Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-3013/11 , Stran 1116
Ob-3013/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 45/99, 113/07 in 71/08), Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07, 51/10 in 29/11), Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in Letnega programa športa v Občini Straža za leto 2011, objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2011
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov športa Občini Straža v višini 46.000,00 EUR. 2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – registrirana športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: – da imajo sedež v Občini Straža, – da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, – da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu, – da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmovalcih in imajo urejeno, dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva, ter da delujejo v skladu z zakonom, – da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti, – aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa, – izvajati morajo programe, ki so v letnem programu športa, – aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k razvoju športnih programov, – skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da se v njihove programe vključuje čim več občanov občine, – skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine Straža, – v tekočem letu morajo za občane na domačem področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma prireditev, – skozi vse leto morajo upravičenci sodelovati z občino in pomagati pri organizaciji dogajanj, ki jih organizira občina, – redno morajo poročati o svojih dejavnostih občini in pošiljati članek za objavo v občinskem glasilu Stražan. 4. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje vrste in dejavnosti opredeljene v letnem programu športa v občini Straža. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa. Izbrane programe športa bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža in letnega programa športa v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov športa v letu 2011. 5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave Prijavitelji morajo prijavo oddati do 13. 6. 2011, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – šport 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa. 6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog Prispele vloge bo 15. 6. 2011 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala komisija, ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe. Sklep o izbiri programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju športnih programov. Občina Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo. 7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža, www.obcina-straza.si Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali tel. 07/384-85-56.
Občina Straža

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti