Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1629. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas dostopna cesta, stran 4450.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas dostopna cesta
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
V pobočju nad ulico Vinka Vodopivca v Kromberku leži manjše območje nezazidanih stavbnih zemljišč, ki omogoča gradnjo kompleksa družinskih stanovanjskih enot, potrebno pa ga je najprej komunalno opremiti, zlasti mu je potrebno zagotoviti prometno dostopnost. Območje je umeščeno tik nad sosesko Kurja vas in se nanjo organsko navezuje, za izvedbo primerne prometne navezave pa dokajšnjo oviro pomeni proizvodni kompleks kamnoseštva Brezavšček. Izvedba primerne in učinkovite prometne navezave se kaže v dveh smereh, z nadaljevanjem zahodne obodne stanovanjske napajalne ceste Kurje vasi na severu v loku proti vzhodu ter v vzpostavitvi tehnično primerno urejene stanovanjske dostopne ceste na trasi obstoječe poti, javnega dobra, skozi Kurjo vas. Ureditev dostopne stanovanjske ceste bo omogočila tudi primerne navezave vseh ostalih potrebnih elementov infrastrukturne komunalne opreme. Dostopno stanovanjsko cesto je smotrno načrtovati z OPPN.
2. Območje OPPN
Območje OPPN zajema zemljišča na poteku trase dostopne stanovanjske ceste od ulice Vinka Vodopivca navzgor skozi Kurjo vas in podaljšanja obodne stanovanjske ceste Kurje vasi z zanko v loku. Obseg območja je natančno razviden iz grafične priloge.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za pripravo OPPN bo elaborat Projekt IDZ ureditve prometne infrastrukture do in po stanovanjskem kompleksu Nad kamnoseštvom Brezavšček v Kromberku (IDZ št. 342/10), ki ga je izdelala IPOD d.o.o. Nova Gorica, v aprilu 2010.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|priprava osnutka načrta           |90 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o     |40 dni      |
|potrebnosti CPVO              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|dopolnjen osnutek načrta          |60 dni (s CPVO  |
|                      |120 dni)     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|javna razgrnitev in obravnava        |40 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|priprava predloga načrta          |60 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o     |40 dni (s CPVO 60|
|sprejemljivosti vplivov na okolje      |dni)       |
+--------------------------------------------+-----------------+
|predložitev načrta mestnem svetu v sprejem |30 dni      |
|z odlokom                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v proračunski postavki 16029003 MONG za leto 2011.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-4/2008
Nova Gorica, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti