Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1620. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2010, stran 4443.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 5. seji dne 20. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2010
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2010 je naslednja:
                                v €
+-----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       |  Realizacija|
|    |                   |      2010|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)|   22.872.531|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   21.513.314|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   17.451.776|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   15.227.194|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   1.780.845|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    443.737|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   4.061.539|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |   1.328.330|
|    |od premoženja             |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     13.245|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |     52.495|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    121.885|
|    |storitev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   2.545.584|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    308.540|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     32.420|
|    |sredstev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    276.119|
|    |in neopredmetenih sredstev      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |     1.445|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |     1.445|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.043.294|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    706.818|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    336.476|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |     5.938|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih    |     5.938|
|    |evropskih institucij         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   22.158.578|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   6.262.841|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   1.407.931|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|    225.070|
|    |varnost                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   3.603.512|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |   1.026.328|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   8.441.352|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |    128.203|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |   5.029.262|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   1.144.330|
|    |organizacijam             |        |
|    |in ustanovam             |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   2.139.557|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   6.316.086|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   6.316.086|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   1.138.299|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 Inv. transferi pravnim in fizičnim|    557.320|
|    |osebam, ki niso proračunski uporabniki|        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    580.979|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA   |    713.954|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      392|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      392|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |      392|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    560.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)     |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|    560.000|
|    |DELEŽEV                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |    560.000|
|    |in finančnih naložb          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    –559.608|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |    154.345|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |    –713.954|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|   1.712.053|
|    |PRETEKLEGA LETA – PRENOS       |        |
|    |V 2010                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
2. člen
Stanje sredstev (računi, depoziti) Občine Kamnik na dan 31. 12. 2010:
                               v €
+----------------------------------------------+---------------+
|Občina Kamnik                 |   1.553.068|
+----------------------------------------------+---------------+
|Občina Kamnik – sklad za financiranje     |   4.398.571|
|investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana    |        |
|Albrehta                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|sredstva rezerv                |     8.611|
+----------------------------------------------+---------------+
|krajevne skupnosti              |    331.674|
+----------------------------------------------+---------------+
|SKUPAJ                    |   6.291.924|
+----------------------------------------------+---------------+
Neporabljena sredstva Občine Kamnik v letu 2010 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2011.
Neporabljena sredstva Občine Kamnik – sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta se za isti namen prenesejo v leto 2011.
Neporabljena sredstva rezerv Občine Kamnik se za isti namen prenesejo v leto 2011.
Neporabljena sredstva posameznih krajevnih skupnosti v letu 2010 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2011.
3. člen
Sestavni del Odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2010 sta tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna ter obrazložitve, kjer so podrobno prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih proračuna Občine Kamnik za leto 2010.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2011
Kamnik, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost