Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1602. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2010, stran 4423.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje je mestni svet na seji dne 19. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Celje za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/2011
Celje, dne 19. aprila 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost