Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1723. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011, stran 4552.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJ, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 4. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 11/11) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |      v EUR|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/           |    Rebalans|
|   |                           |  proračun leta|
|   |                           |      2011|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI                   |    4.221.472|
|   |(70+71+72+73+74)                   |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |    1.779.545|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                   |    1.728.815|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček           |    1.574.915|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje               |     61.350|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve        |     92.550|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                  |     50.730|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |     34.530|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine               |       200|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki             |     16.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                 |     653.307|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |     530.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč           |     123.307|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih            |        |
|   |sredstev                       |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                 |    1.788.620|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih          |     555.379|
|   |javnofinančnih institucij              |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz    |    1.233.241|
|   |sredstev EU                     |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |    4.527.937|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                    |    1.072.968|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |     150.026|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev              |     24.236|
|   |za socialno varnost                 |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve           |     835.252|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti             |     20.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve                     |     43.453|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                   |     642.703|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije                    |     27.800|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom              |     380.600|
|   |in gospodinjstvom                  |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim              |     69.500|
|   |organizacijam in ustanovam              |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi          |     164.803|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                |    2.778.766|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih            |    2.778.766|
|   |sredstev                       |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |     33.500|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim            |     13.500|
|   |in fizičnim osebam, ki niso prorač.         |        |
|   |uporabniki                      |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi             |     20.000|
|   |proračunskim uporabnikom               |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |    – 306.465|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV               |        |
|   |IN NALOŽB                      |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH                |     80.000|
|   |POSOJIL IN PRODAJA                  |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |     80.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev           |     80.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       240|
|   |(440+441+442+443)                  |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       240|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |       240|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA                  |     79.760|
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE                |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                  |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                  |     350.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                     |     350.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje               |     350.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550+551)              |     170.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA                   |     170.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga             |     170.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)                |    – 46.705|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |     180.000|
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE                  |     306.465|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                 |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA  |     46.773|
|   |LETA                         |        |
+-----+-----------------------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vitanje.«
2. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin v skupni višini 350.000,00 eurov, in sicer za zagotovitev prostorov za zdravstveni dom v Vitanju v višini 315.000 eurov in za investicije v vodooskrbo (nakup dozirne naprave) v višini 35.000 eurov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-003/2011-07
Vitanje, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti