Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

Ob-2909/11 , Stran 1094
Ob-2909/11
Na podlagi 68. člena Statuta družbe SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija, Slovenska cesta 56, Ljubljana, sklicujemo
redno skupščino
delniške družbe Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 23. 5. 2011, ob 17. uri, v sejni sobi, v tretjem nadstropju, na naslovu Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Na seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak. 2. Sprememba osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja – prenosa terjatev zaradi vplačila stvarnega vložka. Predlog sklepa: Na osnovi določil 191. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju sprejema skupščina družbe sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja – prenosa terjatev zaradi vplačila stvarnega vložka 1. Osnovni kapital se poveča z novimi stvarnimi vložki. 2. Predmet novih stvarnih vložkov so navadne terjatve iz seznama navadnih upnikov, ki je vključen v Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika. 3. Upniki, ki bodo svoje terjatve prenesli na dolžnika zaradi vplačila stvarnega vložka v osnovni kapital družbe, pridobijo delnice, ki imajo enake pravice, kot jih določata Statut in Zakon o gospodarskih družbah, in sicer: – Pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico) – Pravico do udeležbe pri dobičku (dividendo) – Pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 4. Upnik s prenosom svoje terjatve do dolžnika zaradi vplačila stvarnega vložka pridobi: – 1 delnico za vsakih 200 € prenesene terjatve do dolžnika (1/200 delnice oziroma 0,005 delnice za vsak 1 € prenesene terjatve), – Z vsako delnico pripadajoči nominalni znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe v višini 35,9353 €. 5. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe se izda število novih delnic, ki je enako številu delnic, ki jih bodo upniki vpisal in vplačali s prenosom svojih terjatev iz seznama navadnih upnikov, ki je vključen v Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika. 6. Osnovni kapital družbe se poveča za znesek, ki je enak številu novih izdanih delnic (ki jih bodo upniki vpisal in vplačali s prenosom svojih terjatev iz seznama navadnih upnikov, ki je vključen v Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika) pomnoženemu s pripadajočim nominalnim zneskom teh delnic 35,9353 €. 7. Sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava St 1/2011 pravnomočno potrjena. Pravico do udeležbe na skupščini družbe SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija in do uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na naslov SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, pri čemer se kot datum prijave šteje datum, ko je družba prejela obvestilo. Pravico do udeležbe na skupščini imajo vsi imetniki delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno in izpolnjeno skladno z OZ, ZGD-1 in ZPre-1 in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Udeleženci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa poleg tega z izpiskom iz sodnega registra. Na sejo skupščine je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti eno uro pred napovedanim začetkom skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. Popolno gradivo za skupščino skupaj z obrazloženimi predlogi sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta, letno poročilo in upravnega odbora je delničarjem na vpogled v Informacijski pisarni, Vošnjakova ulica 8a, Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.sct.si.
SCT, d.d. Ljubljana, Slovenija Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti