Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1584. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)
1585. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1D)
1586. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-B)
1587. Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D)
1588. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-J)
1589. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-J)
1590. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1591. Odločba o imenovanju Aleksandre Štiblar za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1592. Odločba o imenovanju Edvarda Ermenca za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1593. Odločba o imenovanju Manuele Frumen za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
1594. Odločba o imenovanju Diane Šeruga Sagadin za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1595. Odločba o imenovanju Romane Kac za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1596. Odločba o imenovanju Mojce Komatar za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
1597. Odločba o imenovanju Izidorja Rojsa za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

1598. Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
1599. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2011

OBČINE

Brežice

1600. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2010
1601. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gramoznica Boršt«

Celje

1602. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2010
1603. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje levi breg Voglajne – Aljažev hrib (Gabrovec)
1604. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
1605. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Celje, k.o. Medlog, k.o. Zagrad in k.o. Ostrožno

Cerknica

1606. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Cerknica
1607. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerknica

Črenšovci

1608. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih
1609. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja BI-5 v Gornji Bistrici

Dobje

1610. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje

Dobrna

1611. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2010

Gorenja vas-Poljane

1612. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1613. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gornji Petrovci

1614. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2010

Ig

1615. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig
1616. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig

Ivančna Gorica

1617. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 629/2 v k.o. Radohova vas
1618. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 779/7, 771/7 in 771/8, k.o. Gorenja vas
1619. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 1001/8, 1001/10 in 1002/5, k.o. Stična

Kamnik

1620. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2010

Koper

1621. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata
1622. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata

Litija

1623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011

Mirna Peč

1624. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2010
1625. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Nova Gorica

1626. Odlok o spremembi Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao mestnem gozdu Panovec
1628. Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
1629. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas dostopna cesta
1630. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
1631. Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobrone služi več svojemu namenu

Poljčane

1632. Odlok o javnem redu in miru
1633. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Poljčane

Postojna

1634. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Puconci

1635. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Radeče

1636. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče

Sevnica

1637. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010

Slovenske Konjice

1638. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju (Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – območje 5/b predel BS Petrol

Sveti Jurij ob Ščavnici

1639. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2010
1640. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1641. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2011

Škocjan

1642. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2010

Škofljica

1643. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2010
1644. Odlok o priznanjih Občine Škofljica

Štore

1645. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2010
1646. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Štore
1647. Letni program športa v Občini Štore za leto 2011
1648. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

Tolmin

1649. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2010

Veržej

1650. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2010

Vitanje

1651. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2010
1652. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem redu in miru v Občini Vitanje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Zelenortski otoki (BCVRS)

Ministrstvo za zunanje zadeve

29. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam
30. Obvestilo, da sta zaradi uveljavitve Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 183 o spremembi (spremenjene) Konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952 prenehali veljati Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 3 o zaposlovanju žena pred in po porodu in Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 103 o varstvu materinstva (revidirana 1952)
31. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o gospodarskem sodelovanju
32. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov

Popravki

33. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o gospodarskem sodelovanju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti