Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora, stran 4515.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06 – skl. US, 68/06, 121/06, 1/01 – Odl. US, 57/07, 10/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZaVAR-E, 80/08, 120/08 – Odl. US, 48/09, 91/09, 107/09 – Odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 5. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora
1. člen
V Pravilniku o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 33/03, 96/05 in 29/07) se besedilo tretjega odstavka 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«
2. člen
V pravilniku se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna plača župana je določena z uvrstitvijo župana v plačni razred v skladu z veljavno zakonodajo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo.«
3. člen
V pravilniku se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Funkcija podžupana se v skladu z veljavno zakonodajo uvrsti v plačni razred v razponu od 36–43. Podžupan, ki opravlja funkcijo poklicno je upravičen do plače, na podlagi uvrstitve v plačni razred, ki jo določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan z uvrstitvijo v plačni razred ter ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo.«
4. člen
V pravilniku se besedilo petega odstavka 7. člena spremeni, tako da se glasi:
»Za udeležbo na korespondenčni seji ima član občinskega sveta pravico do sejnine v višini 2% plače župana. Član občinskega sveta je do sejnine upravičen, če se pisno opredeli do sklepov, ki so predmet korespondenčne seje.«
5. člen
V 8. členu pravilnika se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Članom Štaba civilne zaščite Občine Litija, pripada za sejo štaba sejnina v višini 2% plače župana za poveljnika (do sejnine je za vodenje seje v primeru odsotnosti poveljnika upravičen podpoveljnik) ter v višini 1% plače župana za člana štaba.«
6. člen
Besedilo 11. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Akt o določitvi plače, plačila in sejnine, določenih v pravilniku, izda za posameznega funkcionarja oziroma člana delovnega telesa občinskega sveta in župana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
7. člen
Besedilo 16. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plače, plačila, sejnine in povračila stroškov po tem pravilniku, se na podlagi obračuna, ki ga pripravi skrbnik proračunske postavke izplačujejo petega v mesecu za pretekli mesec.
Plača poklicnega župana in podžupana se ne glede na prejšnji odstavek, izplača skupaj z izplačilom plač javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-4/2002
Litija, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti