Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1639. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2010, stran 4460.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 64/08, 109/08, 49/09 in 38/10-1847) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010 obsega:
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |                     |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.967.014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.302.112|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.145.247|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.990.065|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    97.822|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    57.360|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   156.865|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodkih od  |    22.906|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.181|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.121|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   130.657|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    25.973|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišča in   |    25.973|
|   |nematerialnega premoženja         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   636.929|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   636.929|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.157.904|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   642.980|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki za zaposlene  |   175.724|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    27.022|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   438.066|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerva                |    2.168|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.011.339|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   591.459|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   141.834|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   278.046|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.446.631|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.446.631|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    56.954|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    12.600|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    44.354|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRORAČUNSKI |   –190.890|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    1.099|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (75)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    1.099|
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    1.099|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    1.099|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADLOŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADLOŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNIH   |   –189.791|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = - |   190.890|
|   |III)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. |   336.022|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za obremenjevanje voda v višini 99.101,75 EUR se prenesejo v leto 2011 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2010 v višini 141.480,08 EUR se vključi v proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2011.
5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-2/2011
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti