Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica, stran 4530.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – odl. US, 4/10 in 20/11), 20. in 35. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. seji dne 20. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
1. člen
Besedilo 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 58/01, 109/01, 14/07 in 124/08) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Zavod izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z zakonom zajema:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo zavoda,
– prirejanje seminarjev, strokovnih posvetovanj, tečajev, predavanj,
– vzdrževanje stikov s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– pripravljanje in izdelovanje vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
– nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam z njenega območja,
– povezovanje v zveze in strokovna združenja.
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Knjižnica Sevnica je vključena tudi v nacionalni vzajemni bibliografski sistem.«
2. člen
Doda se nov 8.a člen, ki se glasi:
»Glavna dejavnost javnega zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08, v nadaljevanju: uredba) razvrščena kot 91.011 Dejavnost knjižnic.
Poleg glavne dejavnosti so naloge javnega zavoda v uredbi razvrščene kot:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezana dejavnost
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine.«
3. člen
V besedilu 9. člena se črta tretja alineja in namesto vejice postavi pika.
4. člen
Besedilo tretjega odstavka 10. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 in 23/09 – odl. US).«
5. člen
Besedilo 11. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema letno poročilo in zaključni račun zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja oziroma direktorico zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti javnega zavoda.«
6. člen
Besedilo 13. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Naloge direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, če ni s predpisi ali s tem odlokom odločeno, da jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo in zaključni račun,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, statutom in drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet javnega zavoda.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt.«
7. člen
15. člen se črta v celoti.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2010
Sevnica, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti