Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-3014/11 , Stran 1117
Ob-3014/11
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
javni razpis
za financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2011
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža v višini 10.000,00 EUR. 2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov: – organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter interesnih in stanovskih dejavnosti. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: – da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža, – društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Straža, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, – da so registrirani in delujejo najmanj eno leto, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto. 4. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje programe: – programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti, – programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža, – programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja Občine Straža. Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2011. 5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave Prijavitelji morajo prijavo oddati do 13. 6. 2011, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – humanitarna, interesna, stanovska 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog Komisija, ki jo imenuje župan, bo 15. 6. 2011 odprla vloge in zapisniško naredila seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo v razpisnem roku poslali nepopolne vloge, jih bodo morali na poziv Občine Straža, v roku 8 dni, dopolniti. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov. Občina Straža lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža, www.obcina-straza.si. Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali tel. 07/384-85-56.
Občina Straža

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti