Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1688. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2010, stran 4517.

Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 128. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 19. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2010 je realiziran v naslednjih zneskih:
+------------------------------------+-----------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         |
+------------------------------------+-----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |    11.617.266|
+------------------------------------+-----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |    11.845.078|
+------------------------------------+-----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. -   |     –227.812|
|II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   |         |
+------------------------------------+-----------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV     |        0|
|IN NALOŽB              |         |
+------------------------------------+-----------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |        0|
|IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV      |         |
|(750+751+752)            |         |
+------------------------------------+-----------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |        0|
|KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)    |         |
+------------------------------------+-----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA   |        0|
|IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-  |         |
|V.)                 |         |
+------------------------------------+-----------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+------------------------------------+-----------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)       |        0|
+------------------------------------+-----------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)     |     335.508|
+------------------------------------+-----------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |     –563.320|
|NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|VIII.)               |         |
+------------------------------------+-----------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |     –335.508|
+------------------------------------+-----------------+
|XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-   |     227.812|
|VIII.-IX)              |         |
+------------------------------------+-----------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2010.
4. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 1.797.688 EUR se razporeja s proračunom za leto 2011.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-189/2011
Medvode, dne 19. aprila 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti