Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1653. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1654. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1655. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1737. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
1738. Uredba o varnosti igrač
1739. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

Sklepi

1656. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Iraklionu
1657. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Iraklionu
1658. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Buenos Airesu, v Argentinski republiki

MINISTRSTVA

1659. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu
1740. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2011

USTAVNO SODIŠČE

1660. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 16.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ni v neskladju z Ustavo
1661. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 68. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v neskladju z Ustavo
1662. Odločba o razveljavitvi 43. člena Zakona o visokem šolstvu in o ugotovitvi, da so četrti odstavek 46. člena, prvi do peti odstavek 73. člena in tretji odstavek 77. člena Zakona o visokem šolstvu ter Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1663. Sklep o dopolnitvi Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1664. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu, ki je bil 10. aprila 2011

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1665. Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne storitve
1666. Tarifa o nadomestilu stroškov in plačilu storitev Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
1667. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1668. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Benedikt

1669. Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2010

Brezovica

1670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Črenšovci

1671. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2010

Črnomelj

1672. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
1673. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
1675. Sklep o višini parkirnine za leto 2011

Dolenjske Toplice

1676. Sklep o optimalni umestitvi objekta in funkcionalnih ureditev stavbnega zemljišča na območju razpršene gradnje

Ig

1677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2010

Jesenice

1678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)
1679. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kočevje

1732. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2010
1733. Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje
1734. Pravilnik o oddajanju garaž, pokritih parkirišč – boksov in posebnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem oziroma uporabo

Kozje

1680. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2010

Kranjska Gora

1681. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010

Litija

1682. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija
1683. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne skupnosti
1684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora

Ljubljana

1685. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
1686. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Logatec

1687. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del

Medvode

1688. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2010

Moravske Toplice

1689. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice
1690. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice

Pivka

1691. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)

Podčetrtek

1692. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
1693. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1694. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Lastnič

Puconci

1695. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2010
1696. Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci
1697. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1698. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

Rogašovci

1699. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2010
1700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci

Semič

1701. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2010
1702. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Semič
1703. Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Semič
1704. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
1705. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača

Sevnica

1706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
1707. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

1708. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2010
1709. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1710. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana
1711. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1712. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1713. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1714. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1715. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1735. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Slovenj Gradec
1736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec

Trebnje

1716. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana in članov Občinskega sveta v Občini Mirna, dne 10. aprila 2011
1717. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 10. aprila 2011 in 17. aprila 2011
1718. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 10. aprila 2011

Tržič

1719. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2010
1720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011
1721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah na območju Občine Tržič
1722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vitanje

1723. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011

Zagorje ob Savi

1724. Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010
1725. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi
1726. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom
1727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenika za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi

Žirovnica

1729. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010
1730. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
1731. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica

POPRAVKI

1741. Tehnični popravek Odloka o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti