Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1601. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gramoznica Boršt«, stran 4422.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gramoznica Boršt«
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico Boršt (v nadaljevanju OPPN) se nahaja v neposredni bližini obstoječe gramoznice Boršt – opuščeni kop delno zalit s podtalnico in obstoječi objekti asfaltne baze in separacije. V skladu s prostorskimi planskimi akti Občine Brežice je predmetno območje opredeljeno kot drugo ureditveno območje – gramoznica (B3-52g), namenjeno izkoriščanju gramoza in je predvideno za urejanje s prostorskim aktom (LN).
Nova gramoznica Boršt pomeni nadaljevanje dosedanjega pridobivanja proda in fazno širitev v smeri proti zahodu, severu, jugu in vzhodu. Zagotavljala bo zadostne količine kvalitetnega proda, njena lega pa učinkovito izvajanje tehnološkega procesa z napredujočo odkopno metodo.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN za širitev izkoriščanja gramoznice in obvezno sanacijo po končanem izkoriščanju sega na parcele št.: 1856/64, 1856/42 (delno), 1856/45, 1856/46, 1856/47, 1856/48, 1856/382, 1856/99, 1856/100, 1856/129, 1856/333, 1856/369, 1856/182, 1856/101, 1856/183, 1856/184, 1856/185, 1856/186, 1856/187, 1856/268, 1856/263, 1856/301, 1856/193, 1856/319, 1856/197, 1856/311, 1856/312, 1856/198, 1856/368, 1856/199, 1856/200, 1856/201, 1856/202, 1856/194, 1856/375, 1856/159, 3931, 3930, 3929, 3928, 3927/1, 3927/2, 3926/1, 3926/2, 3925/4, 3925/3, 3925/2, 3925/1, 3924, 3923, 3922/1, 3922/2, 3921/1, 3921/2, 3920, 3919, 3918, 3917, 3916, 3915, 3914, 3913, 3912, 3911, 1856/63, 1856/188, 1856/240, 1856/274, 1856/273, 1856/272, 1856/271, 1856/270, 1856/269, 1856/189, 1856/190, 1856/380, 1856/367, 1856/321, 1856/322, 1856/323, 1856/324, 1856/97, 4097 vse k.o. Krška vas.
Območje meri ca. 41 ha, dostop je z regionalne ceste R2 1206 Križaj–Čatež ob Savi in obstoječe lokalne ceste LC 024021 Boršt–Skopice.
Širitev gramoznice s sprotno sanacijo je predvidena fazno, faznost se prilagodi na naravne danosti in optimizacijo tehnoloških procesov.
Predmet OPPN je določitev pogojev za ureditev nove gramoznice in sicer skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000 za območje Občine Brežice (SD plan 2004; Uradni list RS, št. 104/04), ki določa območje in programske zasnove za širitev izkoriščanja gramoza za gramoznico Boršt in obvezno sanacijo po končanem izkoriščanju.
Pri izdelavi OPPN se upošteva veljavni Državni prostorski načrt za Letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08) glede poteka tras dostopnih poti do obravnavanega območja in drugih morebitnih omejitev.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), vključno z:
– upoštevanjem določil SD plan 2004,
– vključevanjem strokovnih podlag,
– usklajevanjem smernic.
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za prostor (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi občinskega prostorskega plana, prikaza stanja prostora, izdelane idejne zasnove in investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Obstoječe strokovne podlage pripravljavca:
– Državni prostorski načrt za Letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08);
– Idejna zasnova – Rudarski projekt za izkoriščanje in sanacijo gramoznice Boršt, Geostern d.o.o., 2010;
– strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave SD plan 2004.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
+-------------------------------------------------+-----------+
|FAZNOST                     |  ROKI  |
|                         | (dni max) |
+-------------------------------------------------+-----------+
|Uvedba v delo – predložitev IDZ in podatkov   |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
|1. faza – sklep o začetku postopka        |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
|2. faza – izdelava osnutka            |   30  |
+-------------------------------------------------+-----------+
|3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO  |   30  |
|ter usklajevanje smernic             |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
|4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in    |   45  |
|priprava gradiva za javno razgrnitev       |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
|5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava  |   30  |
+-------------------------------------------------+-----------+
|6. faza – priprava stališč do pripomb,      |   15  |
|1. obravnava na OS                |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
|7. faza – izdelava predloga,           |   30  |
+-------------------------------------------------+-----------+
|8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj   |   30  |
+-------------------------------------------------+-----------+
|9. faza – priprava usklajenega predloga in    |   20  |
|gradiva za OS, predstavitev na OS        |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
|10. faza – priprava končnega akta        |   10  |
+-------------------------------------------------+-----------+
|11. faza – objava v uradnem glasilu       |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanju z nosilci urejanja prostora.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana (varstvo okolja),
2. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda),
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova10, 1000 Ljubljana
V vednost:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (varstvo kulturne dediščine),
5. Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave),
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (obramba, DPN Letališče Cerklje),
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (urejanja lokalnega cestnega omrežja),
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve),
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (državne ceste),
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7A, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
12. Elektro Celje, PE Krško, C. 4. julija 32, 8270 Krško.
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
13. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2b, 8263 Cerklje ob Krki.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN je:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik OPPN je:
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-6/2010
Brežice, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost