Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1699. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2010, stran 4524.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci je Občinski svet Občine Rogašovci na 5. redni seji dne 22. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogašovci za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov pa se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.
Št. 410-6/2011-7
Rogašovci, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
   Priloga:

   +-----------+---------------------+------------+
   |KONTO   |OPIS         |Realizacija |
   |      |           |   2010 |
   |      |           |   V EUR |
   +----------------------------------------------+
   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI   |      |
   |   |   |(70+71+72+73+74)   |3.025.197,81|
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |   |   |TEKOČI PRIHODKI   |      |
   |   |   |(70+71)       |2.301.889,42|
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |70  |   |DAVČNI PRIHODKI   |      |
   |   |   |(700+703+704+706)  |2.208.922,03|
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |700 |   |DAVKI NA DOHODEK   |2.189.131,00|
   |   |   |IN DOBIČEK      |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |703 |   |DAVKI NA PREMOŽENJE | 14.865,31 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |704 |   |DOMAČI DAVKI NA   |      |
   |   |   |BLAGO IN STORITVE  | 4.925,72 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |706 |   |DRUGI DAVKI     |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI  |      |
   |   |   |(710+711+712+713+714)| 92.967,39 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |710 |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU |      |
   |   |   |IN DOHODKI OD    | 46.213,47 |
   |   |   |PREMOŽENJA      |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |711 |   |TAKSE IN PRISTOJBINE |  141,78 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |712 |   |DENARNE KAZNI    |   0,00 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |713 |   |PRIHODKI OD PRODAJE |      |
   |   |   |BLAGA IN STORITEV  | 3.279,36 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |714 |   |DRUGI NEDAVČNI    |      |
   |   |   |PRIHODKI       | 43.332,78 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI |      |
   |   |   |(720+721+722)    | 30.348,34 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |720 |   |PRIHODKI OD PRODAJE |      |
   |   |   |OSNOVNIH SREDSTEV  |  643,50 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |721 |   |PRIHODKI OD PRODAJE |      |
   |   |   |ZALOG        |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |722 |   |PRIHODKI OD PRODAJE |      |
   |   |   |ZEMLJIŠČ       |      |
   |   |   |IN NEMATERIALNEGA  |      |
   |   |   |PREMOŽENJA      | 29.704,84 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |73  |   |PREJETE DONACIJE   |      |
   |   |   |(730+731)      | 8.371,67 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |730 |   |PREJETE DONACIJE   | 8.371,67 |
   |   |   |IZ DOMAČIH VIROV   |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |731 |   |PREJETE DONACIJE   |      |
   |   |   |IZ TUJINE      |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI |684.588,38 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |740 |   |TRANSFERNI PRIHODKI |      |
   |   |   |IZ DRUGIH      |      |
   |   |   |JAVNOFINANČNIH    |229.630,94 |
   |   |   |INSTITUCIJ      |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |741 |   |PREJETA SREDSTVA   |      |
   |   |   |IZ DRŽAVNEGA     |      |
   |   |   |PRORAČUNA IZ     |      |
   |   |   |SREDSTEV PRORAČUNA  |454.957,44 |
   |   |   |EVROPSKE UNIJE    |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |783 |   |PREJETA SREDSTVA   |      |
   |   |   |IZ PRORAČUNA EU ZA  |      |
   |   |   |KOHEZIJSKO POLITIKO |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |   |II. |SKUPAJ ODHODKI    |      |
   |   |   |(40+41+42+43)    |3.414.816,08|
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |40  |   |TEKOČI ODHODKI    |      |
   |   |   |(400+401+402+403+409)|759.232,57 |
   |   |   |           |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |400 |   |PLAČE IN DRUGI    |      |
   |   |   |IZDATKI ZAPOSLENIM  |133.967,91 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |401 |   |PRISPEVKI      |      |
   |   |   |DELODAJALCEV ZA   |      |
   |   |   |SOCIALNO VARNOST   | 23.415,95 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |402 |   |IZDATKI ZA BLAGO   |596.561,04 |
   |   |   |IN STORITVE     |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |403 |   |PLAČILA DOMAČIH   |      |
   |   |   |OBRESTI       |  287,67 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |409 |   |SREDSTVA, IZLOČENA  | 5.000,00 |
   |   |   |V REZERVE      |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |41  |   |TEKOČI TRANSFERI   |      |
   |   |   |(410+411+412+413)  |976.274,37 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |410 |   |SUBVENCIJE      | 55.425,43 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |411 |   |TRANSFERI      |      |
   |   |   |POSAMEZNIKOM IN   |      |
   |   |   |GOSPODINJSTVOM    |369.897,80 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |412 |   |TRANSFERI      |      |
   |   |   |NEPROFITNIM     |      |
   |   |   |ORGANIZAC. IN    |      |
   |   |   |USTANOVAM      | 87.774,05 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |413 |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI |      |
   |   |   |TRANSFERI      |463.177,09 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |42  |   |INVESTICIJSKI    |      |
   |   |   |ODHODKI (420)    |1.548.229,95|
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |420 |   |NAKUP IN GRADNJA   |      |
   |   |   |OSNOVNIH SREDSTEV  |1.548.229,95|
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |43  |   |INVESTICIJSKI    |      |
   |   |   |TRANSFERI (430)   |131.079,19 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |430 |   |INVESTICIJSKI    |      |
   |   |   |TRANSFERI      |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |431 |   |INVESTICIJSKI    |      |
   |   |   |TRANSFERI PRAVNIM IN |      |
   |   |   |FIZIČNIM OSEBAM, KI |      |
   |   |   |NISO         |      |
   |   |   |PRORAČUNSKI     |      |
   |   |   |UPORABNIKI      | 82.120,79 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |432 |   |INVESTICIJSKI    |      |
   |   |   |TRANSFERI      |      |
   |   |   |PRORAČUNSKIM     |      |
   |   |   |UPORABNIKOM     | 48.958,40 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK |      |
   |   |   |(PRIMANJKLJAJ)    |      |
   |   |   |(I. – II.)      |      |
   |   |   |(SKUPAJ PRIHODKI   |      |
   |   |   |MINUS SKUPAJ     |      |
   |   |   |ODHODKI)       |-389.618,27 |
   +----------------------------------------------+
   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |75  |IV. |PREJETA VRAČILA   |      |
   |   |   |DANIH POSOJIL IN   |      |
   |   |   |PRODAJA KAPITALSKIH |      |
   |   |   |DELEŽEV (750+751)  | 2.631,96 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |750 |   |PREJETA VRAČILA   |      |
   |   |   |DANIH POSOJIL    |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |751 |   |PRODAJA KAPITALSKIH |      |
   |   |   |DELEŽEV       |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |752 |   |KUPNINE IZ NASLOVA  |      |
   |   |   |PRIVATIZACIJE    | 2.631,96 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |44  |V.  |DANA POSOJILA    |      |
   |   |   |IN POVEČANJE     |      |
   |   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV |      |
   |   |   |(440+441)      |   0,00 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |440 |   |DANA POSOJILA    |   0,00 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |441 |   |POVEČANJE      |      |
   |   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |   |VI. |PREJETA MINUS DANA  |      |
   |   |   |POSOJILA IN     |      |
   |   |   |SPREMEMBE      |      |
   |   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV |      |
   |   |   |(IV. – V.)      | 2.631,96 |
   +----------------------------------------------+
   |C. RAČUN FINANCIRANJA             |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)  |   0,00 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |500 |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE |      |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |55  |VIII.|ODPLAČILA DOLGA   |      |
   |   |   |(550)        | 11.214,80 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |550 |   |ODPLAČILA DOMAČEGA  |      |
   |   |   |DOLGA        | 11.214,80 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |   |IX. |POVEČANJE      |      |
   |   |   |(ZMANJŠANJE)     |      |
   |   |   |SREDSTEV NA RAČUNIH |      |
   |   |   | (I.+IV.+VII.-II.-  |      |
   |   |   |V.-VIII.)      |-398.201,11 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE  |      |
   |   |   |(VII.-VIII.)     |–11.214,80 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |   |XI. |NETO FINANCIRANJE  |      |
   |   |   |(VI.+VII.-VIII.-IX.) |389.618,27 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |   |   |STANJE SREDSTEV NA  |      |
   |   |   |RAČUNIH DNE 31. 12. |      |
   |   |   |2010         |702.566,65 |
   +-----+-----+---------------------+------------+
   |9009 |   |Splošni sklad za   |      |
   |   |   |drugo        |702.566,65 |
   +-----+-----+---------------------+------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti