Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2010, stran 4508.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig, je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2010.
2. člen
+--------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR            |
+--------------+------------------------------+----------------+
|Skupina/   |Namen             |Realizacija 2010|
|podskupina  |               |        |
|kontov    |               |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |I. SKUPAJ PRIHODKI      |  5.370.785,25|
|       |(70+71+72+73+74)       |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |  5.035.729,67|
+--------------+------------------------------+----------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI        |  4.066.365,18|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |700 Davki na dohodekin dobiček|  3.540.210,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |703 Davki na premoženje    |   369.501,51|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |704 Domači davki na blago   |   156.653,67|
|       |in storitve          |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |706 Drugi davki        |      0,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI       |   969.364,49|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |710 Udeležba na dobičku    |   141.662,01|
|       |in dohodki od premoženja   |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |711 Takse in pristojbine   |    3.559,38|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |712 Denarne kazni       |    4.433,19|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga |    38.576,70|
|       |in storitev          |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki  |   781.133,21|
+--------------+------------------------------+----------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI      |   194.517,25|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |720 Prihodki od prodaje    |      0,00|
|       |osnovnih sredstev       |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |721 Prihodki od prodaje zalog |      0,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |722 Prihodki od prodaje    |   194.517,25|
|       |zemljišč in nematerialnega  |        |
|       |premoženja          |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|73      |PREJETE DONACIJE       |     834,60|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |730 Prejete donacije iz    |     834,60|
|       |domačih virov         |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine|      0,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI      |   139.703,73|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |740 Transferni prihodki iz  |   139.703,73|
|       |drugih javnofinančnih     |        |
|       |institucij          |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |741 Prejeta sredstva iz    |      0,00|
|       |državnega proračuna iz    |        |
|       |sredstev proračuna Evropske  |        |
|       |unije             |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|78      |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE |      0,00|
|       |UNIJE             |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |787 Prejeta sredstva od drugih|      0,00|
|       |evropskih institucij     |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |II. SKUPAJ ODHODKI      |  6.563.385,29|
|       |(40+41+42+43)         |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI        |  2.300.880,55|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki  |   350.019,38|
|       |zaposlenim          |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za |    55.072,18|
|       |socialno varnost       |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |402 Izdatki za blago in    |  1.861.256,82|
|       |storitve           |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |403 Plačila domačih obresti  |    5.467,23|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |409 Rezerve          |    29.064,94|
+--------------+------------------------------+----------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI       |  2.129.564,79|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |410 Subvencije        |    74.995,05|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |411 Transferi posameznikom  |  1.322.576,37|
|       |in gospodinjstvom       |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |412 Transferi neprofitnim   |   213.232,20|
|       |organizacijam in ustanovam  |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |413 Drugi tekoči domači    |   518.761,17|
|       |transferi           |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |414 Tekoči transferi v tujino |      0,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI     |  1.940.276,99|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |420 Nakup in gradnja     |  1.940.276,99|
|       |osnovnih sredstev       |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   192.662,96|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |431 Investicijski transferi  |    95.135,52|
|       |pravnim osebam        |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |432 Investicijski transferi  |    97.527,44|
|       |proračunskim uporabnikom   |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |III. PRORAČUNSKI       |  –1.192.600,04|
|       |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |        |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |IV. PREJETA VRAČILA DANIH   |        |
|       |POSOJIH IN PRODAJA      |        |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|       |(750+751+752)         |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |      0,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |750 Prejeta vračila danih   |      0,00|
|       |posojil            |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih    |      0,00|
|       |deležev            |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |752 Kupnine iz naslova    |      0,00|
|       |privatizacije         |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |V. DANA POSOJILA       |        |
|       |IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |        |
|       |DELEŽEV (440+441+442)     |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|44      |DANA POSOJILA         |      0,00|
|       |IN POVEČANJE         |        |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |440 Dana posojila       |      0,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |441 Povečanja kapitalskih   |      0,00|
|       |deležev in naložb       |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |442 Poraba sredstev kupnin iz |      0,00|
|       |naslova privatizacije     |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |VI. PREJETA          |      0,00|
|       |POSOJILA – DANA POSOJILA   |        |
|       |IN SPREMEMBE         |        |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|       |(IV.-V.)           |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |VII. ZADOLŽEVANJE (500)    |   460.000,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE         |   460.000,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |500 Domače zadolževanje    |   460.000,00|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  |   165.925,61|
+--------------+------------------------------+----------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA        |   165.925,61|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga |   165.925,61|
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |   –898.525,65|
|       |SREDSTEV NA          |        |
|       |RAČUNIH            |        |
|       |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |   294.074,39|
|       |VIII.)            |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |XI. NETO FINANCIRANJE     |  1.192.600,04|
|       |(VI.+VII.-VIII.-IX.)     |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
|       |STANJE SREDSTEV NA      |  2.418.026,51|
|       |RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2010  |        |
+--------------+------------------------------+----------------+
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2010 znaša 2.418.026,51 EUR.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta (proračunski primanjkljaj), ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 1.192.600,04 EUR se pokrije s stanji na računih na dan 31. 12. 2010.
Kot namenska sredstva se iz leta 2010 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 278.048,82 EUR,
– sredstva neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 v višini 6.065,03 EUR in iz leta 2010 v višini 3.458,44 EUR,
– sredstva neporabljene dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda leta 2010 v višini 69.837,73 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 11.055,00 EUR,
– sredstva neporabljene števčnine v višini 49.958,58 EUR,
– sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 124.285,23 EUR,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 514,00 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2010 znaša 26.853,92 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2009
Ig, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti