Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

Št. 322-4/2011 Ob-2897/11 , Stran 1080
Št. 322-4/2011 Ob-2897/11
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. II. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora za izvedene razne prireditve oziroma dogodke, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva oziroma zveze društev v Občini Krško v razpisnem obdobju. III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev: 1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Krško, – so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti, – so organizatorji prireditve oziroma dogodka v Občini Krško, ki je predmet prijave na ta razpis. 2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora že pridobili sredstva iz drugih virov občinskega proračuna oziroma regionalnih, državnih ali mednarodnih virov. 3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega razpisa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, ki je bil izveden v tem razpisnem obdobju. 4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže in demontaže šotora, prevozni stroški šotora. 5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni oder itd.), WC, kuhinja, gostinske storitve. 6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški prireditvenega šotora v višini do 70% upravičenih stroškov (na osnovi dokazil o izvedbi) v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis. IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora je 8.000 EUR na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma, konto 4120. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičenim prejemnikom sredstva sorazmerno znižala. V. Vsebina vloge: Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije: 1. Prijavni obrazec 2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje 3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje 4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje: – podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz katerih je razviden postavljen šotor na prireditvi oziroma dogodku, – finančna vrednost celotne prireditve oziroma dogodka s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo odhodkov, iz katere so razvidni posamezni stroški prireditvenega šotora ter viri financiranja prireditve oziroma dogodka (prihodki) 5. Finančna dokazila o izvedbi (kopija računa za šotor, kopija dokazila o plačilu računa – bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se nanaša) 6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa 7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji. VI. Rok za prijavo in način prijave: Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 13. 9. 2011, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za šotor, 322-4/2011.« VII. Odpiranje in obravnava vlog: 1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. 2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril). 5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev. 7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško. VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni stani Občine Krško, www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti