Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

Št. 430-17/2011/12 Ob-2904/11 , Stran 1083
Št. 430-17/2011/12 Ob-2904/11
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem in izvajanje gostinske dejavnosti v restavraciji v sodni stavbi na Tavčarjevi 9 v Ljubljani
1. Predmet najema Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec objekta oddaja v najem prostore restavracije v sodni stavbi na Tavčarjevi 9 v Ljubljani, za izvajanje gostinske dejavnosti, na podlagi javnega zbiranja ponudb. Prostori restavracije so popolnoma obnovljeni in merijo skupno 317,60 m2, obsegajo pa jedilnico v velikosti 159,10 m2, samopostrežno linijo v velikosti 17,37 m2, kuhinjo v velikosti 50,63 m2, skladišči v velikosti 19,83 m2, garderobo osebja v velikosti 5,98 m2, hodnike v velikosti 26,07 m2, arhiv v velikosti 34,52 m2 in WC v velikosti 4,10 m2. Prostori se nahajajo v kletni etaži in so delno opremljeni. Prostori so ustrezno opremljeni s strojnimi in elektro inštalacijami, električnim priključkom in telefonom. 2. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku; – dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti; – poročilo o dosedanjih aktivnostih ponudnika s področja gostinske dejavnosti; – izjavo, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem; – ponujeno višino mesečne najemnine v EUR/m2; – potrdilo o vplačilu varščine v višini 10% ponujene mesečne najemnine. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% ponujene mesečne najemnine na transakcijski račun upravljavca – Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, št. 01100-6300109972, sklic 18-20117-7103018-7986-2011. Varščina se ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo velja do sklenitve najemne pogodbe. 3. Pogoji najema Prostori restavracije se oddajo v najem za določen čas pet let, z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem. Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v prostore. Obratovalni stroški v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v najemnino in bremenijo najemnika. Najemnik mora na svoje stroške pridobiti vsa predpisana dovoljenja. Prvo leto najema bo najemnik plačeval izhodiščno najemnino, ki znaša 4,02 EUR/m2, preostala štiri leta najema pa bo najemnik plačeval ponujeno najemnino. V primeru odpovedi najemnega razmerja s strani najemnika pred potekom petih let najema je dolžan najemnik plačati najemnino tudi za prvo leto najema v višini ponujene najemnine. Za čas sodnih počitnic (en mesec) bo najemnik plačeval izhodiščno najemnino, ki znaša 4,02 EUR/m2, in sicer v vseh petih letih najema. Delovni čas restavracije je od 7. do 16. ure, od ponedeljka do petka, razen ob praznikih in dela prostih dnevih. Restavracija je namenjena le zaposlenim v pravosodnih organih, ne pa tudi zunanjim obiskovalcem. Najemnik je dolžan zagotavljati pripravo hrane na sami lokaciji, in sicer dnevno vsaj tri različne menije kosil in malic (trenutno cca 100 obrokov dnevno, sicer je število obrokov dnevno, ki jih je dolžan zagotoviti najemnik, odvisno od povpraševanja), solatni bife, sendviče, tople napitke ter različne vrste brezalkoholnih pijač. Najemnik je dolžan nuditi gostinske storitve tudi v prostorih izven restavracije v sodni stavbi in na drugih lokacijah sodišč po predhodnem dogovoru. 4. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudba mora prispeti do vključno 20. 5. 2011, do 14.30, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za najem – Tavčarjeva 9«. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Komisija prepoznih in nepopolnih ponudb ne bo obravnavala in bodo iz nadaljnjega postopka izločene. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo dne 25. 5. 2011, ob 10. uri, na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Pravočasne in popolne ponudbe bo pregledala komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb (točka 2) ponudi najvišjo najemnino. Izhodiščna najemnina za predmetno restavracijo na podlagi ocenitve vrednosti znaša 4,02 EUR/m2. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo isti znesek najemnine, bodo le-ti povabljeni na dodatna pogajanja. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo Ministrstvo za pravosodje k podpisu najemne pogodbe pozvalo drugega najugodnejšega ponudnika. Ministrstvo za pravosodje si pridružuje pravico, da postopek ustavi do sklenitve najemne pogodbe oziroma se odloči, da ne izbere nobenega ponudnika. 6. Informacije: dodatne informacije glede predmeta oddaje v najem ter osnutek najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudnik pridobi na tel. 01/369-54-25 ali preko e-naslova: urska.voncina-slabe@gov.si. Kontaktna oseba je Urška Vončina Slabe. Za ogled pa pokličite Okrožno sodišče v Ljubljani, Urad predsednika, tel. 01/366-44-00.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti