Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1719. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2010, stran 4549.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79-3758/99, 124-5204/00, 79-4108/01, 30-1253/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07, 109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/10, 107-5582/10) in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 6. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2010 se potrjuje v naslednjih zneskih:
                                  Zneski v EUR
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|A)  |Bilanca prihodkov in odhodkov:               |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|I.  |Skupaj prihodki                      |20.901.828|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|II. |Skupaj odhodki                       |23.015.243|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|III. |Proračunski presežek oziroma                |–2.113.416|
|   |primanjkljaj (I.-II.)                   |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in naložb:            |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih    |     0|
|   |deležev                          |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       |     0|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila                |     0|
|   |in spremembe kapitalskih deležev              |     |
|   |(IV.-V.)                          |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|C)  |Račun financiranja:                    |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|VII |Zadolževanje proračuna                   | 1.900.000|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|VIII.|Odplačilo dolga                      |     0|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|IX. |Sprememba stanja sredstev na računih            | –213.416|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               | 1.900.000|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|XI. |Neto financiranje (VI.+X.)                 | 1.900.000|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10146/2009-51
Tržič, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti