Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1691. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5), stran 4518.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUDPP) – v nadaljevanju: ZPNačrt ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 – popr., 24/01, 110/05, 52/07, 29/07 – obvezna razlaga, 54/10) je župan Občine Pivka sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)
1. člen
(uvodna določba)
S tem sklepom se v skladu z ZPNačrt določa vsebino, obliko in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (območje pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5) – v nadaljevanju: OPPN za središče Pivke, in sicer območje, način pridobitev strokovnih rešitev, roke za pripravo OPPN za središče Pivke, nosilce urejanja prostora in obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN za središče Pivke.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
(1) Območje OPPN za središče Pivke se ureja na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) – v nadaljevanju: Odlok o OPN, v katerem je določeno, da se območje ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) Območje OPPN za središče Pivke predstavlja območje delne prenove naselja pri kateri je potrebno upoštevati skupne, posebne in podrobnejše usmeritve, določene z Odlokom o OPN za posamezno podenoto urejanja prostora, in sicer predvsem:
– Mestni trg se načrtuje na delu Kolodvorske ceste med križiščema s Snežniško cesto in Potjo na Orlek, in sicer se ukine promet, ustvari funkcionalne in vizualne povezave med posameznimi območji naselja ter oblikuje površine za različne strukture uporabnikov odprtih javnih mestnih površin.
– Mestno promenado se načrtuje na delu Kolodvorske ceste od načrtovanega mestnega trga do železniške postaje z oblikovanjem površin za pešce, kolesarje in povezovalnih zelenih površin (drevored).
– Mestni trg in promenada se oblikuje z drevoredi, tlaki, razsvetljavo itd. Kjer je možno, naj se gradbena linija ob teh ulicah pomika navznoter, tako da nastanejo majhni trgi.
– Vsaj v pritličju objektov se vzpostavi javne mestotvorne programe.
– Poleg preusmeritve tranzitnega prometa iz središča naselja se vzpostavi tudi nove mestne strukture objektov in ponovno izpostavi historične kvalitetne objekte.
– V središču mesta (pEUP PI 12/2) se pri načrtovanju prostorskih ureditev upošteva trški značaj območja naselbinske kulturne dediščine Pivka – Trško jedro (EŠD 26863) in v zaledju središča mesta (pEUP PI 12/4 in PI 12/5) vaški značaj območja naselbinske kulturne dediščine Pivka – Vaško jedro (EŠD 16019).
(3) Pravna podlaga za pripravo OPPN za središče Pivke je:
– Odlok o OPN,
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(4) OPPN za središče Pivke se pripravlja na pobudo Občine Pivka, z namenom določiti pogoje in rešitve za načrtovanje prostorskih ureditev:
– Mestnega trga in mestne promenade,
– V območju zgoščanja v zaledju mestnega središča zahodno od Kolodvorske ceste,
– Dugih ureditev potrebnih za delno prenovo naselja in
– Omrežij gospodarske javne infrastrukture.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
(1) Območje obsega podenote urejanja prostora PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5 in obsega območje trške strukture ob Kolodvorski cesti med križiščema s Snežniško cesto in Potjo na Orlek in območje novejše strukture ob Kolodvorski cesti med križiščem s Potjo na Orlek in križiščem z Ulico 27. aprila, ki se nahaja pretežno na zahodni strani Kolodvorske ceste.
(2) Območje je na severni strani omejeno z večstanovanjskimi objekti ob Postojnski cesti in prečni ulici, na zahodni strani je omejeno z vaškim jedrom Pivke in območje pokopališča, na južni strani s križiščem z Ulico 27. aprila in na vzhodni strani s stanovanjskimi objekti ob poti Pod Zavrtnice ter območjem gospodarske cone Javor Pivka d.d.
(3) Obravnavano območje obsega cca 6,5 ha.
(4) V območje urejanja bodo, kolikor bo potrebno zaradi izvedbe gospodarske javne infrastrukture, vključene tudi druge parcele.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi OPPN za središče Pivke se upoštevajo predhodno izdelane strokovne podlage:
– Geodetski načrt območja,
– Idejni projekt za sejmišče in trg v Pivki (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 11/IP-001).
(2) Za pripravo podrobnega načrta se ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov, izdelajo potrebne strokovne podlage z upoštevanjem veljavnih predpisov, navedenih v tretjem odstavku 2. člena.
(3) Strokovno rešitev pripravi izvajalec OPPN za središče Pivke ob upoštevanju strokovnih podlag, navedenih v prejšnjih dveh odstavkih tega člena. Poleg njih se pri pripravi upošteva določila Odloka o OPN, regionalne razvojne programe, vse druge že izdelane strokovne podlage kot npr. Idejna zasnova za Dom starejših in varovana stanovanja (izdelovalec Formalle d.o.o.), operativne programe, zbirke katastrov GJI ter evidence stavbnih zemljišč.
5. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
Postopek priprave in sprejem OPPN za središče Pivke bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+---+---------------------------------------------+-------------+
|  |Faza                     |Predvideni  |
|  |                       |termini   |
+---+---------------------------------------------+-------------+
| 1.|Sprejem in objava sklepa o začetku priprave |maj 2011   |
|  |OPPN                     |       |
+---+---------------------------------------------+-------------+
| 2.|Priprava osnutka OPPN            |junij 2011  |
+---+---------------------------------------------+-------------+
| 3.|Pridobitev smernic NUP in obvestila MOP ali |julij in   |
|  |je potrebna izvedba celovite presoje vplivov |avgust 2011 |
|  |na okolje                  |       |
+---+---------------------------------------------+-------------+
| 4.|Izvedba urbanističnih delavnic        |september  |
|  |                       |2011     |
+---+---------------------------------------------+-------------+
| 5.|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN za javno |oktober 2011 |
|  |razgrnitev *                 |       |
+---+---------------------------------------------+-------------+
| 6.|Javna razgrnitev in javna obravnava     |november   |
|  |                       |2011     |
+---+---------------------------------------------+-------------+
| 7.|Priprava in sprejem stališč do pripomb in  |december   |
|  |predlogov z javne razgrnitve         |2011     |
+---+---------------------------------------------+-------------+
| 8.|Sprejem OPPN v 1. branju na seji Občinskega |december   |
|  |sveta Občine Pivka              |2011     |
+---+---------------------------------------------+-------------+
| 9.|Priprava predloga OPPN            |januar 2012 |
+---+---------------------------------------------+-------------+
|10.|Pridobitev mnenj NUP **           |februar 2012 |
+---+---------------------------------------------+-------------+
|11.|Priprava usklajenega predloga OPPN      |marec 2012  |
+---+---------------------------------------------+-------------+
|12.|Obravnava in sprejem usklajenega predloga  |april 2012  |
|  |OPPN na seji Občinskega sveta Občine Pivka  |       |
+---+---------------------------------------------+-------------+
|13.|Objava odloka OPPN v Uradnem listu RS    |april 2012  |
+---+---------------------------------------------+-------------+
Opombe:
* vsi predvideni termini od faze št. 5 naprej so določeni ob hipotezi, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ne bo potrebna
** kolikor izvedba celovite presoje vplivov na okolje ne bo potrebna, potrdilo MOP o sprejemljivosti vplivov na okolje ni potrebno.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN)
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN za središče Pivke so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dedišcine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Jeršice 3, Postojna;
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka (za področje občinskih cest);
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani. Dodatni nosilci urejanja prostora se določijo z dopolnitvijo tega sklepa.
(2) Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu vloge podati smernice za pripravo OPPN za središče Pivke. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega stavka ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(3) Občina pripravi predlog OPPN za središče Pivke na podlagi sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da ji v roku 30 dni predložijo mnenja k njenemu predlogu. Če jih ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
7. člen
(financiranje)
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN središče Pivke gredo iz proračuna Občine Pivka za leto 2011.
8. člen
(določitev objave)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnem naslovu http://www.pivka.si.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2011-24
Pivka, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti