Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1680. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2010, stran 4511.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 5. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
+----+---------------------------+---------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN    |     |
|  |ODHODKOV          |     |
+----+---------------------------+---------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI     |     |
|  |(70+71+72+73+74)      |4.280.877|
+----+---------------------------+---------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |3.183.737|
+----+---------------------------+---------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI      |     |
|  |(700+703+704+706)     |2.692.353|
+----+---------------------------+---------+
|  |700 davki na dohodek in  |     |
|  |dobiček          |2.511.312|
+----+---------------------------+---------+
|  |703 davki na premoženje  | 110.092 |
+----+---------------------------+---------+
|  |704 domači davki na blago |     |
|  |in storitve        | 70.949 |
+----+---------------------------+---------+
|  |706 drugi davki      |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI     |     |
|  |(710+711+712+713+714)   | 491.384 |
+----+---------------------------+---------+
|  |710 udeležba na dobičku in |     |
|  |dohodki          |     |
|  |od premoženja       | 144.320 |
+----+---------------------------+---------+
|  |711 takse in pristojbine  |  3.331 |
+----+---------------------------+---------+
|  |712 denarne kazni     |  1.003 |
+----+---------------------------+---------+
|  |713 prihodki od prodaje  |     |
|  |blaga in storitev     |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |714 drugi nedavčni     |     |
|  |prihodki          | 342.730 |
+----+---------------------------+---------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI    |     |
|  |(720+721+722)       | 16.308 |
+----+---------------------------+---------+
|  |720 prihodki od prodaje  |     |
|  |osnovnih sredstev     |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |721 prihodki od prodaje  |     |
|  |zalog           |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |722 prihodki od prodaje  |     |
|  |zemljišč          |     |
|  |in nematerialnega     |     |
|  |premoženja         | 16.308 |
+----+---------------------------+---------+
|73 |PREJETE DONACIJE (730+731) |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |730 prejete donacije iz  |     |
|  |domačih virov       |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |731 prejete donacije iz  |     |
|  |tujine           |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI (740) |1.080.832|
+----+---------------------------+---------+
|  |740 transferni prihodki iz |     |
|  |drugih           |     |
|  |javnofinančnih institucij | 588.287 |
+----+---------------------------+---------+
|  |741 prejeta sredstva iz  |     |
|  |državnega proračuna in iz |     |
|  |sredstev EU        | 492.545 |
+----+---------------------------+---------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI     |     |
|  |(40+41+42+43)       |4.674.901|
+----+---------------------------+---------+
|40 |TEKOČI ODHODKI       |     |
|  |(400+401+402+403+409)   |1.339.144|
+----+---------------------------+---------+
|  |400 plače in drugi izdatki |     |
|  |zaposlenim         | 273.601 |
+----+---------------------------+---------+
|  |401 prispevki delodajalcev |     |
|  |za socialno varnost    | 41.645 |
+----+---------------------------+---------+
|  |402 izdatki za blago in  |     |
|  |storitve          | 967.961 |
+----+---------------------------+---------+
|  |403 plačila domačih    |     |
|  |obresti          | 13.026 |
+----+---------------------------+---------+
|  |409 rezerve        | 42.911 |
+----+---------------------------+---------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI      |     |
|  |(410+411+412+413+414)   |1.232.025|
+----+---------------------------+---------+
|  |410 subvencije       | 61.575 |
+----+---------------------------+---------+
|  |411 transferi posameznikom |     |
|  |in gospodinjstvom     | 733.050 |
+----+---------------------------+---------+
|  |412 transferi neprofitnim |     |
|  |organizacijam       |     |
|  |in ustanovam        | 96.364 |
+----+---------------------------+---------+
|  |413 drugi tekoči domači  |     |
|  |transferi         | 341.036 |
+----+---------------------------+---------+
|  |414 tekoči transferi v   |     |
|  |tujino           |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI   |     |
|  |(420)           |1.978.742|
+----+---------------------------+---------+
|  |420 nakup in gradnja    |     |
|  |osnovnih sredstev     |1.978.742|
+----+---------------------------+---------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |     |
|  |(430)           | 124.990 |
+----+---------------------------+---------+
|  |430 investicijski     |     |
|  |transferi         |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |431 investicijski     |     |
|  |transferi         | 87.373 |
+----+---------------------------+---------+
|  |432 investicijski     |     |
|  |transferi         | 37.617 |
+----+---------------------------+---------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK |     |
|  |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  |–394.024 |
+----+---------------------------+---------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|  |IN NALOŽB         |     |
+----+---------------------------+---------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH |     |
|  |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. |     |
|  |DELEŽEV (750+751+752)   |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH   |     |
|  |POSOJIL          |     |
+----+---------------------------+---------+
|  |750 prejeta vračila danih |     |
|  |posojil          |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |751 prodaja kapitalskih  |     |
|  |deležev          |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |752 kupnine iz naslova   |     |
|  |privatizacije       |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |V. DANA POSOJILA IN    |     |
|  |POVEČANJE KAPITALSKIH   |     |
|  |DELEŽEV (440+441+442)   |   500 |
+----+---------------------------+---------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+----+---------------------------+---------+
|  |440 dana posojila     |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |441 povečanje kapitalskih |     |
|  |deležev          |     |
|  |in naložb         |   500 |
+----+---------------------------+---------+
|  |442 poraba sredstev kupnin |     |
|  |iz naslova privatizacije  |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |443 povečanje namenskega  |     |
|  |premoženja         |     |
|  |v javnih skladih in osebah |     |
|  |javnega prava, ki imajo  |    0 |
|  |premoženje v svoji lasti  |     |
+----+---------------------------+---------+
|  |VI. PREJETA – DANA     |     |
|  |POSOJILA          |     |
|  |IN SPREM. KAPITALSKIH   |     |
|  |DELEŽEV (IV.-V.)      |  –500 |
+----+---------------------------+---------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+----+---------------------------+---------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)  |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|50 |ZADOLŽEVANJE        |     |
+----+---------------------------+---------+
|  |500 domače zadolževanje  |    0 |
+----+---------------------------+---------+
|  |VIII. ODPLAČILA DOLGA   |     |
|  |(550)           | 62.572 |
+----+---------------------------+---------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA      |     |
+----+---------------------------+---------+
|  |550 odplačila domačega   |     |
|  |dolga           | 62.572 |
+----+---------------------------+---------+
|  |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) |     |
|  |SREDSTEV NA RAČUNIH    |     |
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |–457.096 |
+----+---------------------------+---------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE    |     |
|  |(VII.-VIII.)        | –62.572 |
+----+---------------------------+---------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE   |     |
|  |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    | 394.024 |
+----+---------------------------+---------+
|  |999 STANJE SREDSTEV NA   |     |
|  |RAČUNIH DNE 31.12.     |     |
|  |PRETEKLEGA LETA      |     |
+----+---------------------------+---------+
|  |splošni sklad za drugo   | 466.294 |
+----+---------------------------+---------+
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2010 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija splošnega dela bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacija posebnega dela proračuna Občine Kozje za leto 2010.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-5/02
Kozje, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti