Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, stran 4738.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 61/00), minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03) se v 1. členu za besedilom »ki morajo izpolnjevati« doda besedilo »domače ali tuje«.
2. člen
Za drugim odstavkom 2. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Tuje pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki lahko v Republiki Sloveniji začasno čezmejno opravljajo storitve varnosti pri delu na podlagi dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu. Dovoljenje lahko pridobijo, če izpolnjujejo kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje po tem pravilniku.
Za čezmejno opravljanje storitev varnosti pri delu se upošteva enakovredno dovoljenje, izdano v državi članici Evropske unije.«
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
3. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za delo izvaja postopke, naloge in dolžnosti v skladu z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v RS.«
4. člen
Za prvim odstavkom 14. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če v postopku izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena minister ne izda odločbe v treh mesecih od dneva, ko je vloga popolna, se šteje, da je bilo dovoljenje izdano.«
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Minister določi listo članov komisije izmed javnih uslužbencev ministrstva in inšpektorata RS za delo«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-7/2011
Ljubljana, dne 3. maja 2011
EVA 2011-2611-0044
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti