1.103,47 EUR (sofinancirajo se neposredni materialni stroški organizacije prireditve), – 5.3 Športni objekti, v višini 6.491,00 EUR (sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup športne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje in gradnja novih javnih športnih objektov in športnih naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pravilnikom), – 5.4 Delovanje občinske športne zveze in športnih društev, v višini 3.505,14 EUR (sofinancirajo se materialni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne naloge vsaj za 10 športnih društev, ki so njeni člani, ter delovanje športnih društev). III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin: – merilo razširjenosti, – merilo uspešnosti, – za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo, status objekta, – višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz meril, – podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in so tudi sestavni del razpisne dokumentacije. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo: – športna društva, – zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole; ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS; – imajo sedež v občini, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje); – imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa; – prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov; – športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa. V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi tega razpisa do roka za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine Trebnje. VI. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport 2011« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. VII. Postopek za dodelitev sredstev Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna komisija, imenovana s strani župana, najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, na podlagi meril, ki so sestavni del tega pravilnika, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstev, ki so za sofinanciranje športnih programov zagotovljeni iz proračuna Občine Trebnje. Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11) dosledno spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov. Izvajalcem športnih programov izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja, ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin športnih programov sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil. VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. IX. Dodatne informacije: Valerija Jarm (e-mail: valerija.jarm@trebnje.si, tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti