Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1622. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata, stran 4445.

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) in obvestila župana Mestne občine Koper, št. 032-2/2006, z dne 25. 3. 2011, o odstopu s funkcije člana občinskega sveta je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na 7. redni seji dne 13. aprila 2011 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Sebastjanu VEŽNAVERJU, roj. 13. 5. 1981, stanujoč Spodnje Škofije 69/A, 6281 Škofije na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) prenehal mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper s tem, ko je podal odstopno izjavo županu Mestne občine Koper z dne 21. oktobra 2010;
– da bi mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod št. 21 iz stranke »KOPER JE NAŠ«. To je Jožef VRČON, roj. 3. 4. 1947, stanujoč Cahova 4, 6280 Ankaran, ki pa je dne 30. marca 2009 umrl. Občinska volilna komisija se je s tem seznanila na podlagi odločbe Urada za gospodarske javne službe in promet, št. 354-125/2009, z dne 2. 4. 2009;
– da je mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod št. 22 iz stranke »KOPER JE NAŠ«. To je Sani Kamenčič, roj. 14. 8. 1984, stanujoč Dolinska cesta 3/j, 6000 Koper, ki je dne 11. aprila 2011 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2009
Koper, dne 13. aprila 2011
Predsednik
Občinske volilne komisije
dr. Aleksij Mužina l.r.
In virtù del punto 5 dell'articolo 41 della Legge sulle elezioni amministrative (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3 e 45/08) e per effetto dell'avviso del sindaco del Comune città di Capodistria, n. 032-2/2006, del 25. 3. 2011 relativo alle dimissioni dalla funzione di consigliere del Consiglio comunale, la Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria nella VII seduta ordinaria, tenutasi il 13 aprile 2011 ha accolto la seguente
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
1.
La Commissione elettorale del Comune città di Capodistria rileva:
– che ai sensi dell'articolo 37.a della Legge sull'autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 e 51/10) cessa il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria a Sebastjan VEŽNAVER, nato il 13. 5. 1981, residente a Spodnje Škofije 69/A, 6281 Škofije, dal momento che ha presentato le sue dimissioni al sindaco del Comune città di Capodistria, in data 21 ottobre 2010;
– che il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa al candidato successivo, riportato al numero 21 della lista denominata “Capodistria è nostra” ossia a Jožef VRČON, nato il 3. 4. 1947, residente in Via Cah 4, 6280 Ancarano, il quale però è deceduto il 30 marzo 2009. La Commissione elettorale è stata informata sul fatto tramite la decisione dell’Ufficio servizi pubblici economici e traffico, n. 354-125/2009, del 2. 4. 2009;
– che il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa quindi al candidato successivo riportato al numero 22 della lista denominata “Capodistria è nostra” ossia a Sani Kamenčič, nato il 14. 8. 1984, residente in Strada della Valle 3/j, 6000 Capodistria, il quale ha reso in data del 11 aprile 2011 la dichiarazione di accettare il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria.
2.
La presente delibera diventa immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 040-2/2009
Capodistria, 13. aprile 2011
Il presidente
della Commissione elettorale comunale
Dott. Aleksij Mužina m.p.

AAA Zlata odličnost