Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1644. Odlok o priznanjih Občine Škofljica, stran 4463.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 51/10 in 84/10), 18. člena Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 67/01) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji 21. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Škofljica, predpisuje pogoje ter ureja postopek in način podeljevanja priznanj.
2. člen
Občina Škofljica podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, znanosti, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, boljšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled, promocijo in razvoj Občine Škofljica in širše skupnosti.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno, ob soglasju svojcev.
3. člen
Priznanja Občine Škofljica si glede na stopnjo sledijo po naslednjem vrstnem redu:
1. naziv Častni občan Občine Škofljica,
2. Grb Občine Škofljica,
3. Plaketa Občine Škofljica,
4. Županovo priznanje Občine Škofljica.
O priznanjih pod točkami 1, 2 in 3 odloča občinski svet, o priznanju pod točko 4 pa župan po lastni presoji.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Naziv Častni občan Občine Škofljica
4. člen
Naziv Častni občan je najvišje priznanje Občine Škofljica in se lahko podeli občanom Občine Škofljica in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, katerih delo in nadpovprečne aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnem področju in na področju drugih človekovih ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebej zaslužne za razvoj, ugled in promocijo za celotno območje Občine Škofljica. Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in pozorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko delovanje posvetil delu za napredek in koristi občanov Občine Škofljica in širše skupnosti.
Ob podelitvi naziva Častni občan se prejemniku preda umetniško izdelana listina.
Listino krasi grb Občine Škofljica, potrjuje jo žig Občine Škofljica in podpis župana. V primeru njegove odsotnosti jo podpiše županov pooblaščenec.
Poleg naziva Častni občan se podeli dobitniku tudi pisni sklep o podelitvi tega priznanja z obrazložitvijo.
Naziv častni občan se podeli za izjemne zasluge posameznikov. V koledarskem letu se lahko podeli le 1 naziv častni občan.
2. Grb Občine Škofljica
5. člen
Grb Občine Škofljica se podeljuje za pomembno življenjsko delo ali velike uspehe oziroma dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine oziroma za pomembna življenjska dela. Grb se podeljuje fizičnim osebam.
Priznanje je oblikovano s podobo grba. Poleg grba se podeli dobitniku tudi pisni sklep o podelitvi tega priznanja.
V koledarskem letu se lahko podelita največ dva grba.
3. Plaketa Občine Škofljica
6. člen
Plaketa Občine Škofljica se podeljuje posameznikom, podjetjem in drugim pravnim osebam, ustanovam in zavodom, skupnostim, družbenim organizacijam, društvom in njihovim zvezam za njihovo izredno uspešno delo, izjemne dosežke za celotno občino kot je navedeno v prvem odstavku 2. člena.
Prav tako se Plaketa Občine Škofljica podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Lahko se podeljuje ob posameznih jubilejih in priložnostih, med drugim tudi uglednim gostom ali delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.
Plaketa Občine Škofljica ima obliko reliefa Občine Škofljica z grbom in napisom Plaketa Občine Škofljica.
Poleg plakete se podeli dobitniku tudi pisni sklep o podelitvi tega priznanja.
V koledarskem letu se lahko podelijo največ štiri plakete.
4. Županovo priznanje Občine Škofljica
7. člen
Županovo priznanje v Občini Škofljica ima pomen osebnega županovega priznanja in pohvale po njegovi lastni presoji.
Županova priznanja podeljuje župan priložnostno, lahko tudi na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.
Prejemniki županovih priznanj lahko izjemoma prejmejo spominsko darilo v vrednosti, ki se ne šteje za obdavčljiv dohodek po Zakonu o dohodnini.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
8. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji priznanj Občine Škofljica so lahko občani, politične stranke, Občina, podjetja in druge pravne osebe, društva, ožji deli lokalne skupnosti ter druge organizacije.
Priznanja se podelijo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljevanju: KVIAZ) v občinskem glasilu Glasnik ter na občinskih spletnih straneh najmanj 4 mesece pred občinskim praznikom za tekoče leto, oziroma na krajevno običajen način tako, da dospe informacija v vsako gospodinjstvo v občini. Kolikor se KVIAZ pravočasno ne sestane, lahko razpis objavi občinska uprava.
V razpisu se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog ter
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv ali ime ter sedež pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ali nagrade in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev oziroma utemeljitev pobude ter
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
9. člen
KVIAZ obravnava prispele pobude za podelitev priznanj, razen županovih priznanj, najkasneje v roku 14 dni po izteku razpisa.
Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije,
– pobudo zavrne z ustrezno obrazložitvijo, če predlog ni utemeljen,
– razvrsti pobudo na ustrezno stopnjo priznanja oziroma prerazporedi na drugo vrsto priznanja.
KVIAZ zahteva dopolnitve in spremembe pobud, preden se obravnavajo na seji občinskega sveta. Prispele pobude KVIAZ preuči in izbere primerno število upravičencev, katerim bodo podeljena priznanja.
KVIAZ sprejme ustrezen predlog za podelitev priznanj in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
10. člen
Občinska priznanja se podelijo na svečan način na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, praviloma v mesecu septembru, v skladu z določili Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Škofljica.
IV. IZJEMNO PRIZNANJE IN NAGRADA
11. člen
Izjemoma se lahko podeli priznanje za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali preprečitev velike materialne škode tudi brez razpisa.
Pobudnik za podelitev priznanja je lahko kdorkoli. Pobude za izjemna priznanja se naslavljajo na župana, ki jih predloži občinskemu svetu v potrditev na redni, izredni ali korespondenčni seji.
Med izjemni priznanji sodita grb in plaketa Občine Škofljica.
V tem primeru se lahko izjemoma dodeli tudi denarna nagrada v višini do 1.000,00 EUR bruto.
12. člen
Če se ugotovi, da je bilo priznanje in denarna nagrada po tem odloku podeljena na podlagi zmotnih ali lažnih podatkov, ki bi, če bi bili znani, nedvoumno vplivali na drugačno odločitev o podelitvi, se podeljeno priznanje in nagrada lahko razveljavi na predlog KVIAZ-a.
Sklep o razveljavitvi sprejme občinski svet in ga javno objavi.
Razveljavljeno priznanje in denarna nagrada se vrne Občini Škofljica.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PRIZNANJ
13. člen
Administrativna in strokovna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Škofljica vključno z Registrom priznanj Občine Škofljica.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno, razen osebnih podatkov in je na vpogled v občinski upravi.
14. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko v posebno knjigo, Register Priznanj Občine Škofljica, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko (lista) prejemnika,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja, ter številka sklepa občinskega sveta in sklepa župana,
– datum izročitve priznanja,
– dopolnila in pripombe.
Prav tako se v register vpiše spominsko darilo in denarna nagrada.
15. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine za vsako leto posebej.
Dobitnik priznanja praviloma naslednja 3 leta ne more prejeti drugega občinskega priznanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih in nagradah Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 30/02).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Škofljica, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti