Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1637. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010, stran 4459.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05) je občinski svet na 5. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Sevnica za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sevnica za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 410-0021/2011
Sevnica, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti