Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1628. Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010, stran 4449.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 in 57/08) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2010 naslednje podatke:
-------------------------------------------------------------
I.   SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     37.400.918
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           31.194.782
70   DAVČNI PRIHODKI               22.483.582
    700 Davki na dohodek in dobiček       16.289.978
    703 Davki na premoženje           4.754.078
    704 Domači davki na blago in storitve    1.439.527
71   NEDAVČNI PRIHODKI              8.711.200
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                  7.663.963
    711 Takse in pristojbine            11.644
    712 Globe in druge denarne kazni        139.656
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    35.519
    714 Drugi nedavčni prihodki          860.418
72   KAPITALSKI PRIHODKI              228.435
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   104.997
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev      123.438
73   PREJETE DONACIJE                11.605
    730 Prejete donacije iz domačih virov      11.605
74   TRANSFERNI PRIHODKI             5.966.097
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          2.181.457
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije                    3.784.639
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPKSE UNIJE          0
    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
    institucij                      0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       34.977.150
40   TEKOČI ODHODKI                8.825.195
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    2.244.297
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    367.596
    402 Izdatki za blago in storitve       6.059.153
    403 Plačila domačih obresti           4.149
    409 Rezerve                  150.000
41   TEKOČI TRANSFERI              12.448.201
    410 Subvencije                 418.974
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                5.427.587
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                  1.649.485
    413 Drugi tekoči domači transferi      4.952.155
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            11.751.214
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   11.751.214
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.952.541
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   747.406
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                 1.205.135
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki
    minus skupaj odhodki)            2.423.768
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
    7102) – (II. – 403 – 404)          2.397.826
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
    minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) –
    (40 + 41)                  9.921.387
    (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
    in tekoči transferi)
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        92.756
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV               92.756
    750 Prejeta vračila danih posojil        30.363
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      62.393
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)           854.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                    854.000
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih pravnih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
    lasti                     854.000
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)        –761.244
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
50   ZADOLŽEVANJE                     0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)           118.479
55   ODPLAČILO DOLGA                118.479
    550 Odplačilo domačega dolga          118.479
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     1.544.045
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –118.479
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       –2.423.768
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA        1.203.191
-------------------------------------------------------------
2. člen
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2010 naslednje spremembe:
Prihodki                      150.232 €
Odhodki                       149.692 €
Razlika                        +540 €

Prenos sredstev na računu iz leta 2009         565 €
Razlika na računu za prenos v leto 2011       1.105 €.
3. člen
Sistem Enotnega zakladniškega računa Mestne občine Nova Gorica izkazuje za leto 2010:
Prihodki                       13.335 €
Odhodki                       13.398 €
Razlika                         –63 €

Prenos sredstev iz leta 2009              579 €
Razlika za prenos v leto 2011             516 €.
4. člen
Sestavni del tega sklepa so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2011
Nova Gorica, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti