Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1647. Letni program športa v Občini Štore za leto 2011, stran 4474.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Štore (Uradni list RS, št. 62/04) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 4. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Štore za leto 2011
I. UVOD
Občina Štore z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2011 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
II. USMERITVE
V Občini Štore bomo v letu 2011 pri sofinanciranju programov športa upoštevali naslednje usmeritve:
– večja pozornost bo namenjena tekmovalnim in interesnim programom za otroke, mladino in odrasle, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in delovati preventivno v smislu preprečevanja socialno-patoloških pojavov,
– večja pozornost bo namenjena tudi društvom, ki so nosilci športnega življenja v občini,
– zaradi dviga kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev je predviden nadzor nad izvedbo programov.
III. OBSEG SREDSTEV
Občina Štore z Odlokom o proračunu Občine Štore za leto 2011 zagotavlja sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v višini 29.067,00 EUR.
IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
Občina Štore bo v letu 2011 sofinancirala naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni in vrhunski šport
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
5. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
6. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti.
V. POSEBNE DOLOČBE
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa in vrednotenja prispelih programov v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Štore (Uradni list RS, št. 62/04).
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene.
VI. VELJAVNOST
Ta letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za izvedbo razpisa za sofinanciranje programov športa v letu 2011.
Št. 032-0004/2010-27
Štore, dne 18. aprila 2011
Župan
Občine štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti