Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1638. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju (Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – območje 5/b predel BS Petrol, stran 4459.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju (Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – območje 5/b predel BS Petrol
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Varovane obstoječe zelene površine v območju 5 onemogočajo razvoj in dopolnitev dejavnosti na Bencinskem servisu Petrol v Slovenskih Konjicah. Z vgradnjo UNP sistema, se bo zelenica zmanjšala le za vstopni jašek, ki bo dimenzij cca 4 m x 2.5 m.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so:
– izgradnja UNP sistema (podzemni rezervoar za ekološka goriva V=13m3) v zelenico na vzhodni strani BS.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) in 61.a člen (ZPNačrt-A) Uradni list RS, št. 108/09).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcelo številka 248/1, k.o. Slovenske Konjice, znotraj meje območja 5/b, kjer bi predvideli možnost vgradnje podzemnega UNP sistema.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000, dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju (Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – območje 5/b.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, je priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+-------------------------------------------+------------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe     |maj 2011     |
|prostorskega akta             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu      |maj 2011     |
|in na svetovnem spletu, MOP        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za okolje    |30 dni      |
|o izvedbi celovite presoje vplivov     |         |
|na okolje                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava osnutka spremembe prostorskega  |7 dni       |
|akta                    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobivanje smernic            |30 dni      |
+-------------------------------------------+------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi     |7 dni pred    |
|in javni obravnavi osnutka         |pričetkom javne  |
|                      |razgrnitve    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava    |30 dni      |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava stališča do pripomb        |7 dni po zaključku|
|in predlogov                |javne razgrnitve |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobivanje mnenj             |30 dni      |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava usklajenega predloga       |7 dni       |
+-------------------------------------------+------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu   |september, oktober|
|                      |2011       |
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava v Uradnem listu RS         |oktober 2011   |
+-------------------------------------------+------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
PETROL plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
Za Izdelovalca strokovnih podlag za spremembo in dopolnitev prostorskega akta je investitor izbral: BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0018/2010
Slovenske Konjice, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti