Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1769. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec Benedikt, stran 4741.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 20. člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU in 62/10 – ZUPJS) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) ter na predlog Sveta zavoda Osnovne šole Benedikt je Občinski svet Občine Benedikt na 5. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec Benedikt
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občina Benedikt (v nadaljevanju: občina) kot ustanoviteljica Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt z enoto Vrtec (v nadaljevanju: vrtec) določa vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec in način določanja cene programov vrtca.
II. SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo prostorske kapacitete in normativi za oblikovanje oddelkov.
3. člen
Redni vpis otrok v vrtec poteka enkrat letno in sicer praviloma v mesecu marcu za naslednje šolsko leto na podlagi javnega vpisa novincev za naslednje šolsko leto.
Javni razpis za vpis otrok v vrtec se objavi na oglasni deski vrtca in na spletni strani Osnovne šole Benedikt.
Vrtec vključuje otroke tudi med šolskim letom po uvrščenosti na čakalni seznam ali po vrstnem redu vpisa, če starost otroka ustreza prostemu mestu.
4. člen
Izredni vpis otrok v vrtec po tretjem odstavku prejšnjega člena se opravi:
– če število vpisanih otrok v oddelkih ne dosega najvišjega normativa števila otrok v oddelku,
– če se med letom zmanjša število vpisanih otrok v vrtec.
5. člen
V vrtec se sprejmejo otroci, ki so dopolnili starost najmanj 11 mesecev, pod pogojem, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Za starše otrok iz prejšnjega odstavka, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, pristojni center za socialno delo vrtcu na njegovo zahtevo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
6. člen
Otroci v starosti od 11 mesecev do 3. leta se sprejmejo v oddelke prvega starostnega obdobja (v nadaljevanju: jasli).
Otroci v starosti od 3. leta do vstopa v šolo se sprejmejo v oddelke drugega starostnega obdobja (v nadaljevanju: vrtec).
Prehod iz prvega starostnega obdobja v drugo se praviloma opravi v začetku novega šolskega leta.
7. člen
Pri oblikovanju oddelkov mora vrtec upoštevati zakonsko predpisane normative in standarde za oblikovanje oddelkov.
V vrtcu pri Osnovni šoli Benedikt ni organiziranega oddelka s programom za otroke s posebnimi potrebami, zato se otroci s posebnimi potrebami vključujejo v redne oddelke (s težjimi posebnimi potrebami pa se preusmerijo drugam).
8. člen
Vlogo za sprejem otroka v vrtec na predpisanem obrazcu vložijo starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši). Vloge za sprejem še nerojenega otroka v vrtec ni mogoče oddati.
Starši morajo najkasneje ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
9. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
10. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina na predlog sveta zavoda.
Komisija je sestavljena iz treh članov:
– predstavnika strokovnih delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj šole,
– predstavnika Občine Benedikt, ki ga imenuje župan in
– predstavnika staršev otrok, ki ga imenuje svet zavoda.
Člani komisije so imenovani za obdobje imenovanja občinskega sveta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
11. člen
Komisija dela oziroma obravnava vloge, vložene do izteka razpisnega roka, na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik strokovnih delavcev vrtca. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisijo sklicuje predsednik komisije.
Administrativna dela za komisijo opravlja šola.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, ki so navedeni v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
12. člen
Komisija se mora sestati v roku 30 dni od izteka roka za oddajo vlog po javnem razpisu.
V primeru izjemnih okoliščin komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec v roku sedem dni od dneva, ko se izve za izjemno okoliščino.
13. člen
Pred obravnavo vlog za vpis otrok v vrtec se v ustrezno skupino razporedijo otroci, ki že obiskujejo vrtec.
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami, ki so občani Občine Benedikt, v skladu z odločbo pristojnega organa, ki se priloži k vlogi. Prednost pri sprejemu v vrtec imajo tudi otroci, občani Občine Benedikt, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in otroci, ki živijo v rejniški družini v Občini Benedikt.
Komisija sprejme otroke iz prvega in drugega odstavka tega člena v vrtec neposredno, pred obravnavanjem vlog in brez točkovanja.
Vloge za otroke, ki s prvim dnem novega šolskega leta še ne bodo dopolnili starosti 11 mesecev, komisija uvrsti na čakalni seznam in obvesti starše o možnosti vključitve ob dopolnitvi starosti in glede na prednost na čakalnem seznamu.
Komisija na podlagi podatkov, navedenih v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih iz 14. člena tega pravilnika in določi prednostni vrstni red otrok za sprejem v vrtec.
14. člen
Na predlog sveta zavoda občina s tem pravilnikom določa kriterije za sprejem otrok v vrtec:
+--------+------------------------------------------+-----------+
|Zap. št.|Kriterij                 | Št. točk |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|  1.  |otrok in oba starša s stalnim bivališčem |   12  |
|    |v Občini Benedikt oziroma otrok in starš |      |
|    |v primeru enoroditeljske družine     |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|  2.  |otrok in eden od staršev s stalnim    |   10  |
|    |bivališčem v Občini Benedikt       |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|  3.  |otrok obeh zaposlenih staršev       |   5   |
|    |ali študentov               |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|  4.  |otrok zaposlenega starša samohranilca   |   5   |
|    |ali študenta samohranilca         |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|  5.  |en ali več otrok iz družine je že vključen|   2   |
|    |v Vrtec Benedikt             |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|  6.  |otrok eno leto pred vstopom v šolo    |   1   |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|  7.  |uvrščenost otroka na čakalni seznam    |  ____  |
|    |iz preteklega leta            |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
15. člen
Pri vrednotenju vlog po kriterijih iz prejšnjega člena komisija upošteva seštevek vseh točk. V vrtec so glede na število prostih mest sprejeti otroci, ki dosežejo najvišje število točk.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva datum vpisa otroka v vrtec. Če še vedno dosegata enako število točk, se upošteva datum oddane vloge. Prednost ima otrok, za katerega vloga za sprejem v vrtec je bila oddana prej.
Vrtec v roku osem dni od seje komisije glede na število prostih mest v programih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec, se uvrstijo na čakalni seznam po vrstnem redu zbranega števila točk, od najvišjega do najnižjega. Če ti otroci tudi do novega sprejema niso bili sprejeti v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, se njihova vloga ponovno točkuje pri obravnavi vlog za sprejem v vrtec za novo šolsko leto.
16. člen
Vrtec izda v roku osem dni od seje komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani šole. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z zakonom, ki ureja vrtce in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči staršem po pošti z navadno poštno pošiljko.
Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
17. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
18. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
19. člen
Šola je dolžna starše poučiti o pravici do vložitve vloge za znižano plačilo vrtca.
Vloga za znižano plačilo vrtca se uveljavlja pri občinski upravi. Vlogo odda eden od staršev na predpisanem obrazcu v vrtcu, v katerega je vključen otrok, lahko pa tudi neposredno pri občinski upravi.
20. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
21. člen
Otrok, ki ga starši v osmih dneh od dneva, ki je določen za sprejem v vrtec, ne pripeljejo v vrtec in izostanka ne sporočijo oziroma opravičijo, je izpisan iz vrtca na podlagi domneve, da so starši umaknili vlogo za sprejem v vrtec. Na izpraznjeno mesto v vrtcu se sprejme otroka, ki je po prednostnem redu prvi na čakalnem seznamu in izpolnjuje starostni pogoj vstopa v vrtec.
22. člen
Starši otrok, za katere je Občina Benedikt v skladu z zakonodajo dolžna kriti del cene programa v vrtcu, lahko enkrat letno uveljavljajo rezervacijo v primeru neprekinjene odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva meseca. Rezervacijo so dolžni pisno napovedati najkasneje tri dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši otroka so mesečno dolžni plačati rezervacijo iz prejšnjega odstavka v višini 50% njim določenega plačilnega razreda po odločbi o znižanem plačilu vrtca.
Rezervacije ne morejo uveljavljati starši, ki so oproščeni plačila vrtca.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Benedikt v skladu z zakonodajo ni dolžna kriti dela cene programa v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo le v primeru, če občina, ki je dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v navedenem primeru krila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka vrtec s soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 50% njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti. To določilo velja samo za starše s stalnim prebivališčem v Občini Benedikt.
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem zaračuna v znesku 5,00 EUR za vsako začetno uro zamude.
III. IZPIS OTROK IZ VRTCA
23. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do vstopa v osnovno šolo.
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca na predpisanem obrazcu izpolnijo in podpišejo na šoli najmanj 30 dni pred želenim datumom izstopa.
Izpisani otroci nimajo prednosti pri ponovnem sprejemu otrok v vrtec.
IV. CENE PROGRAMOV VRTCA
24. člen
Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen.
Ceno programov vrtca določi občinski svet na predlog vrtca. Vrtec je dolžan pri določitvi predloga cene programa upoštevati metodologijo za oblikovanje cen programov v vrtcih.
Cena programa iz prejšnjega odstavka obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo stroški dela zaposlenih v vrtcu, stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zagotavlja občina ločeno iz posebne proračunske postavke.
25. člen
Iz proračuna občine se vrtcu zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili staršev.
Višino plačila staršev določi občina, v kateri ima starš stalno prebivališče, na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje družine. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega je vključen otrok. Starši plačajo največ 80% cene programa.
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo programa v skladu s predpisi.
26. člen
Mesečno ceno programa za otroka plačajo starši na podlagi izstavljenega računa do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
Obračun dejanskih realiziranih stroškov programa za otroka se opravi v naslednjem mesecu za pretekli mesec, za katerega se plača cena programa.
Mesečna cena programa za otroka se zniža za stroške prehrane, kadar je otrok odsoten in starši sporočijo odsotnost otroka prvi dan otrokove odsotnosti, kar se upošteva z naslednjim dnem po sporočilu o otrokovi odsotnosti.
27. člen
Staršem, ki ne poravnajo cene programa v več kot enem mesecu od zapadlosti računa, vrtec izda pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
V. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 61/08).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60201-002/2011-4
Benedikt, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti